Styrking av FN

FN har en viktig rolle å spille i en verden med stadig økende globale utfordringer. Dette er en arena hvor ulike krefter og interesser ofte står mot hverandre, men også en arena hvor det er skapt viktige internasjonale avtaler og institusjoner. FNs arbeid med menneskerettigheter, fredsbygging og sikkerhetsarbeid må styrkes. En reform av sikkerhetsrådet står sentralt i dette arbeidet, og det må jobbes aktivt for nødvendige strukturelle endringer. Her er det viktig at FN må være relevant med tanke på de sikkerhetsutfordringer vi til enhver tid møter.

FNs nye bærekraftsmål frem mot 2030 tar for seg viktige mål for bedre sosial og økonomisk utvikling og er forpliktende for alle medlemslandene.

 

KrF vil

  • arbeide for et spisset og mer effektivt FN, både administrativt og operasjonelt.
  • arbeide for at det sivile samfunn brukes mer aktivt av FN der det gir økt effektivitet.
  • at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for norsk utviklingspolitikk.
  • arbeide for en reform av FNs sikkerhetsråd, når det gjelder vetorett og sammensetning, uten at stormaktenes lojalitet og deltakelse undergraves.
  • fremheve at respekt for og oppfølging av de universelle menneskerettighetene tydelig må ligge til grunn for arbeidet i FNs menneskerettighetsråd.