Klima

Klimaendringer truer velferden og fremtiden til hele verdens befolkning. KrF mener Norge som følge av Paris-avtalen må legge frem langt mer ambisiøse kuttplaner for egne utslipp av klimagasser, og sørge for at disse gjennomføres på en måte som fremmer utvikling av ny utslippsfri teknologi som også bidrar til kutt i andre land.

Målet må være å lede an i en fullstendig utfasing av all bruk av fossil energi. Norge har særlige forutsetninger for å være tidlig ute med å nå målet om en utslippsfri transportsektor hjemme, og å bidra til omlegging til fornybar energiproduksjon gjennom investeringer i andre land. (Nasjonale klimatiltak er beskrevet i kapittelet «Det grønne skiftet».)

Det er industrilandene som har bidratt mest til utslipp som har ført til klimautfordringene vi nå står overfor. Samtidig vet vi at utviklingsland er avhengige av energitilgang for å kunne bidra til at flere løftes ut av fattigdom. Det må derfor satses på tilgang til fornybar energi for disse landene. Gjennom Statens pensjonsfond utland (SPU) og andre organer bør Norge bidra i finansieringen av investeringsprosjekter for utbygging av fornybar energi internasjonalt. Slik kan Norge gi verdifulle bidrag til det globale grønne skiftet.

Norge må fortsette å ta ansvar for å bevare verdens regnskoger, og hindre at hogst av denne ytterligere forsterker klimaendringene. KrF vil styrke kvaliteten i det norske klima- og skoginitiativet ved å ta initiativ til en bred og uavhengig vurdering av effekten på utslipp og utviklingspolitiske mål. Vurderingen må inkludere en sammen­ligning av andre klimapolitiske virkemidler både med hensyn til utviklingseffekt og utslippsreduksjoner.

KrF vil også ta initiativ til etablering av utviklingsprogrammer for ver­denshavene og kystområdene, og for våtmarker, i samarbeid med relevante internasjonale institusjoner.

 

KrF vil

  • doble investeringsrammene for SPUs miljørelaterte investeringsmandater, åpne for investeringer i unotert infrastruktur innen fornybar energi og fase ut SPUs investeringer i selskap som får mesteparten av sine inntekter fra kull, olje og gass.
  • styrke Norfund og statlig eide selskapers evne til å investere i fornybar energi i utviklingsland.
  • forbedre og styrke Eksportkreditt og GIEKs ordninger for støtte til private investeringer i fornybar energi, uten at bistandsbudsjettet må dekke garantitap.
  • lede an i fullstendig utfasing av all bruk av fossile energikilder gjennom omlegging til en utslippsfri transportsektor.
  • gi bistand til å tilrettelegge for investeringer i fornybar energi i utviklingsland og til bevare regnskog, som tillegg til den prosenten av vår samlede inntekt (BNI) som skal gå til annen fattigdomsrettet bistand.
  • at Norge skal støtte opp under Det grønne klimafondet (GCF) som det internasjonale samfunnets hovedkanal for klimafinansiering.
  • at rapportering på næringsutvikling må inkludere bred, ikke-finansiell rapportering, inkludert hvordan selskapenes virksomhet bygger opp under menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.