Norske Festivaler

KrFs svar på spørsmål fra Norske Festivaler SA

I en artikkel publisert in Klassekampen 17.august («Kultur skiller partiene») er det lagt frem statistikk basert på tall fra SSB som viser at de ulike partier gjennomsnittlig bruker følgende prosentandel av driftsmidlene sine på kultur:
Arbeiderpartiet: 3,8%, Høyre: 3,4%, %, Senterpartiet: 3,7%, KrF: 3,8%, Frp: 3,4%, SV: 4,8%, Felles- og bygdelister: 3,2%.
Sett fra deres sentrale ståsted, hvor viktig er det å gå til valg med løfter om å øke andel driftsmidler avsatt til kulturformål?

Dette vil variere fra kommune til kommune og enkelte steder vil det være større behov enn andre steder, men generelt vil vi si at satsning på kultur lokalt er viktig. Særlig er det viktig å legge til rette for gode kulturtilbud for barn og unge.

Hvor stor andel av driftsmidler til kultur i kommunene partiet du representerer styrer er avsatt som overføringer eller tilskudd til festivalarrangement?

Dette har vi ingen oversikt over sentralt.

I hvilken grad er festivalarrangører og festivalarrangement nevnt eksplisitt som et kulturpolitisk satsningsområde i det lokale programmet dere går til valg på i kommunene dere styrer?

Dette har vi ingen oversikt over sentralt. Programmene utformes og vedtas av det enkelte lokallag.

Den nasjonale festivalstatistikken ble lansert i går (27. august 2015, KrFs anm.). 114 festivalarrangør hjemmehørende i 80 av landets kommuner deltok. Disse festivalarrangement mottok 75 % av den statlige støtten fordelt til musikkfestivaler i 2014.
Statistikken viser videre at de samlede kommunale tilskudd til festivalarrangørene var 50 millioner kr. Vi har beregnet at median for kommunalt tilskudd til de festivalarrangører som deltok i undersøkelsen og ikke var knutepunktfestivaler ligger på kr. 90 000,-. Hva er deres kommentar til mediannivået på tilskuddet?
Det vil være ulike økonomiske behov fra festival til festival og det vil derfor være vanskelig å lese noe ut av et mediannivå på tilskuddet.

Vi har fått tilbakemeldinger fra noen av våre medlemsfestivaler som rapporterer at vedtak om flerårig tilskudd og støttebeløp har blitt reversert av kommuneadministrasjon eller politikere i forbindelse med budsjettendringer. Hva mener dere om dette? Hva vil dere gjøre for å unngå slike situasjoner?

Det er uheldig når vedtak om støtteordninger og tilskudd blir reversert. Det kan være ulike årsaker til at slikt skjer, som at kommunen kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er likevel viktig med forutsigbarhet og at en legger til grunn at slike vedtak så langt det er mulig bør følges opp.