Fred og forsoning

Dagens konfliktbilde i deler av verden har en økende grad av global karakter. Krig og konflikt er et hinder for å oppnå menneskerettighetene og sosial og økonomisk utvikling overalt i verden. Smitteeffekten av disse konfliktene går langt utover de områdene hvor konflikten faktisk utspiller seg. Det er derfor stadig viktigere å bidra til konflikthåndtering og legge vekt på forebygging. KrF vil arbeide for at internasjonalt anerkjente grenser respekteres, og at alle som har krav på det skal ha rett til selvstyre på eget territorium. Terrorisme som virkemiddel kan aldri anerkjennes i noen av disse konfliktene. I de fleste tilfeller vil konfliktene best løses ved dialog og ved at partene er villige til å inngå kompromiss.

Norge må fortsette å sikre at kvinners deltakelse i freds- og sikkerhetsspørsmål økes og at FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og påfølgende resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet implementeres. Dette gjelder ikke kun å beskytte kvinner mot seksuell vold i krig, men også å sikre at kvinner deltar, på lik linje med menn, i fredssamtaler og forhandlinger. Kvinners deltakelse må prioriteres i FNs fredsoperasjoner og i fredsmekling. KrF har vært en pådriver for at FN skal ha en egen resolusjon om barn og unge og fred og sikkerhet, og en slik resolusjon ble vedtatt i 2015. Norge må følge opp denne resolusjonen i freds- og sikkerhetsarbeid.

Norske militære styrker bør i større grad enn i dag bidra til FNs fredsbevarende operasjoner der vi har kapasitet og mulighet til dette. Norges bidrag til internasjonale militære operasjoner må ha forankring i folkeretten, fortrinnsvis gjennom mandat fra FNs sikkerhetsråd. Religion blir brukt til å bygge opp under konflikt, men den kan også brukes positivt til løsning på konflikten. Derfor bør religion og forståelse av denne være en sentral del av fredsbyggende arbeid. Norge må være en sterk pådriver for at FNs fredsbevarende styrker har nulltoleranse for seksuelt misbruk og kjøp av seksuelle tjenester og at brudd på disse forfølges.

Illegitim våpeneksport er med på å undergrave utvikling og opprettholde liv i voldelige konflikter og krig. Stortinget har ratifisert den internasjonale våpenhandelsavtalen (Arms Trade Treaty), og Norge er rettslig bundet til å følge denne og tilpasse nasjonalt lovverk. KrF vil arbeide for at det blir en robust implementering og gjennomføring av avtalen, både i Norge og internasjonalt.

KrF vil også innføre krav om sluttbrukererklæring fra alle land Norge selger våpen til, dette skal også være et krav ved salg til NATO-land. Det siste bør bygge på en felles NATO-norm, i lys av det omfattende våpensamarbeid innad i alliansen. KrF vil arbeide for bedre sikring av norsk våpeneksport, styrke kontrollen for å forhindre at det havner på avveie og videreutvikle de strenge etiske retningslinjene for norske våpenprodusenter.

KrF vil arbeide for å styrke og opprettholde humanitærretten. I dette ligger også folkerettens krav til bruk av droner i krigføring. KrF vil arbeide for en streng regulering av inhumane våpentyper og et internasjonalt forbud mot brannvåpen. KrF vil også føre en restriktiv politikk for å sikre nødvendig kontroll over utviklingen av militær robotteknologi og helautonome våpen.

Atomvåpen har kapasitet til å utslette alt menneskeliv, kan utløse alvorlige klimaendringer og er en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. KrF vil arbeide for et humanitært løft for et forbud mot atomvåpen og ønsker at Norge skal være en sentral aktør i dette arbeidet.

 

KrF vil

 • at Norge skal innføre sluttbrukererklæring for all eksport av norsk militærmateriell og skjerpe etterkontrollmekanismene, også til NATO-land etter nærmere regler.
 • arbeide for felles internasjonale standarder for sporingsmekanismer på våpen og ammunisjon.
 • at det skal gis økt innsyn i begrunnelser for avslag på og innvilgelser av søknader om norsk våpeneksport og spesifisering av hvilke kriterier som legges til grunn for hvert enkelt avslag.
 • arbeide langsiktig for et forbud mot atomvåpen og full iverksettelse av ikke-spredningsavtalen.
 • arbeide for å styrke Norges kapasitet til å bidra som tilrettelegger for freds- og forsoningsprosesser der partene ønsker norsk medvirkning.
 • stanse all norsk eksport av våpen og våpenkomponenter til autoritære regimer hvor det er risiko for at våpnene misbrukes til intern undertrykkelse, ytre aggresjon eller grunnleggende brudd på menneskerettighetene og tolke EU-kriteriet for menneskerettighetssituasjonen i mottakerland strengere enn i dag.
 • sikre at den norske bistanden til aktører i internasjonale konflikter ikke bidrar til korrupsjon eller fremme av hatpropaganda.
 • etablere kontrollrutiner som sikrer at norsk bistand ikke går til å finansiere kjøp av våpen og terrorisme, herunder økonomiske bidrag til personer som er dømt for terrorhandlinger.
 • at Norge må innføre et nasjonalt moratorium på helautonome våpen og robotsoldater.
 • at Norge skal jobbe for åpenhet internasjonalt rundt testing og utvikling av helautonome våpen og robotsoldater.
 • være strengere når det gjelder Norges implementering av FNs resolusjon 1325 og stille større krav til at kvinner deltar i fredssamtaler, spesielt der hvor Norge spiller en aktiv rolle.
 • styrke arbeidet for å inkludere ungdom i fredsbyggende arbeid, som forutsatt i FNs resolusjon 2250.
 • at Norge i større grad bør være åpen for å delta i FNs fredsbevarende operasjoner, særlig i fattige land.