Singel

KrFs svar på spørsmål fra Singel, som er medlemsbladet til Ensliges Landsforbund

1. Antallet aleneboere har økt jevnt og trutt de siste tiårene, og 41 prosent av alle norske husstander består nå av én person.Hva vil dere gjøre for å sikre at aleneboere likebehandles med andre husstander når det gjelder avgifter?

KrF vil at avgiftssystemet må rettes mer inn mot forbruk, slik at énpersonshusholdninger ikke må betale uforholdsmessig mye og at miljøvennlig adferd samtidig premieres. Vi mener det er behov for å gjennomgå avgiftssystemet med tanke på singelhusholdninger.

2.Vil dere støtte kravet om en egen stortingsmelding for enslige?

Ja, en stortingsmelding kan være et aktuelt grep. KrF etterspurte lenge en egen melding fra de rødgrønne. Laila Dåvøy fra KrF igangsatte i Bondevik II-regjeringen et arbeid med en egen stortingsmelding om aleneboendes levekår og spesielle utfordringer. Stoltenberg la arbeidet i skuffen da han tok over i 2005, med den begrunnelse at dette var en svært sammensatt gruppe mennesker. Det var jo nettopp derfor vi ville ha en stortingsmelding og nærme oss dette systematisk og målrettet. Vi har ikke registrert noen initiativ fra sittende regjering enda.

3. Boligmangel, prispress og egenkapitalkrav gjør det vanskelig for de minst bemidlede å kjøpe egen bolig. All statistikk viser at dette dette i særlig stor grad rammer enslige. Hva vil dere gjøre for å sikre flest mulig rett til å eie sin bolig?

Bolig- og leieprisene i Norge har eksplodert de siste årene. Det forventes en kraftig befolkningsvekst, samtidig som det bygges alt for få boliger, spesielt mindre boliger i storbyene tilpasset aleneboere. Aleneboere konkurrerer samtidig med par om de minste boligene, og skyves på sidelinjen dersom de ikke har en svært god inntekt eller foreldre i bakhånd. Mange single sliter dessuten med å få tilgang til boliglån på en inntekt.

Det første og viktigste vi må gjøre er å bygge flere boliger. KrF ønsker en mer aktiv boligpolitikk med blant annet mer fortetting og høyere bebyggelse, særlig ved sentrale kollektivknutepunkt, og bygging av flere studentboliger. Vi må også se nærmere på om Husbanken har gode nok virkemidler for å hjelpe enslige som sliter med å skaffe seg en bolig. Når det gjelder det å få boliglån, har KrF et forslag som mange single vil kunne ha stor nytte av. KrF vil opprette en «leie-før-eie»-ordning under Husbanken for unge førstegangsetablerere der leien til Husbanken fungerer som avdrag på egen bolig, slik at en kan kjøpe ut boligen når en har spart opp egenkapital og kan få lån. Vi vil også ha en betydelig styrking av BSU-ordningen ved å øke BSU-grensen til 300 000 kroner, sette maksimalt sparebeløp per år til 30 000 kroner, sette skattefradraget til 30 prosent av årlig spart beløp, og endre maksalderen fra 33 til 35 år.