Nullutslipp i alle sektorer

Nullutslippssamfunnet avhenger av at det foretas endringer på alle sektorer. Det er et betydelig gap mellom Stortingets klimamål og dagens vedtatte klimatiltak og virkemidler. Det er et klart behov for å forsterke klimaforliket og presse på for flere klimatiltak.

Stortingets klimaforlik må forsterkes. Dersom målene skal nås, er det er et klart behov for å forsterke tiltak og virkemidler. For å bevege oss i retning av et nullutslippssamfunn må 2030-målene konkretiseres på hver enkelt sektor, med hovedvekt på transport, bygg, landbruk og avfall, som ikke er en del av EUs kvotesystem. Vi må gå foran og vise at det er mulig å kutte betydelig i egne utslipp gjennom konkrete tiltak hjemme. KrF vil ta initiativ til å innføre klimabudsjettering der klimaeffektene av ulike tiltak regjeringen ønsker å iverksette må synliggjøres.

 

Olje- og gassektoren

I Norge er petroleumsindustrien den største utslippssektoren, og utslippene på norsk sokkel har økt med 80 prosent siden 1990. Klimagassutslippene er stort sett avgasser fra forbrenning av gass i turbiner, fakling av gass og forbrenning av diesel. Det er viktig at petroleumssektoren tar sin del av ansvaret for å redusere norske klimagassutslipp. KrF mener kraft fra land må være hovedregelen og ikke unntaket ved nye feltutbygginger på norsk sokkel. Forskning viser at de dyreste oljeressursene burde forbli i bakken for all tid dersom vi skal ha mulighet for å nå klimamålene. Av denne grunn vil vi jobbe for en internasjonal avtale som begrenser oljeutvinning i Arktis. Utvinningen der blir uansett ikke lønnsom dersom Paris-avtalen blir effektiv, men en slik avtale blir som et sikkerhetsnett dersom Paris-avtalen ikke blir så effektiv som man håper. Oppfyllelse av klimamålene vil antakelig også kreve områdeelektrifisering av eksisterende installasjoner på deler av sokkelen, fortrinnsvis sørlige og nordlige deler av Nordsjøen.

 

Industri

Fastlandsindustrien står for en betydelig del av de norske klimautslippene. For at industrien skal ønske å ta disse mer miljøvennlige løsningene i bruk, må det på plass langsiktige rammebetingelser. For å nå klimamålene mener KrF det må satses på å utvikle klimateknologi i fastlandsindustrien, og videreutvikle det som allerede er verdens grønneste prosessindustri.

 

Transport

KrF mener vi må gjøre det mulig å transportere mennesker og varer i biler, lastebiler, ferger og fly uten å slippe ut klimagasser. Det skjer ved å erstatte fossile drivstoff med elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff. Det er viktig å få ned kostnadene for klimabiler og bygge ut infrastrukturen for nullutslippskjøretøy. Transportsektoren bør være utslippsfri i 2030. For mer om gange, sykkel og kollektivtransport som virkemidler for å få til lavere klimagassutslipp, se kapittelet «Moderne og miljøvennlig samferdsel».

 

Bygg

Byggsektoren står for omkring 40 prosent av det norske energiforbruket. Lavere energibruk og produksjon av energi på byggene våre er en viktig nøkkel i kampen mot klimaendringene, og helt avgjørende på veien mot nullutslippssamfunnet. KrF mener det trengs flere virkemidler for å utløse energieffektivisering i eksisterende byggmasse. Ved utbygginger i tettbygde strøk må muligheten vurderes for bruk av fjernvarme i byggene. Nasjonale standarder og regelverk må støtte opp under bruk av fjernvarme der dette er hensiktsmessig. Likeledes bør det legges til rette for økt bruk av trevirke i bygg.

 

Landbruk

Det meste av utslippene fra jordbrukssektoren er ikke direkte knyttet til bruk av fossil energi slik som i mange andre sektorer, men derimot utslipp av klimagasser som metan (CH4) og lystgass (N2O) fra husdyrhold og gjødselbruk. KrF mener det kan gjøres en del tiltak innen gjødsling, grøfting og jordbearbeiding som kan redusere lystgassutslippene noe. I tillegg vil produksjon av biogass fra husdyrgjødsel kunne bidra til å redusere utslippet av metan. Bruk av biomasse fra skog er en fornybar energikilde som kan gi flere arbeidsplasser. Det bør forskes på hvordan biomasse fra skog best kan benyttes.

 

KrF vil

 • arbeide for reduserte utslipp fra olje- og gassvirksomheter på norsk sokkel gjennom økt bruk av kraft fra land og strenge miljøkrav.
 • realisere et fullskala demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge innen 2020, og avklare alle rammebetingelsene som trengs for at selskapene skal kunne gjøre investeringsbeslutning.
 • ikke gi nye tillatelser til bygging av eller forlengelse av nåværende konsesjoner for gasskraftverk uten håndtering av CO2 (CCS).
 • sikre rammebetingelsene og forutsigbarheten for verdens grønneste prosessindustri ved å frede CO2-kompensasjonsordningen frem til 2020.
 • innføre en støtteordning for bruk av biobaserte reduksjonsmidler innen prosessindustri.
 • jobbe for omlegging til CO2-nøytralt drivstoff og økt bruk av hybrid-, plug-in hybrid-, hydrogen- og elbiler.
 • bygge ut infrastrukturen for nullutslippsbiler raskere, slik som hydrogenstasjoner for hydrogenbiler, ladestasjoner for elbiler og biostasjoner for biobiler.
 • arbeide for internasjonale avtaler som pålegger bilfabrikantene at alle nye biler skal være basert på nullutslippsteknologi, i det minste på korte strekninger.
 • at alle nye offentlige personbiler skal være miljøvennlige biler.
 • stille krav om lav- og nullutslippsteknologi i alle transportanbud hvor det er mulig, for å stimulere til de mest miljøvennlige løsningene på de aktuelle strekningene.
 • ta i bruk batteridrevne ferger der dette er mulig.
 • stimulere norske FoU-miljøer og norsk industri til å utvikle klimavennlig sjøtransport for persontrafikk og gods.
 • gjøre privatboliger, næringsbygg og offentlige bygninger mer miljø- og klimavennlige gjennom fremtidsrettede miljøkrav og gode støtteordninger.
 • legge til rette for at det bygges flere plusshus, og at nettleverandører av strøm skal ha en plikt til å ta imot overskuddsstrøm fra plusskunder.
 • gi økte midler til kompetansehevingsprogrammer som for eksempel Lavenergiprogrammet.
 • sørge for at det offentlige som en stor utbygger går foran ved å stille strenge energikrav til sine byggeprosjekter.
 • øke avgiften på fossil fyringsolje.
 • iverksette tiltak som reduserer klimagassutslippene fra jordbruket.