Skolenes landsforbund

 

 

Ja

Nei

1

Går   partiet inn for en norm for lærertetthet på skolenivå?

X

 

2

Går partiet inn for en norm for voksentetthet i barnehagen?

X

 

3

Vil   partiet fullfinansiere påkrevd videreutdanning for «avskiltede» lærere?

X

(Staten må finansiere etter- og   videreutdanning for lærere som trenger det. KrF var imot at de nye   kompetansekravene skulle få tilbakevirkende kraft slik at flere erfarne og   dyktige lærere med mange år bak seg i skolen plutselig ble ansett som   ukvalifiserte. Vi mener at lærere med godkjent lærerutdanning fra før 2014   burde gis undervisningskompetanse etter de kravene som gjaldt før 2014.)

 

4

Mener   partiet at alle nye lærere må ha mastergrad jfr. opptaksforskriften til PPU,   fra høsten 2019?

 

X

(KrF var ikke for å legge om   lærerutdanningen til mastergrad, men i en slik omlegging må det i hvert fall   gis rom for betydelig utvidet praksis og praksisnær pedagogikk med vekt på   relasjonskompetanse, vurderingskompetanse og klasseledelse.)

5

Vil   partiet fjerne kravet om karakteren 4 i matematikk for å komme inn på   lærerutdanningen?

X

 

6

Vil   partiet endre fraværsreglene i videregående skole?

X

 

7

Er   partiet enig i at det skal være minst én godkjent lærer til stede i alle   undervisningstimer?

X

(Dette bør være en naturlig ambisjon.    Vi trenger flere dyktige og kompetente lærere i skolen fremover, og   derfor har KrF og de andre samarbeidspartiene gått inn for en ny ordning med   ettergivelse av studielån for nyutdannede lærere. KrF vil også ha en lovfestet   mentorordning for alle nye lærere slik at de kan få bedre oppfølging det   første året i yrket gjennom tips og praktisk veiledning. Vi tror at det,   kombinert med færre elever per lærer som følge av KrFs ønskede lærernorm, vil   gjøre det mer attraktivt for flere å bli lærere og ikke minst å forbli lærere   når de kommer ut i yrkeslivet.)

 

8

Vil   partiet styrke det organiserte arbeidslivet ved å øke skattefradraget på   fagforeningskontingenten?

 

X

(KrF vil gjerne iverksette tiltak for å   øke organisasjonsgraden, men vi tror det vil være andre tiltak som vil være   mer hensiktsmessige.)

9

Vil   partiet fjerne adgangen til økt midlertidig ansettelse i AML?

 

X

(KrF vil at loven skal evalueres, og   dersom det viser seg at den økte adgangen til midlertidige ansettelser   innenfor tydelig avgrensede rammer ikke har ført til at flere kommer i   arbeid, men bare har gitt mer midlertidighet, vil KrF reversere endringene.   KrF har for øvrig fått redusert grensen for hvor lenge man kan gå midlertidig   ansatt, og vil redusere bruken av midlertidighet i offentlig sektor.)

10

Vil   partiet bidra til å avbyråkratisere oppvekstsektoren ved å gi de ansatte økt   tillit?

X

 

11

Vi   partiet øke opptakskravene på lærerutdanningene med karakteren 4 i fagene   norsk og engelsk?

 

X

(KrF vil ha krav om 35 skolepoeng og   karakteren 3 i norsk og matematikk fra vgs.)