En samstemt politikk for utvikling

En samstemt politikk for utvikling innebærer at Norges totale politikk tilpasses slik at den så langt det er mulig ikke begrenser utviklingslandenes utviklingsmuligheter. Kort og godt handler samstemthet om å unngå at Norge gir med den ene hånden og tar med den andre. KrF vil jobbe for en samstemthetsreform av norsk politikk, med målsetting om at alle sider ved norsk politikk som kan ha påvirk¬ning på utviklingslandene trekker i samme retning. Dette krever aktiv prioritering og koordinering i den politiske hverdagen.

Utviklingspolitikk handler blant annet om hvilken politikk Norge fører innenfor klima- og energisektoren, hvordan vi innretter handelspolitikken, hvor vi velger å investere, vår holdning i internasjonale skattespørsmål og om bistand.

KrF vil

  • at regjeringen jevnlig rapporterer til Stortinget om konsekvenser av norsk politikk for utviklingslandene og ivaretakelse av menneskerettighetene. Rapportene skal også inneholde uavhengige eksterne vurderinger.
  • at de ulike departementenes arbeid som påvirker utviklingslandene må koordineres ved en egen organisatorisk enhet ved Statsministerens kontor.
  • at alle forslag fra regjeringen til Stortinget med betydelige virkninger for utviklingsland må inneholde en vurdering av disse konsekvensene.
  • ha et regjeringsoppnevnt råd bestående av representanter for blant annet næringslivet, forskning og det sivile samfunn for å sikre en bred debatt rundt samstemt utvikling, slik som foreslått av samstemthetsutvalget.
  • at Norge skal ha en egen utviklingsminister.