Engangsstønad

Du kan få engangsstønad hvis du ikke har hatt inntekt som gir deg rett til foreldrepenger. KrF vil gi  gi kvinner som ønsker å få barn tidlig en reell valgmulighet til faktisk å velge det.

For store forskjeller

De som er i jobb når de får barn kan få nær 600 000 kroner utbetalt av staten i foreldrepenger, om du ikke er i jobb fikk du under de rødgrønne i 2013 utbetalt 35 000 kroner. Det var for lite!

Sørget for en økning av engangstønaden

Da KrF gikk i regjering i 2019 sørget vi for at engangsstønaden ble økt og knyttet til grunnbeløpet i folketrygden, dvs. 96 883 kroner per januar 2019. 

Hva vil KrF?

KrF mener den bør økes mer og at de store forskjellene mellom foreldre i og utenfor arbeidslivet er uakseptable, og vi vil derfor erstatte dagens engangsstønad med en ordning der alle har rett til et minimum av foreldrepenger med utgangspunkt i to ganger grunnbeløpet i folketrygden. Beløpet må utbetales månedlig, og det må være ulike satser der forsørgersituasjonen tillegges vekt.

Vi vet også at f.eks. mange som tar abort oppgir svak økonomi som en av årsakene. Derfor vil det å øke engangsstønaden også kunne bidra til at flere velger å bære frem barnet, også selv om man ikke har vært i jobb lenge.