Ungdom og Fritid

KrFs svar på spørsmål fra Ungdom og Fritid, som er en landsdekkende organisasjon med blant annet 96 av landets kommunale fritidsklubber som medlemmer

Hvordan ønsker deres parti å sikre tilstrekkelige rammevilkår og kompetanse på åpne møteplasser for ungdom i kommunene?

For KrF er det viktig å gi kommunene gode rammebetingelser, men samtidig sørge for at den enkelte kommune har mulighet til å finne lokale løsninger, siden utfordringene er så ulike i forskjellige regioner. Det er viktig at den enkelte kommune, som kjenner de lokale forholdene best, er i førersetet. Men nasjonalt har KrF i alle budsjettrundene vært en pådriver for at kommunene skal få en god nok økonomi til å gi innbyggerne, også ungdom, et godt nok velferdstilbud.

Hvordan ønsker dere å sikre et godt forebyggende tilbud i ungdoms nærmiljø?

KrF er svært opptatt av gode oppvekstvilkår. Å ha trygge, rusfrie soner med gode forbilder er et godt forebyggende tiltak. Det er mange aktører i den enkelte kommune som er viktige for å gi ungdom god oppvekst, deriblant organisasjoner, foreninger, idrettslag og menigheter. KrF har også sikret viktige midler i budsjettforlikene de to siste årene til diverse tilskuddsordninger og barne- og ungdomsorganisasjoner.

Hvordan ivaretar dere alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø?

Vi ønsker å ivareta alle ungdommers rett til et kulturtilbud i sitt nærmiljø gjennom lokale prioriteringer av gode rammevilkår for organisasjoner og kommunale fritidsklubber. Og nasjonalt gjennom å bedre rammevilkårene for frivilligheten, blant annet med fullt momsfritak, slik at frivillige organisasjoner kan bruke midler på den aktiviteten de brenner for.

Hva er deres syn på:

  • At det brukes stadig mindre penger på fritidsklubber og ungdomshus?

Dette er uklokt og kortsynt. Fritidsklubbene er et viktig tilbud for unge. Slike sosiale arenaer som skaper trivsel og tilhørighet må ikke undervurderes. Dessuten er det lønnsomt for samfunnet i et langt perspektiv siden det forebygger frafall, mobbing, mistrivsel og rusmisbruk. Det er viktig å tenke langsiktig når man diskuterer slike kulturtilbud for ungdom.

  • Lovfesting av tilbudet?

Vi vil stimulere til at ungdom har gode og varierte fritidsaktiviteter. For å sikre dette er den frivillige sektoren svært viktig. Det er avgjørende med gode tilskuddsordninger og andre insentiver som gjør tilbudet bedre. En lovfesting vil byråkratisere dette, og derfor mener KrF at dette ikke er veien å gå.

  • Statens ansvar for en helhetlig ungdomspolitikk?

Staten har et overordnet ansvar for de økonomiske rammene for det offentlige tilbudet til alle deler av befolkningen. Det er viktig at ungdomspolitikken blir mer enn fritidsaktiviteter, men for eksempel også helse. Tilbudet med helsesøster i skolene må styrkes da et økende antall ungdom sliter med psykiske problemer.

KrF har fremmet et forslag om lovfesting av ungdomsråd som Stortinget vil debattere til høsten. Dette er viktig fordi ungdom trenger å bli hørt, og det er viktig at avstanden til politikerne ikke blir for stor.

  • Å styrke kvaliteten på åpne møteplasser gjennom en høyskoleutdanning for ungdomsarbeidere?

KrF mener det er viktig med god kompetanse i møte med ungdom. Det er mange med høyskolekompetanse som vil være nyttige i dette viktige arbeidet, som lærere, barnevernspedagoger og vernepleiere. Likevel mener KrF at kompetansen man får ved å ta «Barne- og ungdomsarbeiderfag» på videregående i utgangspunktet skal være nok til å jobbe med denne gruppen. Det trengs mange gode forbilder, og en bachelorgrad gjør ikke nødvendigvis folk mer skikket.

  • Hvordan vil dere sikre at alle norske ungdommer har et godt fritidstilbud etter innføring av kommunereformen?

Det er vanskelig å forutse hvordan Norge blir seende ut etter kommunereformen, men det blir uansett ikke mindre viktig å sikre et godt fritidstilbud til alle ungdommer også etter at reformer har trådt i kraft. Dette er et ansvar som våre lokalpolitikere vil være med på å ta, både i store og små kommuner.