Samfunn for alle

KrFs svar på spørsmål fra Samfunn for alle, som er medlemsbladet til Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

1. I mange kommuner er det vanlig å samle elever med utviklingshemning i egne avdelinger på en eller flere av kommunens skoler. Hva vil partiet ditt gjøre for å sikre at alle elever får tilgang til en inkluderende opplæring på nærskolen, på samme måte som de fleste andre elever.

Svar: Det er viktig med integrering i nærmiljøet både for den utviklingshemmede og familien. Fra Stortingets side reguleres dette gjennom lovverket. Utover det, oppfordrer vi våre lokalpolitikere til å sørge for at opplæringen skjer i nærskolen.

2. På videregående skole er det vanlig at elever med utviklingshemning går på linjer som ofte heter «hverdagslivstrening» eller «arbeidslivstrening». Verken «hverdagslivstrening» eller «arbeidslivstrening» inngår blant de 12 utdanningsløpene som er beskrevet i læreplanene for videregående skole. Hvordan vil partiet ditt sikre at alle elever får et skoletilbud i samsvar med læreplanene?

Svar: Vi synes det er viktig å se den enkelte elev fremfor formaliteter. Hvis det er «hverdagslivstrening» eller «arbeidslivstrening» som er viktigst for den enkelte, har vi problemer med å se at det skal være problematisk.

3. Lærekandidatordningen er en form for yrkesopplæringsordning som elever flest med utviklingshemning kan dra nytte av, men som svært få får tilbud om i. Hva vil partiet ditt gjøre for at elever med utviklingshemning også kan ta del i denne yrkesopplæringen?

Svar: Dette er en fin ordning, som trolig kan være et godt tilbud til en del med utviklingshemming. Det har de i utgangspunktet rett til. Gi oss gjerne beskjed hvis dette ikke fungerer i praksis.

4. Kommunene får rammer fra Husbanken som de fritt kan disponere. Mange kommuner velger å ikke gi lån og tilskudd til mennesker med utviklingshemning. Hva vil partiet ditt gjøre for at også mennesker med utviklingshemning skal få anledning til å etablere seg i selveid bolig?

Svar: Vi har ikke hørt om kommuner som har dette som en generell regel.

5. Arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er det tiltaket som er mest aktuelt for mennesker med utviklingshemning. VTA er en direkte videreføring av arbeidstiltakene etablert under institusjonsperioden. Mennesker med utviklingshemning omfattes i stadig mindre grad i dette tiltaket. Kommunale dagaktiviteter med karakter av arbeid, blir det samtidig stadig færre av. Hva vil ditt parti gjøre for at mennesker med utviklingshemning skal få anledning til å delta i arbeidslivet?

Svar: Våre lokalpolitikere er svært bevisst på å kjempe for disse tilbudene.

6. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at alle har rett til å bo hvor og med hvem de vil. Ingen skal måtte bo i en bestemt boform. De siste 10-15 årene er boligpolitikken i kommunene blitt stadig mer segregerende. Det bygges store omsorgskomplekser og personer med utviklingshemning har ofte ikke andre valg enn å si ja eller nei til det eneste alternativet de tilbys. Hva vil partiet ditt gjøre for å sikre FN-konvensjonens bestemmelser også overfor mennesker med utviklingshemning?

Svar: Loven tilsier at de ikke kan pålegges en boform de ikke ønsker. Vi har imidlertid forståelse for at kommunene må tilrettelegge for boligtilbud som gjør at man kan ha en bedre utnyttelse av personell, blant annet nattevakter. Her møter hverdagen det prinsipielt ideelle.

7. Antallet vedtak om bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning øker år for år. Rundt 10 % utsettes for tvangsbruk årlig og trolig utsettes rundt 25 % for tvang og makt en eller annen gang i livet. Hva vil partiet ditt gjøre for å redusere omfanget av bruken av tvang og makt?

Svar: Lovverket må fortsatt ha høy terskel for tvangsbruk, og klare kriterier for dokumentasjon. Tilstrekkelig bemanning, og dermed tilstrekkelig oppfølging og ro over hverdagssituasjonen er en nøkkel til å redusere disse situasjonene.

8. En verge skal hjelpe den enkelte med å treffe viktige valg. Mange verger kjenner likevel ikke personen(e)de er verge for. Mange tror at verge skal bestemme over den de er verge for. Hva vil partiet ditt gjøre for å sikre en vergeordning som praktiseres i samsvar med lovverket og internasjonale konvensjoner?

Svar: Vi har ikke drøftet dette konkret i partiet, men vil være lydhøre for forslag om forbedringer av ordningen.