Tidsskrift for jordmødre

-        Hva er ditt partis viktigste tiltak for å sikre en best mulig svangerskaps-, barsel- og fødselsomsorg?

KrF fremmer i disse dager et forslag i Stortinget for å sikre en bedre fødsels- og barselomsorg. Her tar vi til orde for en rekke ulike tiltak:

Vi ber regjeringen sikre en trygg fødselsomsorg i tråd med kvalitetskrav til fødselsomsorgen satt i nasjonal veileder, og stanse sentraliseringen av fødeinstitusjoner. Vi fremmer også en rekke andre forslag: Vi vil endre finansieringsordningen for jordmortjenesten slik at det blir mer attraktivt for kommuner å ansette jordmødre. Vi går inn for å sikre at utdanningskapasiteten for jordmødre samsvarer med målene Stortinget har satt for jordmortjenesten, og vi mener at regjeringen skal sikre økt bruk av heltidsstillinger i den kommunale jordmortjenesten. Alle barselkvinner bør sikres tilbud om hjelp til etablering av amming etter fødsel, og fødselsomsorgen bør rammefinansiere slik at kvalitet blir premiert og at en sikrer forsvarlig bemanning som et akuttilbud. Vi vil ha en full gjennomgang av bemanningssituasjonen ved landets fødesteder for å sikre at bemanningen er god nok til at hver kvinne faktisk har tilgang til en-til-en-omsorg fra jordmor under den aktive delen av fødselen, og vi vil innføre et grunnleggende prinsipp om at familier, uavhengig av bosted, skal sikres et nært og tilgjengelig fødetilbud i henhold til de nasjonale kvalitetskravene satt til fødselsomsorgen. Vi foreslår også at regjeringen skal sikre at kort liggetid på sykehus skal være kvinnens eget ønske, og ikke økonomisk betinget, og vi går inn for at regjeringen skal fremskaffe en nasjonal oversikt over følgetjenesten for gravide og sørge for at det iverksettes tiltak der helseforetakenes ambulansetjeneste ikke gir nødvendig beredskap for følge av gravide til fødestedet.

Selv om mye er bra i fødsels- og barselomsorgen, vet vi vel alle godt at det er mye som trenger forbedring, og at utviklingen ikke alltid går i riktig retning. Vi vet at det ikke er slik at fødekvinner har en egen jordmor til stede når hun føder i Norge i dag. Det skjer transportfødsler som følge av store avstander, og det skjer i de store byene, noe som blant annet forklares med at de fødende venter for lenge hjemme når klinikkene er fulle. Vi vet at langt fra alle får oppfølging av jordmor etter fødsel. Vi vet at veldig mange ikke får i gang ammingen før de reiser fra barselsavdelingen. Mange utslitte og sårbare mødre må tilbake og ta prøver selv om de nesten ikke klarer det, fordi de ble sendt hjem så veldig tidlig. Vi hører jordmormiljøenes bekymring og de ansatte på føde- og barselsavdelingene som forteller om effektiviseringspress og lite tid til å se den enkelte. Vi vet at ikke alt er i praksis som på papiret, og vi er nødt til å få til forbedringer.

Når det gjelder svangerskapsomsorgen, mener KrF at den først og fremst må styrkes med tettere oppfølging fra jordmor. KrF har programfestet at vi vil vurdere en nasjonal opptrappingsplan for å sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi tror dette kan være et egnet grep for både å få god nok oversikt over hvor det er størst utfordringer, og hva slags tiltak vi må sette inn hvor.

Så må vi også være i stand til å følge opp med prioriteringer i budsjettene. I denne perioden har KrF fått gjennomslag for til sammen 320 millioner kr til helsestasjon og skolehelsetjeneste utover regjeringens forslag. KrF mener at jordmødrene skal være en del av dette. Når vi har valgt å øremerke midler til dette i våre alternative budsjetter, er det fordi vi ikke synes vi har kommet langt nok i å få på plass nok jordmødre og helsesøstre til å kunne ha en god nok tjeneste.

 

-        Stortinget har vedtatt at vi skal ha en differensiert fødselsomsorg og fritt sykehusvalg er hjemlet i pasientrettighetsloven § 2-4 og gir den enkelte pasient som blir henvist til vurdering, undersøkelse og behandling i spesialisthelsetjenesten rett til å velge behandlingssted, herunder fødested. Som hovedregel kan kvinnen altså selv velge hvor hun vil følges opp i svangerskapet, og hvor hun ønsker å føde. Et ønske om å føde hjemme, på fødestue eller fødeavdeling må baseres på et aktivt valg, og besluttes av kvinnen selv. Dette er ikke en realitet i dag. Såkalte normalenheter på de store sykehusene blir lagt ned og/eller stengt i ferier, sentralisering av fødeinstitusjonene fortsetter og tilbudet om hjemmefødsler er kun aktuelt noen få steder i landet og for de som har råd til å leie inn privat jordmor. Danmark og England er eksempler på land som går andre veien og styrker den desentraliserte fødselsomsorgen med blant annet et offentlig tilbud om hjemmefødsler. Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få et reelt tilbud om en differensiert fødselsomsorg?

Jeg mener alt dette er uheldig: fødetilbudet må ikke sentraliseres slik at fødekvinnen har altfor lang reisevei, det går ikke an at fødeavdelinger stenger i ferier, og jeg forstår ikke hvorfor det ikke legges bedre til rette for hjemmefødsler dersom kvinnen selv ønsker det og en jordmor vurderer det som forsvarlig. Her er den totale kapasiteten på jordmødre naturligvis viktig, og derfor vil KrF vurdere en nasjonal opptrappingsplan for å sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. KrF har også vært tydelig mot å legge ned akutt- og fødetilbud på flere lokalsykehus rundt om i landet, fordi dette svekker det desentraliserte tilbudet til de som skal føde. KrF vil heller opprettholde og videreutvikle gode lokale helsetjenester som en viktig del av den differensierte fødselsomsorgen.

 

-        Stortinget har også vedtatt at kvinnen selv kan velge om hun vil gå til fastlege, jordmor eller en kombinasjon av disse i svangerskapet. Mange kommuner har en så lav stillingsprosent med kommunal jordmor at det i praksis ikke lar seg gjøre å ta alle kontroller hos jordmor. Nye retningslinjer om at barselkvinner skal få tilbud om hjemmebesøk av jordmor er også en utopi i de fleste kommuner på grunn av for få jordmødre. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke den kommunale jordmortjenesten?

Summen av de nye oppgavene og utviklingen som i flere år har gått i retning av kortere sykehusopphold for fødende, må tilsi en langt større satsing på den kommunale jordmortjenesten. KrF mener det bør tas sikte på å gjeninnføre lovfesting av blant annet jordmortjeneste som en del av kommunens kjernekompetanse. Vi vil også at finansieringsordningen for jordmortjenesten skal være innrettet slik at det blir mer attraktivt for kommuner å ansette jordmødre. Jeg har stor tro på at jordmoroppfølging i svangerskapet er veldig verdifullt og viktig for mange gravide. Det må oppleves som en reell mulighet å få god jordmoroppfølging i svangerskapet.

 

KrF mener at det er viktig å få flere jordmødre rundt om i kommunene våre, og, ikke minst også i 100 prosents stillinger. Én mulighet for å sikre kvalitet og oppdatering til enhver tid kan være å rullere stillinger – kombinasjonsstillinger – mellom kommuner og sykehus. Det vil gi en mye mer sammenhengende tjeneste. Er det noe som er sammenhengende, så er det fødsel og barsel – en føder i et sykehus, og en har barseltiden i en kommune. Da kan en samordne denne tjenesten på en bedre måte.

 

-        Jordmor har bred kompetanse på kvinnehelse, og vi trenger ikke å gå lengre enn til Sverige for å se at jordmødre har et utvidet ansvar for å følge opp kvinnehelse med alt fra prevensjonsveiledning og forskrivning, celleprøver, svangerskaps- og barseloppfølging til oppfølging av plager knyttet til overgangsalder. Vil ditt parti gå inn for en tilsvarende ordning i Norge, og /eller ser dere for dere andre områder hvor jordmor kan få større ansvar?

For KrF er det viktig og riktig at vi bruker jordmødrene både til gode svangerskapskontroller, under fødselen og i barselomsorgen, i tillegg til viktig forebyggende arbeid for å redusere antallet aborter og uønskede svangerskap. Derfor var vi glad for at jordmødre og helsesøstre har fått utvidet rekvireringsrett for prevensjonsmidler. Også når det gjelder for eksempel å avdekke vold og overgrep mot gravide for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner mener KrF at jordmødre spiller en viktig rolle, og vi er også enige i at en tidlig livsstilssamtale med kartlegging av ulike helserelaterte momenter er et godt forebyggende og helsefremmende tiltak for mor og barn både på kort og lang sikt. 

 

-        De fleste helseprofesjoner blir mer og mer spesialisert, og behovet  for bred kompetanse innen de enkelte fagfelt er økende. Dagens norske jordmorutdanning er basert på at man først må ta en treårig sykepleierutdannelse, så jobbe minimum et år før man i de fleste tilfeller tar en toårig master i jordmorfag. Flere land har en femårig direkte utdanning til jordmor, hvor det både blir plass til mer relevant undervisning i kvinnehelse og ikke minst tid til praktisk undervisning for å lære jordmorhåndtverket. Hva vil ditt gjøre for å styrke jordmorutdanningen, og vil ditt parti åpne for at vi kan få en forsøksordning med femårig direkteutdanning av jordmødre i Norge?

Det viktigste er etter mitt syn at vi har nok jordmødre, og derfor foreslår vi i Stortinget at regjeringen sikrer at utdanningskapasiteten for jordmødre samsvarer med målene Stortinget har satt for jordmortjenesten. Når det gjelder femårig direkteutdanning, har ikke KrF gått inn for dette tidligere. Vi mener det også er positive momenter med at man bygger på sykepleierutdanning i bunnen før man går videre på jordmorfag.