Barnefattigdom

KrF vil

 • øke barnetrygden
 • videreføre tilbudet om gratis kjernetid i barnehage for barn fra lavinntektsfamilier
 • øke støtten til ferietiltak for barn fra lavinntektsfamilier
 • øke engangsstøtten til dem som ikke har rett til foreldrepenger
 • støtte initiativer som f.eks. aktivitetskort som gjør at barn fra lavinntektsfamilier kan delta på en fritidsaktivitet
 • beholde barnetillegget i uføretrygden

Vi må ha som mål at ingen barn skal føle seg utenfor i samfunnet vårt. Derfor må vi gjøre enda mer for at færre barn skal vokse opp i fattige familier.

I Norge er det få som lever i absolutt fattigdom der man ikke har råd til mat. Men for et barn kan det være vondt å føle seg utenfor fordi man for eksempel aldri har råd til å være med på fritidsaktiviteter med vennene sine. Ifølge SSB vokser nå 1 av 10 barn opp i familier med vedvarende lav inntekt. Det utgjør like i underkant av 100 000 barn.

KrF jobber for like muligheter for alle barn. Barnefattigdom må bekjempes på flere fronter. Vi må ha noen tiltak som hjelper barn fra lavinntektsfamilier i hverdagen der og da. På sikt er noe av det viktigste vi kan gjøre å bidra til at flere foreldre kan ha en jobb og en inntekt å leve av. Da trenger vi nok arbeidsplasser gjennom god næringspolitikk, og arbeidstrening, kvalifisering og utdanning slik at folk blir rustet til å delta i arbeidslivet.

For barna mener KrF også at en god skole er svært viktig. Skolen er en av de absolutt viktigste arenaene for sosial mobilitet, og vi må sikre elevene muligheter til å lykkes i skolen uavhengig av sosioøkonomisk status.

Hva har KrF fått gjennomslag for?

 • Gratis kjernetid i barnehage for barn i lavinntektsfamilier
 • Økt engangsstøtte ved fødsel og adopsjon for dem som ikke har rett på foreldrepenger
 • Redusert foreldrebetaling i barnehagene for de familiene med dårligst råd
 • Økt støtten til ferietiltak for barn fra fattige familier så de også kan få et avbrekk i hverdagen
 • Økt tilskuddsordningen mot barnefattigdom
 • Skjerming av barn og unges inntekter ved utmåling av sosialhjelp
 • Beholdt det behovsprøvde barnetillegget i uføretrygden
 • Gratis barnehage for barn fra 4-5 år på asylmottak
 • Økt grunnstipend (til videregående opplæring) for unge fra lavinntektsfamilier.

 Du kan lese mer om KrFs engasjement mot barnefattigdom i Politisk håndbok eller i kapittelet "Kamp mot utenforskapet" i stortingsprogrammet vårt.