Politikken A til Å

Eldreomsorg

KrF vil

  • ansette flere leger på sykehjemmene
  • bygge ut flere sykehjemsplasser
  • ansette flere yrkesgrupper som kan ivareta eldres både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov


Ingen skal engste seg for å bli gammel i Norge! KrF vil legge til rette for en verdig alderdom der de som har behov for ulik pleie og omsorg får tilbud om det. Eldre er forskjellige og har forskjellige behov. Det er viktig at vi klarer å gi et tilbud som er tilpasset den enkelte eldre og deres livssituasjon.

Alle eldre skal ha et godt og trygt hjem, enten de bor i eget hjem, i ulike former for omsorgsboliger eller på sykehjem. Mange ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det skal samfunnet legge til rette for.

Samtidig er det også en del som vil trenge en sykehjemsplass. Da må det finnes nok sykehjemsplasser, og bemanningen må være god slik at de eldre blir godt tatt vare på. KrF mener at alle som har medisinsk behov for en sykehjemsplass bør få en rett til dette. Vi mener også at det bør ansettes flere leger på sykehjemmene, og at medisinstudenter bør ha obligatorisk praksis på sykehjem.

Rundt 80 prosent av dem som i dag bor på sykehjem, lider av en form for demens. Det er svært viktig at disse tas godt vare på og får muligheten til å oppleve livskvalitet i hverdagen. Forskningen på demenslidelser må styrkes, og rettighetene til demenspasienter må ivaretas.

Det er kommunene som har ansvar for å organisere eldreomsorgen, og det mener KrF er fornuftig at de skal fortsette med. Lokalpolitikere og kommuneansatte vet best hvordan de kan lage gode tilbud for de eldre i sitt lokalsamfunn.

Les mer hva vi mener i kapittelet «Eldreomsorg» i vårt stortingsprogram.

På KrFs landsmøte 2015 vedtok vi en uttalelse om styrkede rettigheter for syke eldre. Du kan lese den ved å klikke her: "Styrkede rettigheter for syke eldre"

Hva har KrF gjort?

  • I KrFs alternative statsbudsjett for 2019 foreslo vi å bevilge 100 millioner mer til flere leger på sykehjemmene, 100 millioner til dagtilbud for demente og 100 millioner til flere sykehjemsplasser. Dessverre fikk vi ikke gjennomslag for dette i forhandlingene, men vi kjemper videre for disse sakene.
  • I Bergen har KrFs eldrebyråd Rebekka Ljosland sørget for å sette åndelig omsorg på agendaen, og der har man ansatt aktivitets- og frivillighetskoordinatorer på alle sykehjem som skal bidra til aktivitet, livskvalitet og engasjement i eldres hverdag. Se disse nettsakene: "Slår fast eldres åndelige behov" og "Byrådet satser på aktivitet på sykehjemmene"