En lavutslippsøkonomi

Klimautfordringene vil kreve en radikal omstilling av norsk økonomi og næringsliv. Vi må utvikle en lavutslippsøkonomi. Omstillingen av næringslivet må starte nå. En rask omstilling vil gi norske virksomheter konkurransefortrinn i forhold til virksomheter som utsetter omstillingen. De som venter må forberede seg på en langt raskere og mer smertefull omstilling når den først kommer. Vår tilgang på fornybar energi gjør at totalkostnaden med omstilling til en lavutslippsøkonomi blir lavere i Norge enn i andre industriland.

Grønne klynger

For å skape det grønne skiftet må vi skape markeder og få investorer, entreprenører og forskningsmiljøer til å trekke i samme retning. Norge har klynger, kapital og kjøpekraft til å utvikle nullutslippsløsninger som verden mangler. Vi kan skape det grønne markedet som driver teknologiutvikling og trekker til seg verdens ledende teknologiselskaper. Det er dette som har skjedd med elbilmarkedet i Norge.

 

Grønne skatter

Riktig fastsatte avgifter er et av de mest sentrale virkemidlene i klima- og miljøpolitikken. Prinsippet om at forurenser skal betale er viktig i møte med de klimautfordringene vi står overfor. KrF vil forsterke et grønt skatteskifte som gjør det billigere å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen og dyrere å velge forurensende løsninger. Innenfor transportsektoren mener KrF det er viktig at miljøavgiftene differensieres etter faktiske utslipp som følger av transporten. Avgiftene på bilparken må i enda større grad legges om til å skattlegge bruk fremfor eie av bil. I tillegg ønsker KrF en avgiftspolitikk som tar inn over seg at de eksterne kostnadene knyttet til bilkjøring er høyere i byområder enn spredtbygde strøk, og at de er høyere i perioder med høy trafikk enn i perioder med lav trafikk. KrF ønsker å innrette veibruksavgiften slik at den innkreves gjennom et utviklet nett av bomstasjoner og differensieres ut fra hvor og når kjøringen finner sted.

Kostnaden for bruk av fossile alternativer med store utslipp av CO2 er redusert grunnet en fallende oljepris. Dette påvirker konkurranseevnen for fornybare alternativer og vanskeliggjør Norges muligheter til å gjennomføre et grønt skifte. Etter 2020 skal den generelle CO2-avgiften settes på nivå med det som er nødvendig for å nå det nasjonale utslippsmålet for ikke-kvotepliktig sektor.

Norge er en betydelig investor i fossil energi. Mye av statens totale investeringer gjennom Statens direkte økonomiske engasjement, Statoil, andre statlige selskaper og Statens pensjonsfond utlands (SPUs) andeler i børsnoterte energiselskaper er i fossil energi. I tillegg til den direkte finansielle eksponeringen er norsk økonomi generelt svært oljeavhengig.

 

KrF vil

 • drive en næringspolitikk som støtter opp om grønne klynger, for eksempel innen prosessindustrien og maritim sektor. 
 • styrke miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, med et mål om opptrapping til 1 milliard kroner. 
 • innføre flere miljødifferensierte satser i skatte- og avgiftspolitikken.
 • at kjøretøy- og drivstoffavgiftene må legges om og økes for bedre å reflektere kostnadene veitrafikk påfører samfunnet.
 • at det utredes å innføre GPS-basert (GNSS) prising av tyngre kjøretøy slik det er foreslått av den grønne skattekommisjonen.
 • øke CO2-avgiften på flydrivstoff og jobbe for en avgift på internasjonal luftfart.
 • fjerne subsidier og skatteutgifter med negativ miljøvirkning.
 • gi SPU nye muligheter til å øke sin eksponering mot det voksende markedet for produkter, prosesser og prosjekter som danner grunnlaget for et grønt skifte til fornybarsamfunnet.
 • legge til rette for økt produksjon av bærekraftig biodrivstoff med norsk skog som råstoff så lenge dette kan gjøres på en miljømessig forsvarlig måte.
 • ta kraften i bruk i Norge gjennom gode rammevilkår for kraftforedlende industri og andre næringer som har kraft som sin primære innsatsfaktor.
 • sikre gode rammevilkår og fjerne flaskehalser som hindrer utbygging av grønne datasentre i Norge.