Fremtidsrettet forvalterskap

KRISTELIG FOLKEPARTIS MÅL er et bærekraftig samfunn der vi skaper verdier for å gi mennesker gode og trygge liv uten å ødelegge vårt felles livsgrunnlag. I et slikt samfunn forvaltes naturen og ressursene til beste for alle mennesker, både for oss som lever i dag og kommende generasjoner.

VÅRT FELLES LIVSGRUNNLAG er truet. Overforbruk har skapt klimatrusselen som Stortinget kalte «den største utfordringen i vår tid». Klimaendringene kan føre til lavere matproduksjon, utryddelse av arter, tørke og oversvømmelser, ifølge FNs klimapanel. Presset på naturressursene og forurensning er økende. Globalt ødelegges det regnskog tilsvarende en fotballbane annethvert sekund. Det biologiske mangfoldet svekkes i dag opptil tusen ganger raskere enn hva som er tilfelle under naturlige omstendigheter. Vi har skapt en forbrukerkultur uten bærekraft, og markedstenkningen overtar på områder der den ikke hører hjemme. Vi er milevidt fra den bærekraftige utviklingen som Brundtland-kommisjonen etterlyste på 1980-tallet.

GENERASJONER ER PÅ KOLLISJONSKURS. Vi er i ferd med å ødelegge våre barns og barnebarns grunnlag for å leve liv preget av velstand og livskvalitet. Verden trenger bedre forvalterskap.

DEN KRISTENDEMOKRATISKE FORVALTERTANKEN er ideen om at vi – slik den kloke bonden tar vare på og videreutvikler sitt gårdsbruk – skal forvalte miljøet, naturressursene og samfunnet til det felles beste. Mennesket har et særlig ansvar for å beskytte, bevare og gjenopprette naturen slik at det ikke skjer unødig eller uopprettelig skade på den. Vi overtok ansvaret for å forvalte naturen og samfunnet fra dem som gikk før oss, og har et ansvar for å overlevere «arvegodset» videre til neste generasjon i bedre stand enn det var da vi selv overtok. Forvalterskap handler om å vise generasjonsansvar, respekt for tidligere generasjoners innsats og solidaritet med kommende generasjoner.

FORVALTEROPPDRAGET må ikke forstås slik at mennesket passivt skal verne om naturen og samfunnet. Naturen skal brukes for å dekke menneskets grunnleggende behov og skape en bærekraftig utvikling. Vi skal bygge og utvikle landet for å gjøre oss bedre rustet for fremtiden. Ressursene skal fordeles slik at de kan hjelpe alle mennesker til å leve gode liv og realisere sitt potensial.

KRISTENDEMOKRATIETS idé om en sosial markedsøkonomi kombinerer et prinsipielt forsvar for markedet som en naturlig del av demokratiet, men inneholder samtidig en tydelig kritikk av en tøylesløs markedsøkonomi der markedets logikk dominerer på stadig flere områder av menneske- og samfunnslivet. Den sosiale markedsøkonomien bygger på en idé om menneskenes personlige og felles ansvar for seg selv, sine medmennesker, kommende generasjoner og miljøet. Markedsøkonomien skal ha sosiale og økologiske mål, og mennesket står i sentrum. Økonomisk vekst er ønskelig hvis det tjener disse målene. En økonomi preget av spekulasjon, uansvarlighet og egoisme er den sosiale markedsøkonomiens motstykke.

BEDRE FORVALTERSKAP og en sosial markedsøkonomi kan svare på et behov for en samfunnsutvikling og et økonomisk fellesskap som er menneskelig, solidarisk og bærekraftig.

 

Det grønne skiftet

Nyskapende næringsliv

Moderne og miljøvennlig samferdsel

Levende distrikter

Velfungerende byer

En kristendemokratisk økonomisk politikk

Bærekraftig forbruk