Det felles beste i verden

KRISTELIG FOLKEPARTIS MÅL er en verden der alle mennesker får realisert sitt potensial, ressursene fordeles mer rettferdig og verdens folk går sammen om å løse de store utfordringene i vår tid. Det felles beste er målet med alle fellesskap, også det globale. For å oppnå dette må vi gjøre fattigdommen til historie, arbeide for sikkerhet og fred og løse de store klima- og miljøutfordringene i fellesskap.

VI LEVER I EN VERDEN I UBALANSE. Global fattigdom holder en stor del av jordens befolkning i lenker. Menneskeverdet krenkes hver eneste dag på grunn av menneskeskapt urettferdighet. Fattigdom, vold, slaveri og konflikter truer mange menneskers rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Overalt ser vi brudd på sivile, politiske og sosiale menneskerettigheter. De menneskeskapte klimaendringene truer vårt felles livsgrunnlag. Aldri tidligere har behovet for internasjonalt samarbeid vært større.

SOM KRISTENDEMOKRATER anerkjenner vi at det finnes et grunnleggende fellesskap mellom alle mennesker, og vi har et solidarisk ansvar for hverandre i kraft av vår felles menneskelighet. Utenrikspolitikken skal fremme de rettigheter som alle mennesker har i kraft av sitt menneskeverd. Nestekjærlighetstanken krever solidaritet med mennesker på tvers av landegrenser, ikke bare overfor våre nærmeste. Forvalteransvaret innebærer at arbeidskraft, kapital og naturressurser skal forvaltes slik at folk frigjøres fra fattigdom og nød. Verdigrunnlaget forplikter oss derfor til menneskerettsarbeid, solidarisk utviklingspolitikk, bærekraftig forvaltning av naturens ressurser og mer rettferdig fordeling.

SOM KRISTENDEMOKRATER mener vi de grunnleggende verdiene fremmes best gjennom demokratiet som styringsform, rettsstatens prinsipper og fredelig internasjonalt samarbeid basert på folkeretten. Folkeretten skal sikre at forholdet mellom stater bygger på rett fremfor makt. Menneskerettighetene skal sikre at den enkeltes friheter og rettigheter beskyttes og fremmes av statene.

DE KRISTENDEMOKRATISKE VERDIENE forplikter til arbeid for forsoning og fred. I sikkerhetspolitikken vil kristendemokrater alltid gi ikke-voldelige løsninger en forrang. Utgangspunktet må alltid være at det er galt å ta et menneskeliv. Alle andre alternativer skal være utprøvd før man tar i bruk vold og militærmakt for å løse konflikter eller gjenopprette fred og sikkerhet. All bruk av militærmakt må forankres i folkeretten og prinsippene om rettferdig krig.

BÅDE POLITIKK, økonomi og kultur preges i dag av økende internasjonalt samkvem. Moderne teknologi gjør verden mindre og den gjensidige avhengigheten større. Vi berøres ikke bare av forholdet til nabostater. Også regionale avtalers begrensninger blir tydeligere. Behovet for globale fora og avtaler vokser. Det gjelder handel, klima og global helse så vel som migrasjon, fred og sikkerhet. En verden preget av globalisering trenger samlende møtesteder for å finne forpliktende løsninger. Det er i statenes og enkeltmenneskers/menneskehetens interesse å slutte opp om FN som folkerettens høyeste organ og plattform for å sikre menneskerettighetenes universelle gyldighet.

I INTERNASJONAL POLITIKK er det naturlig at store og små stater prøver å ivareta sine legitime interesser i kontakten med andre. En kristendemokratisk og verdibasert utenrikspolitikk krever noe mer. Den forplikter også til innsats for felles interesser, for globale goder som klima, global helse og sikkerhet. Og den gir Norge – som en av verdens rike nasjoner – en særlig forpliktelse til å kjempe for verdens fattige, forfulgte og undertrykte. Det gir KrF et særegent oppdrag når ulike interesser brytes i internasjonal politikk.