Handel

Økt og rettferdig handel er en av de viktigste faktorene for å skape økonomisk utvikling i fattige land. KrF mener at Norge skal kjempe for økt handel på de fattiges premisser. Det er viktig at de fattige landene integreres bedre i verdensøkonomien, og at lokale og regionale markeder utvikles. I en overgangsfase må det imidlertid aksepteres at fattige land får anledning til å beskytte egne markeder samtidig som de får markedstilgang til rike land.

KrF vil fortsette å prioritere handel innenfor rammene til Verdens handelsorganisasjon (WTO). WTO er den beste arenaen å utforme nye avtaler på, ettersom denne plattformen i større grad greier å balansere maktforholdet mellom fattige og rike land. KrF mener norske myndigheter derfor bør bidra aktivt til utvikling av et mer rettferdig internasjonalt handelssystem gjennom WTO. I påvente av en ny avtale i WTO, bør Norge gå foran gjennom å gi flere fattige land tollfritak og stimulere til økt import fra fattige land, blant annet gjennom bistand til tiltak som muliggjør eksport av varer fra fattige land (Trade for Aid). Dumping av norske landbruksvarer i utlandet må stanses.

Land sør for Sahara har store muligheter for eksport av landbruksprodukter, men har sjelden kunnskap og ressurser til å konkurrere på kompetansetunge industrier. Det bør derfor åpnes for større import av jordbruksprodukter fra fattige land til Norge.

 

KrF vil

  • gi fattige land tollfordeler for sine varer på det norske markedet.
  • prioritere WTO som arena for alle handelsforhandlinger og forhandlingsinitiativ.
  • arbeide for en avtale i WTO som gir de fattigste landene tilgang til rike lands markeder, samtidig som det gis bedre mulighet til å beskytte egne markeder dersom de har behov for det.
  • samle arbeidet med handelsavtaler i Utenriksdepartementet for å sikre intern koordinering og samstemthet innenfor handelsarbeidet.
  • øke bistanden til utvikling av bærekraftig og konkurransedyktig landbruksproduksjon samt klimatilpasning av landbruk i utviklingsland.
  • jobbe for økt lokal og regional handel i sør.