WWF VERDENS NATURFOND

1. Vil deres parti gå inn for å fordoble antallet prioriterte arter, og gi dem den beskyttelsen de trenger?

Ja, det vil vi være positive til, men KrF har i programmet vårt ikke tatt stilling til et konkret antall prioriterte arter, og vi vil hele tiden vurdere hvor mange arter som skal få denne statusen. Her vil vi lytte til faginstansene som har bedre oversikt over status og behov enn Stortinget har. Vi vil for øvrig utvide til 100 utvalgte kulturlandskap innen 2020, og sikre bevaring av sårbare områder – dette har jo også relevans for en del av de artene som er aktuelle som «prioriterte arter».

 

2. Vil deres parti gå inn for at Norge vedtar en nullvisjon for miljøskadelig forsøpling, og følger opp med de nødvendige planer og tiltak?

Miljøskadelig forsøpling er et økende problem ikke minst i havet, men er også en betydelig utfordring i ferskvann og på land. En nullvisjon for miljøskadelig forsøpling vil motivere forsterket innsats for både opprydding og forebygging.

Ja, dette vil KrF være positive til. Vi har en rekke punkter i programmet for å redusere avfallsmengden totalt sett og bedre håndtering av det avfallet som oppstår, og vi nevner også spesifikt at vi vil styrke innsatsen mot marin forsøpling, både i form av skjerpede krav og systematisk opprydning.

 

3. Vil deres parti sikre at norske klimautslipp går ned i alle sektorer i kommende stortingsperiode?

Ja, dette er noe vi klart vil jobbe for. Nullutslippssamfunnet avhenger av at det foretas endringer på alle sektorer, og vi har til og med et eget underkapittel i miljøkapittelet vårt i programmet som heter nettopp «Nullutslipp i alle sektorer». Blant annet må vi jobbe for omlegging til CO2-nøytralt drivstoff og økt bruk av hybrid-, hydrogen- og elbiler og plug-in hybridbiler, vi vil arbeide for reduserte utslipp fra olje- og gassvirksomheter på norsk sokkel gjennom økt bruk av kraft fra land og strenge miljøkrav, og vi vil iverksette tiltak som reduserer klimagassutslippene fra jordbruket.

 

4. Kan deres parti garantere at den norske naturmangfoldloven ikke skal svekkes?

KrF ønsker ikke å svekke denne loven. Den er et etterlengtet og nyttig redskap. Vi vil legge naturmangfoldsloven til grunn i alle prosesser som omhandler naturinngrep, og vi vil for eksempel iverksette konkrete tiltak som øker kompetanse og kapasitet på miljø i kommunene, og videreutvikle planleggingen for naturmangfold i kommunene.

 

5. Vil deres parti innføre varig vern mot petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt i andre sårbare områder, og i tilfelle hvilke?

KrF har programfestet at vi vil opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak. Petroleumsfrie soner bør også opprettes i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet.

 

6. Vil deres parti gjøre Norge til en pådriver for et økologisk sammenhengende nettverk av marine verneområder i Arktis?

Ja, dette har KrF fremmet forslag om i Stortinget senest nå i vår, men dessverre fikk vi ikke flertall for dette.

 

7. Vil deres parti gå inn for en ny norsk storsatsing for internasjonal havbistand, som skal bekjempe overfiske og forsøpling, og verne viktige havområder?.

KrF mener at Norge bør starte et miljørettet utviklingsprogram for å styrke forvaltningen av verdenshavene i samarbeid med relevante internasjonale institusjoner– nærmere bestemt for å bekjempe ulovlig, uregulert og urapportert fiske, minimere habitatsødeleggelse og forurensning, og for å sikre en helhetlig og bærekraftig hav- og kystforvaltning til fordel for folk og miljø.

 

Det nye programmet «Fisk for utvikling» kan inngå som en del av denne satsingen, og bør i større grad koples på andre internasjonale prosesser. Norge bør lede an og søke samarbeid med andre fiskerinasjoner og naturlige alliansepartnere for å skape et internasjonalt løft for en helhetlig og bærekraftig marin forvaltning. Forvaltningsdelen av programmet må styrkes og støtten til regionale hav- og fiskeriforvaltningsorganer bør økes.

 

KrF vil styrke innsatsen mot marin forsøpling både i form av skjerpede krav og systematisk opprydning. Vi vil ivareta økosystemene og naturkvalitetene i Arktis, og vi har fremmet et forslag i Stortinget om å opprette store marine verneområder i Arktis. Vi mener også at vi må ta nødvendig hensyn til og verne kaldtvannskorallrev.

 

8. Vil deres parti bevilge en milliard kroner årlig til frivillig vern av norsk skog?

Vi har ikke nevnt et spesifikt beløp i programmet vårt, men vi er veldig tydelige på at vi vil sikre nødvendig frivillig skogvern og legge til rette for raske verneprosesser. Vi har foreslått økninger i våre alternative statsbudsjetter og fått gjennomslag for dette i budsjettforlikene. KrF vil i tillegg supplere erstatningsordningene for skogvern med mulighet for årlig erstatning for de berørte grunneiere som ønsker det. Denne erstatningen justeres i takt med verdien av tilveksten av skogen. Hensikten er å øke vernetempoet og samtidig sikre langsiktighet for berørte eiendommer.

 

9. Vil deres parti gå inn for omlegging av det norske oljeskatteregimet i kommende stortingsperiode, for å redusere statens økonomiske klimarisiko?

KrF har programfestet at vi vil ha en gjennomgang av petroleumsskattereglene ut fra hensynet til miljø og samfunnsøkonomisk effektivitet og vurdere endringer i lys av dette.

 

10. Vil deres parti gi Oljefondet mandat til å investere i infrastruktur for fornybar energi og elektrifisering?

Ja, vi har fremmet forslag i Stortinget om å åpne for investeringer i unotert infrastruktur, men dessverre ikke fått flertall for dette.