Handel med land utenfor Europa

KrF mener det multilaterale handelssystemet gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO) må være hjørnesteinen i global handelspolitikk. Det er spesielt viktig for små og mellomstore handelsnasjoner at WTO styrker sin rolle som hovedarena for utvikling av kjøreregler for internasjonal handel, både for varer og tjenester. KrF vil derfor prioritere disse handelsforhandlingene. I handelen med land utenfor Europa er også EFTAs tredjelandsavtaler viktige, særlig for å sikre markedsadgang for norsk fisk og sjømat. I alle handelsavtaler er det viktig at Norges forpliktelser i henhold til menneskerettighetene overholdes.

Den mulige TTIP-avtalen mellom EU og USA, kan også få konsekvenser for Norge. KrF vil ta stilling til en eventuell TTIP-avtale når det foreligger et forhandlingsresultat. Her må bedre markedsadgang for norske bedrifter veies opp mot mulige utfordringer for landbruket og for det nasjonale handlingsrommet til å regulere blant annet helse- og miljøstandarder og viktige velferdstjenester. Når det gjelder TISA-avtalen som Norge deltar i forhandlinger om, er det viktig for KrF at vår egen norske velferdsmodell, eller våre egne demokratiske organer, ikke blir undergravet eller begrenset på en måte som kommer store, multinasjonale selskaper til gode på bekostning av fellesskapet.

KrF vil

  • prioritere åpning av verdenshandelen i WTO, samtidig som hensyn til norsk landbruk og utviklingslandene ivaretas.