Terrorisme og internasjonal kriminalitet

Terrorisme og voldelig ekstremisme har preget verdenssamfunnet mer og mer de siste årene. Verden preges ikke bare av tradisjonelle konflikter mellom land og mellom folkegrupper, men også av terrorisme begått av enkeltpersoner eller grupper. Økt radikalisering og ekstremisme er alvorlige trusler mot fred og sikkerhet. Globale terrornettverk og grupper er den største utfordringen globalt sett, selv om terrorhandlinger utført av enkeltindivider også er en alvorlig trussel og kan være omfattende.

Internasjonal kriminalitet spres over grensene i stadig større omfang og undergraver viktig arbeid for bedre sikkerhet, utviklingsarbeid samt forebyggende tiltak mot radikalisering og terrorvirksomhet. Menneskesmugling, narkotikasmugling, illegal våpenhandel og miljøkriminalitet utgjør noen av de viktigste sektorene. Svake statlige strukturer med høy korrupsjonsfare er spesielt utsatt for ulike kriminelle nettverk, men de rammer også mange andre land. Internasjonal kriminalitet er en viktig finansieringskilde for terrorisme og væpnede konflikter. 

Internasjonale prosesser og samarbeid vil være viktig fremover for å kunne håndtere stadig mer komplekse sikkerhetsutfordringer. Stabilisering av sårbare stater og styrking av statlige institusjoner vil stå sentralt. Det sivile samfunnet, religiøse aktører og lokalsamfunn vil ha en sentral rolle i det langsiktige forebyggingsarbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Militære løsninger alene vil ikke kunne løse disse utfordringene. Fokus på å styrke menneskerettigheter, skape utvikling og redusere fattigdom og konflikter vil være viktig for å redusere terrorisme og bekjempe internasjonal kriminalitet. Det er viktig å arbeide aktivt for at antiterror-arbeidet ikke undergraver demokratiets prinsipper og at respekten for menneskerettighetene og rettslige prinsipper opprettholdes.

 

KrF vil

  • arbeide for inkludering av sivilsamfunnsaktører, inkludert religiøse aktører og ledere, i det langsiktige forebyggingsarbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, både nasjonalt og internasjonalt. Disse må inkluderes i utviklingen av nye strategier og handlingsplaner.