Det grønne skiftet

Vi må ha som mål å overlevere planeten vår til våre etterkommere i en bedre stand enn vi overtok den. Målet med all politikk skal være å løse dagens utfordringer uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners behov. Naturen og naturressursene skal brukes for å skape bedre liv for alle mennesker og bevares for fremtidige generasjoner. Vi skal forvalte jorden på en best mulig måte og sørge for en bærekraftig utvikling ved å ta ansvar for biologisk mangfold, lokal luftkvalitet og det globale klimaet. KrF mener det haster å få på plass et grønt skifte som også tar naturhensyn. Vi må i større grad gå bort fra fossil og klimaskadelig energi og over til ny, fornybar og ren energi.

Naturvern

Ren jord, rent vann og ren luft

Ut av klimakrisen

Fornybarsamfunnet

En lavutslippsøkonomi

Nullutslipp i alle sektorer