WWF-Norge

KrFs svar på spørsmål fra WWF-Norge i forbindelse med deres miljøtesting av de politiske partiene

1. Ansatte med miljøkunnskap

Kommunene er den viktigste forvalteren av norsk natur, og tar beslutninger som betyr mye for hva slags klimapåvirkning innbyggere og lokalt næringsliv skal ha. God kunnskap er en forutsetning for gode beslutninger. Går ditt parti inn for at alle kommuner skal ha ansatte med miljøkompetanse, slik at de kan gi fullgode vurderinger av spørsmål om naturmangfold og klimapåvirkning?

Vi har ikke noe sentralt pålegg om at våre lokalpolitikere skal gå inn for dette, men vi er positive til at det bør være ansatt personer med kompetanse på miljø og natur i kommunene. KrF mener for eksempel det er viktig at kommunene har en kunnskapsbasert arealforvaltning, og det fordrer at man har tilgang på relevant kompetanse i kommunene. Dette er en viktig grunn til at KrF ønsker en kommunereform, ettersom det vil være lettere å sikre tilgang på slik kompetanse i større og mer robuste kommuner.

2. Kommunens sparepenger ut av fossil energi

Stadig flere aktører trekker sine investeringer ut av fossil virksomhet som kull, olje og gass. En rekke norske kommuner har gjort dette, og i vår vedtok Stortinget enstemmig å trekke oljefondet ut av kull. Går ditt parti inn for at alle kommuner skal trekke sine investeringer ut av fossil energi?

KrF er svært glad for enigheten om å trekke SPU ut av kull som ble gjort i vår i Stortinget. Når det gjelder kommunenes investeringer, er det opp til våre lokalpolitikere å avgjøre dette i sine kommuner. Vi har ikke noe sentralt direktiv til dem om å redusere eller trekke investeringer fra fossil energi, men trolig vil mange lokale KrF-ere stille seg positive til forslag som går i den retningen. Det vil også være vårt råd til våre lokalpolitikere.

3. En lokal plan for det grønne skiftet

Nå snakker «alle» om det grønne skiftet fra et samfunn basert på fossil energi til et samfunn bygd på fornybar energi, bærekraftig bruk av lokale ressurser, elektrisk transport og nye produkter som bidrar til å løse fremtidens miljøutfordringer. Denne omstillingen innebærer både en formidabel utfordring og store muligheter for næringslivet i alle norske kommuner. Går ditt parti inn for at kommunene bør revidere klimaplanene sine for å inkludere samarbeid med lokalt næringsliv om å lage lokale planer for grønn omstilling?

Dette er opp til våre lokalpolitikere å avgjøre, men vi vil råde dem til å være positive til slike planer. Trolig er det mange av dem som vil ønske å gå inn for å lage lokale planer for et grønt skifte.

4. Ta vare på levedyktige gaupebestander

Gaupa ligger for tredje år på rad under Stortingets fastsatte nasjonale bestandsmål. Jaktkvotene for gaupe blir fastsatt av regionale rovviltnemnder, som oppnevnes av politikerne i fylket. Det finnes også regionale bestandsmål for gaupa, som er satt for å sikre levedyktige bestander. Går ditt parti inn for at bestandsmålene for gaupe blir nådd i din region, og at rovviltnemndene legger faglige råd til grunn for sine vedtak?

KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige bestander av de fire store rovdyrene, bjørn, ulv, jerv og gaupe. Det må sikres tilstrekkelige midler til registrering av rovdyrbestanden, og faglige råd bør være viktige når vedtakene fattes.

5. Varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja

Spørsmålet om mulig oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er en avgjørende test for norske politikere – både lokalt og nasjonalt. Testen vil vise om politikerne evner å sette unike naturverdier foran en miljømessig ødeleggende og finansielt risikabel oljenæring. Går ditt parti inn for varig vern mot oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja?

KrF har i lang tid vært helt tydelige på at vi ikke ønsker oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. KrF mener oljeutvinning ikke skal foregå i sårbare havområder der miljø- og/eller fiskerihensyn taler for at slik aktivitet er uforsvarlig, og disse områdene er så sårbare at de helt klart bør være fri for petroleumsvirksomhet.

6. Bevaring av naturverdier i kommunenes arealforvaltning

Nasjonale myndigheter fremmer stadig færre innsigelser til kommunale arealplaner, noe som går ut over truet og verdifull natur. Dette rammer arter som villrein og hubro, men også viktige naturtyper av våtmark og hensynet til allmennhetens tilgang til strandsonen. Går ditt parti inn for at det skal føres en aktiv nasjonal politikk for å bevare naturmangfoldet i all planlegging av arealbruk?

KrF mener at hensynet til biologisk mangfold må innarbeides og tas hensyn til i all arealplanlegging og naturbruk. Naturmangfoldloven skal sikre biologisk mangfold av alle natur- og landskapstyper, også i vann og vassdrag og i havet. Det er viktig å ha en nasjonal politikk på dette, men her er det også viktig med god kompetanse i kommunene slik at man i størst mulig grad kan ta slike hensyn når man behandler en sak lokalt.