Midtøsten

Konfliktene i Midtøsten er mange og kompliserte. Den langvarige Israel-Palestina-konflikten virker mer og mer fastlåst, og konfliktene i Jemen og Syria bidrar til å forverre forholdet mellom regionale stormakter og arbeidet for fred. Flere av landene i Midtøsten har blitt mer sårbare, med fare for destabilisering.

Situasjonen i Syria preger hele regionen, og kan bare finne sin løsning i at partenes tyngste støttespillere i nærområdene og blant stormaktene viser vilje til å forhandle om fred. Regionale stormakter, samt USA og Russland har et særlig ansvar. Her bør en politisk forhandlingsløsning ha prioritet, fremfor bruk av militære virkemidler med usikkert resultat. Verdenssamfunnet må gå sammen for å finne gode løsninger, både for internt fordrevne flyktninger og flyktningene som har flyktet ut av landet, og for å bygge opp igjen landet etter en fredsløsning kommer på plass.

 

Den langvarige konflikten mellom israelere og palestinere er meget alvorlig for stabiliteten i Midtøsten. Respekt for menneskerettighetene må være grunnlaget for løsningen av også denne konflikten. Alle mennesker i Midtøsten har samme grunnleggende verdi og rettigheter, uavhengig av etnisitet og tro.

KrF mener at Norge skal føre en balansert politikk i denne konflikten. Norge bør arbeide for å ha et nært forhold til Israel som et viktig demokrati i Midtøsten.

KrF vil arbeide for at Israel sikres sin rett til å kunne forsvare seg og til å leve i fred innenfor trygge og internasjonalt anerkjente grenser, og for at palestinerne skal få oppfylt sin rett til selvstyre på eget territorium og en fremtid med fred og håp gjennom en to-statsløsning. Nabolandene må ta sin del av ansvaret for å løse konflikten, blant annet ved å integrere de palestinske flyktningene på en bedre måte.

Det internasjonale samfunnets bidrag til å løse konflikten må bygge på en helhetlig forståelse av situasjonen. Terrorisme må bekjempes og kan aldri anerkjennes som virkemiddel. Støtte til terrorisme fra utenforstående krefter må motvirkes. Det må samarbeides med nye generasjoner på jødisk og arabisk side som ønsker å bygge fred og fremtid for hardt prøvede folkeslag.

Forslag om handelsboikott og lignende bidrar ikke til å skape grobunn for fred.

 

KrF vil at Norge styrker forsknings- og utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Norge må være en pådriver både praktisk og økonomisk for at konflikten mellom Israel og palestinerne løses ved dialog og ved at begge parter er villige til å inngå kompromisser. KrF vil arbeide for at diskriminering, undertrykkelse og manglende trosfrihet tar slutt og vil sikre like rettigheter for minoriteter og annerledes troende som bor i Midtøsten. KrF mener Norge må flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen, og dersom israelske myndigheter selv ønsker det.

 

KrF vil

  • arbeide for å styrke Norges kapasitet til å bidra som tilrettelegger for freds- og forsoningsprosesser der partene ønsker norsk medvirkning.
  • stå opp for de forfulgte kristne, og gjennom politiske kanaler støtte dem og trygge deres situasjon.
  • flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen.