Skattebetalerforeningen

Bør skattesystemet brukes mer aktivt for å stimulere ønsket atferd?

Ja, særlig for å fremme en sunn og miljøvennlig adferd.

Er dagens skattenivå fornuftig?

Ja.

Hvem betaler evt for lite/mye skatt?

Vi trenger reduserte skatter i tråd med skatteforliket på selskapsinntekt, personinntekt og formuesskatten på arbeidende kapital. Samtidig faller oljeinntektene og befolkningen blir eldre. Det gir behov for å balansere skattelettelsene med økte skatter og avgifter på andre områder. For eksempel vil KrF ha slutt på den avgiftsfrie innførselen av varer fra utlandet med verdi under 350 kroner, for å likebehandle norsk og utenlandsk varehandel og fremme sysselsetting og verdiskaping i norsk varehandel.

Bør arveavgiften gjeninnføres?

KrFs program sier ingenting om å gjeninnføre arveavgiften.

Bør formuesskatten senkes?

KrF vil opprettholde formuesskatt på private formuer som i mindre grad påvirker investeringer og sysselsetting. Formuesskatten på arbeidende kapital investert i bedriftene, derimot, bør reduseres av hensyn til investeringer og sysselsetting. Dette vil særlig komme mindre bedrifter i distriktene til gode, som ikke kan henvende seg til det internasjonale kapitalmarkedet for å få finansiering.

Bør dokumentavgiften fjernes?

KrF vil utrede en ny ordning med sikte på å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig finansiert ved innføring av en viss skatt på verdiøkning ved salg av egen bolig.

Bør primærboliger skattlegges hardere?

Nei.

Bør vi innføre en nasjonal eiendomsskatt?

Nei.

Bør boliggevinster på primærbolig skattlegges?

KrF vil utrede en ny ordning med sikte på å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig finansiert ved innføring av en viss skatt på verdiøkning ved salg av egen bolig.

Bør avgifter på alkohol og tobakk økes?

Ja, en moderat justering.  Økte alkohol- og tobakkavgifter vil bidra til at samfunnets kostnad ved forbruk av disse varene blir bedre reflektert i prisen. Dette vil redusere forbruket og gi store gevinster både samfunnsøkonomisk og ikke minst for mange barn som blir skadelidende for voksnes alkohol- og tobakksbruk.