Pensjonisten

Svar fra KrFs helsepolitiske talskvinne Olaug Bollestad på spørsmål fra Pensjonisten, som er medlemsbladet til Pensjonistforbundet

1. Norske eldre har det godt, men noen faller utenom. Hvordan vil ditt parti inkludere eldre i samfunnet?

Eldre er en stor og sammensatt gruppe mennesker. Selv om flere holder seg friske lengre, er mange er ensomme.

For seniorer rundt pensjonsalder kan inkludering handle om et fleksibelt arbeidsliv og å tilrettelegge for at flere opplever å bli verdsatt som en ressurs på bakgrunn av lang erfaring og mye opparbeidet kompetanse. En god seniorpolitikk skal både hindre utstøting og motivere seniorene til å stå lenger i arbeid. Personalpolitikken, både i offentlig og i privat sektor, må sette arbeidsmiljøet og kompetanseutvikling for seniorene på dagsordenen. KrF vil legge til rette for at seniorene kan stå lenger i arbeid, ved at arbeidstakere over 62 år kan få tilbud om en individuell nedtrappingsplan for arbeidstiden frem mot pensjonsalderen.

Arbeidsmiljøloven setter i dag en grense på 70 år for når en arbeidsgiver kan si opp en medarbeider på bakgrunn av alder. KrF vil heve denne aldersgrensen fra 70 til 75 år. 

Økt samarbeid mellom eldresentre og frivilligsentraler kan være positivt, også for mange eldre som selv ønsker å bidra med frivillig innsats. Ett eksempel kan være lyttevenn-prosjekter som gjør skolebarn tryggere på å lese samtidig som man bygger relasjoner og vennskap på tvers av generasjoner. KrF vil ha en offensiv styrking av landets seniorsentre. Sentrene tilrettelegger for sosialt samvær, fysisk aktivitet og gode måltider i felleskap. Å treffe andre og ha sosialt fellesskap er en viktig kvalitet i livet som må tilrettelegges når man blir eldre. De fleste eldresentre drives med høy andel frivillige, som også gir friske eldre anledning til fellesskap og anledning til å gjøre noe for andre. Det er viktig å forebygge sykdom og skader blant eldre. Eldresentre/dagsentre er det fremste forebyggende tiltaket blant eldre. Fysisk aktivitet kan forebygge sykdom og plager, men like viktig og helsefremmende kan det være med en prat over kaffekoppen. Gode tilbud som helsestasjon for eldre og kulturelle tiltak vil bidra forebyggende slik at mennesker kan oppleve en aktiv og frisk alderdom.

2. De fleste eldre vil bo hjemme så lenge som mulig. Hvordan vil ditt parti gjøre det mulig?

Vi har i stor grad institusjonalisert eldreomsorgen i Norge. Slik er det ikke i lik grad i andre land som ellers ligner på vårt. Vi må tilrettelegge for at flere kan bo hjemme i fremtiden. Det er viktig med gode forebyggende tiltak da dette vil kunne utsette behov for sykehjemsplass. Et eksempel er forebyggende hjemmebesøk fra fylte 75 år for å sikre en tilpasset bolig for den enkelte og eventuelt fange opp symptomer tidlig i sykdomsforløpet. Dagaktivitetstilbud, seniorsentre og andre lavterskeltilbud kan også dempe presset på og forsinke behovet for heldøgns omsorg. Velferdsteknologi kan gi økt selvstendighet og mestringsfølelse, og således bidra til at eldre kan bo hjemme lengre.

Det må stimuleres til bygging av flere seniorboliger og «seniortun», der beboerne kan ha fellesfunksjoner. Det vil lette overgangen mellom aktiv seniortilværelse og den perioden av livet man trenger hjelp til en del oppgaver. Det må legges til rette for at ideelle organisasjoner kan bygge og drifte «Omsorg+»-konsepter.

Egnet boform er en nøkkel til en god eldreomsorg. Det må derfor være en god balanse mellom hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger og sykehjemsplasser. I den forbindelse må det vurderes om harmonisering av finansieringsordningene for sykehjemsplasser og omsorgsboliger er nødvendig. Andre sentrale momenter er blant annet finansiering av medisiner, medisinsk-teknisk utstyr og nødvendige tjenester fra ulike yrkesgrupper. Kommunene bør utarbeide planer for en sammenhengende omsorgstrapp, der det å kunne bo hjemme, motta hjemmesykepleie, tilbud om dagsenter, dagtilbud i institusjon, omsorgsbolig, bolig med heldøgns omsorg og pleie og sykehjemsplass utgjør trinnene.

3. Hvordan kan eldreomsorgen bli verdig og uten menneskerettighetsbrudd, og hvorfor tar det så lang tid?

Brudd på menneskerettighetene er uakseptabelt. KrF mener Verdighetsgarantien for eldreomsorgen må føre til styrkede rettigheter til landets eldre. Alle eldre må få tilbud om en boform som er tilpasset deres behov og medisinske tilstand. De må gis muligheten til å leve et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og hjelp til å komme seg ut i frisk luft. Likeledes skal alle ha krav på et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider. Alle eldre skal ha et tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål, og i livets sluttfase skal alle ha krav på lindrende behandling for å sikre en verdig død. KrF mener at verdighetsgarantien må følges opp, og at det må bevilges nok penger til at kommunene får reelle muligheter til å innfri de ulike punktene i garantien. Slik er det ikke i dag – når kommuneøkonomien er dårlig settes viktige omsorgsoppgaver opp mot hverandre og viktige formål bortprioriteres. Det skal være et offentlig ansvar å sikre og finansiere nødvendige omsorgstjenester av god kvalitet.

Mye fungerer veldig bra i Norge, men vi ser også et fragmentert tjenestetilbud til eldre og ulikheter mellom kommunene. KrF mener det bør opprettes etiske komiteer i kommunene. Slike komiteer skal være arena for drøfting av personalets dilemmaer, bidra til å utvikle god dømmekraft hos de ansatte i pleie- og omsorgssektoren og bidra til at pasienters og pårørendes møte og erfaringer med sykehjemmet blir best mulig. Etikk må i sterkere grad være en integrert del av utdanningen innenfor pleie- og omsorgsyrker.

4. Hvordan vil ditt parti organisere en moderne norsk eldreomsorg – for fremtidens pensjonister?

Fremtidens eldreomsorg skal ha tjenester med kvalitet, innhold og kapasitet. Det må legges til rette for at eldre kan dekke sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Det må satses på kvalifiserte ansatte, tilrettelagte aktivitetstilbud og møteplasser. De sykeste eldre må sikres sykehjemsplass (lovfesting). For KrF er det viktig å understreke at teknologi ikke skal erstatte den menneskelige kontakten, men det kan forenkle en del funksjoner og i beste fall frigjøre tid og krefter til medmenneskelig kontakt.

Moderne hjelpemidler og medisinsk utvikling er vesentlig for å sikre morgendagens eldre livskvalitet i alderdommen. Ved teknologiske innovative løsninger kan en del av det som i dag fremstår som barrierer for å klare seg lenger i eget hjem, løses. Slik kan den enkelte eldre bo i eget hjem opptil flere år lenger. De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og ser på dette som viktig for egen livskvalitet. Dette kan være allerede kjent teknologi som GPS for demenssyke, nye programmerbare ovner for oppvarming av mat, mekanismer for åpning av dører, toalettløsninger, hygieneløsninger etc.

KrF vil ha en kraftig økning i satsingen på innovasjon innen omsorgsteknologi og hjelpemidler.
Kvalitet i eldreomsorgen forutsetter at arbeidet er attraktivt for alle yrkesgrupper man trenger for en verdig eldreomsorg. Det må opprettes flere geriaterstillinger og gjennomføres tiltak for å styrke rekruttering og søkning til disse. Det må legges til rette for at alle ansatte i eldreomsorgen får mulighet til faglig utvikling.

Private og frivillige aktører som et supplement til en god offentlig eldreomsorg er viktig for å bidra til et helhetlig tilbud, bedre kvalitet og valgfrihet for brukerne. Sykehjemmene må være steder der beboerne gis god omsorg, kulturopplevelser og livsinnhold. Det må gis rom for frivillige initiativ for å gi eldre kulturelle opplevelser og innhold i hverdagen.

Forskningen på demenslidelser må styrkes ytterligere. KrF har klare forventinger om en offensiv satsning på demensforskning gjennom Demensplan 2020, som legges frem neste år. Demens innebærer store utfordringer for den som rammes og for de pårørende. I følge Nasjonalforeningen for folkehelse er alder den største risikofaktoren ved demens. Hvis vi klarer å utsette sykdomsutviklingen med fem år, vil bare halvparten så mange rammes. KrF mener det må tilrettelegges bedre for pasientnær forskning i primærhelsetjenesten for å finne fremtidens løsninger. Det er store behov for mer kunnskapsinnhenting i de kommunale tjenestene. KrF vil arbeide for at det bevilges øremerkede midler for å sikre etablering og drift av egne enheter for forskning innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten i tråd med KS sin anbefaling.