Nordområdene og forholdet til Russland

Klimaendringene skaper økt interesse for Arktis og nordområdene, også fra land som ikke selv grenser mot området. En mulig åpning for skipsfart langs den nordøstlige ruten mellom Europa og Asia gir både nye muligheter og nye utfordringer. Det gjør også konsekvensene av endringer i klimaet for utnyttelse av fiskeri- og energiressurser i området.

Forholdet til Russland er svært viktig for Norge, og må gis høy prioritet i norsk utenrikspolitikk. Økt spenning mellom NATO og Russland har de siste årene stilt forholdet til vår største nabo på prøve. Nordområdene må fortsette å være et område preget av lavt spenningsnivå og internasjonalt samarbeid. Vi må fortsette samarbeidet med Russland om enklere grensepassering og større muligheter for økonomisk samarbeid og kulturutveksling på tvers av grensen, ikke minst mellom våre urfolk.

Norge må imidlertid stå sammen med Europa og våre allierte når det er nødvendig å reagere på Russlands handlemåte ovenfor sine naboland og påtale brudd på menneskerettighetene og folkeretten. Samtidig må det være et langsiktig mål å få til et godt samarbeid og naboforhold, både i relasjon til Russland og øvrige nasjoner i nærområdene. Norge må være en pådriver for samarbeidet i Arktisk råd. Ressursene i nordområdene må kartlegges og forvaltes på en god måte samtidig som norsk tilstedeværelse og beredskap styrkes.

Det er viktig at vi sørger for tilstrekkelig ressurser til tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i våre nordområder, ikke minst på Svalbard. Klimaendringene gjør at verden snarest må fase ut bruk av kull. KrF mener det må legges til rette for andre varige arbeidsplasser som kan erstatte de som går tapt når driften av kullgruvene utfases.

KrF vil

  • sikre at en åpning for skipsfart mellom Asia og Europa i Arktis følges opp med tilstrekkelig beredskap for å ivareta miljø og sikkerhet i området.
  • søke å bevare et godt forhold til Russland og legge til rette for økt lokalt samarbeid på tvers av grensen.
  • sørge for en konsekvent suverenitetshevdelse i nordområdene.
  • legge til rette for andre varige arbeidsplasser på Svalbard for å sikre norsk suverenitetshevdelse.
  • sikre en forsvarlig utnytting av naturressursene i Arktis og verne de mest sårbare områdene gjennom petroleumsfrie soner.