Engangsstønad

KrF vil

  • øke engangsstønaden for dem som ikke har rett til foreldrepenger
  • på sikt erstatte engangsstønaden med et minimum av foreldrepenger på 2 G (2 ganger grunnbeløpet i folketrygden)

For å ha rett til foreldrepenger må man ha vært i jobb seks i av de ti siste månedene før fødsel. Som foreldrepenger får man tilsvarende den lønnen man har, inntil 6 G (maksimalt kan man altså få om lag 580 000 kroner). Personer som nettopp er ferdig med å studere og andre som av ulike grunner ikke er i arbeid når de blir foreldre, kommer i dag uforholdsmessig dårlig ut økonomisk. De får ikke foreldrepenger, men en engangsstønad. Dårlige økonomiske betingelser gjør at det er vanskeligere å være foreldre i situasjoner uten fast inntekt.

KrF mener de store forskjellene mellom foreldre i og utenfor arbeidslivet er uakseptable, og vi vil derfor erstatte dagens engangsstønad med en ordning der alle har rett til et minimum av foreldrepenger med utgangspunkt i 2 G (p.t. kr 193 766) i folketrygden. Beløpet må utbetales månedlig, og det må være ulike satser der forsørgersituasjonen tillegges vekt.

Vi vet også at f.eks. mange som tar abort oppgir svak økonomi som en av årsakene. Derfor vil det å øke engangsstønaden også kunne bidra til at flere velger å bære frem barnet, også selv om man ikke har vært i jobb lenge.

Hva har KrF gjort?

  • Engangsstønaden hadde under de rødgrønne stått stille i mange år på om lag 35 000 kroner. Siden 2013 har KrF fått gjennomslag for å øke den til over 83 000 kroner. Det er en økning på om lag 135 prosent! Vi er fortsatt et stykke unna der KrF ønsker, men vi har fått solid gjennomslag for økning de siste årene.