Ren jord, rent vann og ren luft

Forurensning av jord, vann og luft gjennom utslipp av miljøgifter og uforsvarlig håndtering av avfall er alvorlige trusler mot vår egen og kommende generasjoners helse, mot miljøet og mot den fremtidige matforsyningen. Vi må verne folks helse og miljøet gjennom å redusere forurensning, hindre at miljøgifter havner i naturen og fremme en bedre behandling av avfall.

Norge har et meget høyt forbruk som medfører store miljøutfordringer. Miljøbelastningene fra forbruk og avfall må reduseres. Dette er en etisk utfordring som må omsettes i målrettet politisk handling.

Vi må redusere miljøbelastningene fra produksjon og forbruk. Unødvendig emballasje og søppel må bort, og spesialavfallets andel av avfallet må reduseres. Alle kommuner må få skikkelig kildesortering, og det må bli bedre materialgjenvinning. Det bør vurderes om kommunene i større grad skal ha en form for felles standard for kildesortering av avfall.

 

KrF vil

 • jobbe for at miljøgifter ikke slippes ut i naturen. Bruk av miljøgifter i produkter og prosesser må minimaliseres.
 • følge opp Miljøgiftsutvalgets rapport, der det foreslås 18 tiltak for et giftfritt Norge.
 • arbeide for at utslipp og bruk av kjemikalier som er en alvorlig trussel mot helse og miljø kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.
 • sørge for at Norge må følge opp de internasjonale avtalene vi har skrevet under på når det gjelder utslipp til luft og vann.
 • forsterke arbeidet med å kartlegge og rydde opp i gamle miljøgiftutslipp.
 • at alle bør ha krav på å få vite om produkter eller tjenester inneholder miljøgifter eller helseskadelige stoffer.
 • ta initiativ til en ny nasjonal handlingsplan mot støy.
 • ha sterkere tiltak for å sikre luftkvalitet rundt de store byene, slik som bilfrie soner, avgifter som demper bilbruk, restriktiv parkeringspolitikk, lavutslippssoner og miljøfartsgrenser.
 • videreutvikle og styrke oljevernberedskapen i Nord-Norge ved hjelp av strenge myndighetskrav og involvering av lokale aktører. Nord-Norge bør bli en spydspiss internasjonalt i arbeidet med oljevern.
 • intensivere sedimentopprydning i norske havner og fjorder.
 • la fiskeflåten kunne levere avfall fra havet kostnadsfritt.
 • innføre emballasjeavgift for å unngå unødvendig avfall og legge til rette for alternativ resirkulerbar emballasje som ikke er plast.
 • innføre «ja takk-prinsippet» for uadressert reklame per post.
 • legge til rette for overgang til handleposer som er laget av nedbrytbart materiale eller er egnet til gjenbruk.
 • bedre ordningene for innsamling av spesialavfall ytterligere, blant annet gjennom at det skal etableres flere miljøstasjoner.
 • bedre forbrukerrettighetene og skjerpe produsentansvaret for å bidra til forlenget varighet på produkter og forsvarlig avfallshåndtering.
 • stimulere til økt utnyttelse av avfall til energiformål som fjernvarme, biodrivstoff eller elektrisitetsproduksjon.
 • vurdere innføring av kvoteregulering eller eksportforbud av avfall for å sikre utbygging av tilstrekkelig behandlingskapasitet i Norge.
 • sikre effektiv gjenvinning og resirkulering av kildesortert materiale, og at avfall utnyttes på en økonomisk og miljøvennlig måte.
 • innføre panteordninger på flere produkter slik som campingvogner, fritidsbåter, mobiltelefoner, gassflasker og lignende.
 • arbeide for reduksjon av matavfall fra dagligvarebransjen og husholdninger.
 • utrede en returordning i samarbeid med fiskerinæringen for linebruk, teiner, fiskekar og andre redskaper av sammensatte materialer. Det må stilles krav om at nye teiner og garn har mekanismer som forhindrer lang tids «spøkelsesfiske» hvis de mistes.
 • forby bruk av mikroplast i kosmetiske produkter, kunstgressbaner og lignende, og stimulere til forskning på produkter som kan erstatte stoffer som er kilde til mikroplast.