Palestinakomiteen i Norge og Fellesutvalget for Palestina

1.    Anerkjennelse
Hva mener ditt parti om anerkjennelse av Palestina?
      a) Vi er for at Norge skal anerkjenne Palestina
      b) Vi er mot at Norge skal anerkjenne Palestina
      c) Vi tar ikke stilling 
      Begrunnelse:

KrF er tilhenger av en tostatsløsning og anerkjennelse av en palestinsk stat bør skje innen rammen av en avtale om det. En ensidig oppretting av en palestinsk stat bidrar ikke konstruktivt til en løsning av den pågående konflikten og inngåelse av en fredsavtale.

2.    Petroleumssamarbeid og teknologisk samarbeid
Hva mener ditt parti om samarbeid mellom Norge og Israel innen petroleumssektoren, når områdene forblir omstridte?
      a) Vi er mot 
      b) Vi er for 
      c) Vi tar ikke stilling 
      Begrunnelse:

KrF er positiv til petroleumssamarbeid og teknologisk samarbeid med Israel på folkerettslig avklarte områder og mener det også ville være interessant å vurdere kompetanseoppbygging og løsninger som både Israel og palestinske selvstyremyndigheter kan være tjent med. For den palestinske befolkning kan inntekter fra petroleumssektoren relativt sett være enda viktigere enn for Israel.


Bakgrunn:
Regjeringas samarbeidsavtale med Israel om forskning og innovasjon Palestinakomiteen 24.1.17. 

Samarbeid om petroleumsteknologi
http://palestinakomiteen.no/akulbi-kampanje/mot-forskningssamarbeid-petroleum/

3.    Investeringene til Statens pensjonsfond utland
Vil ditt parti jobbe for at Statens pensjonsfond utland trekker ut investeringer fra selskaper og virksomheter som profitterer på folkerettsstridige bosettinger etablert på okkupert palestinsk område?
      a) Ja 
      b) Nei
      Begrunnelse:


KrF har vært en pådriver for å etablere strenge etiske retningslinjer for forvaltningen av midlene i Statens pensjonsfond utland (SPU). Etikkrådet skal sikre en grundig vurdering for eventuelle uttrekk og KrF mener samme vurderingsprinsipper må gjelde for alle. Det er derfor viktig at beslutninger om uttrekk av enkeltselskaper tas på grunnlag av grundige tilrådninger fra Etikkrådet, ikke ut fra selektive, politiske vurderinger.


Bakgrunn: 
Det danske media- og forskingssenteret Danwatch publiserte i januar rapporten «Business on Occupied Territory» som viste at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har investert 5,2 milliarder euro i selskap som direkte bidrar til og tjener på folkerettsstridig virksomhet i Palestina. DanWatch 31.1.17

Gjennom disse investeringene blir Oljefondet indirekte bidragsyter til den israelske okkupasjonen. Dette er i strid med FN sine retningslinjer for menneskerettigheter og næringsliv som sier at alle virksomheter, inkludert investorer, har et ansvar for å sikre at de ikke bidrar til krenking av menneskerettigheter gjennom sin virksomhet eller sine forretningsforbindelser. De slår også fast at det er særlig høy risiko for krenking av menneskerettighetene i konfliktområder og at virksomheter i slike situasjoner skal respektere folkeretten.

4.    Bosettingene
De israelske bosettingene på okkupert område er i strid med folkeretten og antallet israelske bosettere på okkupert palestinsk land har nå passert 700 000.

Mener ditt parti at Israel skal holdes ansvarlig for dette og avslutte bosettingene?
      a) Ja
      b) Nei
      Begrunnelse:


KrF mener alle må overholde folkeretten og det gjelder ikke bare Israel, men også palestinske selvstyremyndigheter og Hamas-styret på Gazastripen. Aktiviteter i strid med folkeretten og menneskerettighetene som ødelegger grunnlaget for å lykkes med fredsarbeid bør alle parter avslutte.


Bakgrunn: 
23.desember 2016 vedtok FN resolusjon 2334 som slår fast at Israels bosettinger okkupert palestinske land er ulovlig og må opphøre. 
https://www.un.org/press/en/2016/sc12657.doc.htm

5.    Boikott
Mener ditt parti at det er riktig å drive handel med varer og tjenester som produseres i strid med folkeretten på okkupert område?

      a) Nei
      b) Ja
      Begrunnelse:

KrF mener internasjonal handel skal skje i samsvar med internasjonal rett, og det er en holdning vi inntar både til Israel og andre.

6.    Boikott 
Mener ditt parti at palestinernes oppfordring til boikott, desinvesteringer og sanksjoner er et riktig virkemiddel å bruke overfor Israel for å få slutt på okkupasjon og apartheid?
      a) Ja
      b) Nei
      Begrunnelse:


KrF støtter ikke en ensidig handelsboikott av Israel, blant annet fordi det ikke fremmer den fred og forsoning som både israelere og palestinere er tjent med. KrF mener tvert imot at det er viktig med økt fredelig samarbeid og kontakt mellom Israel, palestinerne og omverdenen.


Bakgrunn: 
https://bdsmovement.net

7.    Angrep på BDS
Israel har innført innreiseforbud for folk som tar til orde for BDS av Israel og de folkerettsstridige bosettingene. 

Mener ditt parti at dette er riktig? 
      a) Nei
      b) Ja
      Begrunnelse:


KrF er generelt for mellomfolkelig kontakt og mener at politiske synspunkter ikke bør hindre personers innreise, men vi har merket oss at dette likevel skjer i forskjellige land. Noe annet er det hvis hensyn til rikets sikkerhet og andre legitime grunner foreligger.


Bakgrunn: 
http://palestinakomiteen.no/uttalelse-landsstyremote-palestinakomiteen-israelsk-lov-kriminaliserer-norske-kommunestyrer-isolerer-palestinerne/

8.    Fengsling av barn
Hva mener ditt parti om Israels fengsling av palestinske barn gjennom et militært rettssystem?
      a) Det er galt
      b) Det er riktig
      c) Vi tar ikke stilling
      Begrunnelse:


KrF mener generelt at fengsling av barn må unngås og at myndigheter og voksne ikke må oppfordre barn til å hate andre folk eller å begå voldshandlinger, eller på annen måte fremme ekstremisme, hat og terror.