Barnetrygd

KrF vil

  • øke barnetrygden til 20 000 kr per barn per år
  • beholde barnetrygden som en ordning for alle med barn

En økning i barnetrygden er et viktig tiltak for å styrke barnefamilienes økonomi og bekjempe barnefattigdom i Norge. Høsten 2018 presenterte KrFs partiledelse en plan for å øke barnetrygden til 20 000 kr per barn gjennom en opptrapping over tre år. Du kan lese mer: Presentasjon av planen: Et kraftig løft av barnetrygden - KrF på lag med familiene  til nedlasting (pdf 114 kB)   
Temaflak til om bakgrunnsinformasjon og ulike momenter og svar på spørsmål til nedlasting (pdf 191 kB)
.

KrF foreslår å finansiere vår økning i barnetrygden med noe økt skatt på alle med høyere inntekter. Enkelte i debatten har tatt til orde for behovsprøving av barnetrygden. En ren behovsprøving kan føre til redusert arbeidstilbud, svekke ordningens legitimitet (når folk med vanlige inntekter ikke får noe tilbake, blir interessen av å betale skatt over tid lavere), og bidra til stigmatisering av mottakerne. Det ville innebære en omfordeling mellom barnefamiliene der familier med helt vanlige inntekter ville måtte betale for økninger til de med lav inntekt. KrF mener det er bedre at vi alle bidrar inn i fellesskapet, at også de med høye inntekter uten barn bidrar for å finansiere økninger i barnetrygden.

Vi vil også at barnetrygd skal ikke regnes med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte. Dette er i dag opp til kommunene å avgjøre. I noen kommuner har de ikke med barnetrygd når de regner ut behovet for sosialhjelp.

Grunnen til at vi har barnetrygd er at en familie med barn har høyere utgifter enn en tilsvarende familie uten barn. Dermed har familien med barn i realiteten en lavere disponibel inntekt og lavere skatteevne enn familien uten barn. I stedet for at barnefamilier da har lavere skatteprosent enn familier uten barn får barnefamilier heller utbetalt barnetrygd for å kompensere for noen av de ekstra utgiftene ved å ha barn. Det er bra for oss som samfunn at det fødes barn, og derfor er det riktig at vi alle bidrar til å styrke barnefamilienes økonomi og gjør det litt enklere å få barn.

Hva har KrF gjort?

  • I budsjettforliket med regjeringspartiene for 2019 fikk KrF økt barnetrygden med 1 000 kr per barn per år. Det var første gang at barnetrygden ble økt siden 1996!