Politikken A til Å
Eldre kvinne og mann

Eldreomsorg

Ingen skal engste seg for å bli gammel i Norge! KrF vil legge til rette for en verdig alderdom der de som har behov for ulik pleie og omsorg får tilbud om det. Eldre er forskjellige og har forskjellige behov. Det er viktig at vi klarer å gi et tilbud som er tilpasset den enkelte eldre og deres livssituasjon.

Alle eldre skal ha et godt og trygt hjem, enten de bor i eget hjem, i ulike former for omsorgsboliger eller på sykehjem. Mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det skal samfunnet legge til rette for.

Samtidig er det også en del som vil ha behov for en sykehjemsplass. Da er det viktig at det finnes nok sykehjemsplasser, og at bemanningen er god slik at de eldre blir godt tatt vare på. KrF mener at alle som har medisinsk behov for en sykehjemsplass bør få en rett til dette. Vi mener også at det bør ansettes flere leger på sykehjemmene, og at medisinstudenter bør ha obligatorisk praksis på sykehjem.

Rundt 80 prosent av dem som i dag bor på sykehjem, lider av en form for demens. Det er svært viktig at disse tas godt vare på og får muligheten til å oppleve livskvalitet i hverdagen. Forskningen på demenslidelser må styrkes, og rettighetene til demenspasienter må ivaretas.

På KrFs landsmøte 2015 vedtok vi en uttalelse om styrkede rettigheter for syke eldre. Du kan lese den ved å klikke her.