Bistand for å styrke myndighetene i fattige land sin evne til å ivareta menneskerettighetene

For å bekjempe fattigdom og oppfylle menneskerettighetene må de økte ressursene som følge av økonomisk vekst også fordeles på en rettferdig måte.

Diskriminering av kvinner og jenter utgjør noen av de mest alvorlige bruddene på menneskerettigheter i store deler av verden. Hensynet til likestilling må derfor ivaretas i all norsk utviklingspolitikk. Det er viktig at jenter sikres de samme mulighetene som gutter fra ung alder. KrF vil prioritere arbeidet for å gi jenter tilgang på skolegang, og særlig øke innsatsen for å gi jenter ungdomsskole. Norge må bidra til å bekjempe seksuelle overgrep og skadelige tradisjonelle praksiser som kjønnslemlestelse og barneekteskap. Jenters og kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter må sikres gjennom tiltak for å sikre trygg graviditet og fødsel, forebygging og behandling av seksuelt overførbare sykdommer, holdningsskapende arbeid, kunnskap om familieplanlegging og tilgang på prevensjon.

KrF mener at utdanning og helse fortsatt må være to sentrale prioriteringer i norsk utviklingsarbeid. I tillegg er satsing på arbeid en viktig utviklingsfaktor. En utdannet befolkning er nøkkelen både til økonomisk utvikling, jobbskaping og utviklingen av stabile demokratier. Den aller største utdanningsjobben gjør landenes egne myndigheter og bistanden bør særlig bidra til å øke kvaliteten på undervisningen.

KrF vil øke bistanden til helsetiltak særlig rettet mot mødre og barn. Norge må derfor fortsette satsingen på redusert mødre- og barnedødelighet. Videre må matvaresikkerhet og tilgang på rent vann være sentrale satsinger i norsk bistand.

Globale klimaendringer, miljøødeleggelser og økt befolkningstetthet har gjort mange områder mer sårbare for naturkatastrofer. KrF mener Norge i større grad må bidra til å styrke lokale myndigheters evne til å forebygge og håndtere naturkatastrofer. Barn er særlig sårbare i slike situasjoner, og det er viktig at lokale myndigheter, foreldre, lærere på skolene og religiøse ledere læres opp i katastrofehåndtering, slik at de best mulig kan videreformidle kunnskap og bistå i en katastrofesituasjon.

Mange fattige land har opplevd sterk velstandsvekst, men har også ofte opplevd økte forskjeller og at enkelte grupper faller utenom. KrF mener det er viktig at norsk bistand bidrar til bedre fordeling og til å bekjempe diskriminering.

Funksjonshemmede er i mange land de siste som får del i velstandsveksten. KrF mener det må stilles krav om at alle bistandsprosjekter har en gjennomtenkt plan for hvordan funksjonshemmede skal inkluderes.

Menneskerettighetene slår fast at alle mennesker har rett til trosfrihet. Store grupper blir diskriminert på grunn av sin tro, og konvertering er forbundet med stor fare i svært mange land. All norsk utenrikspolitikk skal bekjempe alle begrensninger av trosfriheten. Både utøvelse av troen og konvertering må være tillatt.

Seksuelle minoriteter utsettes for grove menneskerettighetsbrudd i svært mange land. Norge må ta opp behovet for å avkriminalisere homofil praksis og bekjempe vold og diskriminering på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

 

KrF vil

 • prioritere bistand til å bygge opp lokale myndigheters utdannings- og helsesystemer.
 • styrke menneskerettighetsdialoger med land med sårbare eller svake demokratier, og satse på bistand gjennom sivilsamfunn i land med autoritære regimer som ikke viser tegn til bedring, fremfor direkte stat-til-stat-samarbeid.
 • inngå bistandssamarbeid der myndighetene viser vilje til å gå i riktig retning når det gjelder styresett, demokrati og menneskerettigheter.
 • at Norge skal gi mer teknisk bistand til utviklingsland for å bygge opp deres evne til å drive inn skatt, bekjempe korrupsjon og bruke skatteinntektene effektivt.
 • satse mer på å bygge opp lokal kapasitet til å forebygge og håndtere naturkatastrofer.
 • at internasjonale planer og tiltak skal ha et likestillingsperspektiv.
 • at i land der myndighetene har kapasitet og vilje til fattigdomsreduksjon og demokratisk utvikling, må bistand i større grad gis som budsjettstøtte.
 • kjempe for menneskers trosfrihet og for at både utøvelse av troen og konvertering skal være tillatt for alle.
 • at norske myndigheter i større grad koordinerer sine ulike bidrag og bistand med andre land for å oppnå målrettede resultater.
 • arbeide for kvinners likestilling og rettigheter på verdensbasis, gi økt bistand til kvinner og støtte kvinnelig entreprenørskap i fattige land innen fornybar energi.
 • at en større andel av bistand brukes på utdanning, spesielt av jenter – for å styrke grunnutdanningen og utdanningstilbud for jenter og kvinner, særlig inn mot ungdomsskolen.
 • at utdanning og reproduktive rettigheter må være prioriterte områder.