Norsk kulturskoleråd

KrFs innspill til svar på spørsmål fra Norsk kulturskoleråd til KrFs fylkeslag i Østfold, Akershus og Oslo

Hvordan forholder ditt parti seg til kulturskolens arbeid?

KrF ser på det å gi barn opplæring og mulighet til uttrykke seg gjennom kunst og kultur som en hjørnestein i en god kulturpolitikk. De kommunale kulturskolene er svært viktige for å styrke kulturkompetansen hos barn og unge, for deres opplevelse av kunst og kultur, og også for rekruttering av kulturutøvere både til amatørfeltet og til det profesjonelle nivået. KrF mener at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å gå på kulturskole, og da må egenandelen være så lave som mulig.

KrF har ikke gått inn for gratis kulturskole, men hvis vi prioriterer pengene rett, kunne vi ha redusert egenandelene. KrF har gått inn for økte midler som er øremerket kulturskolene, slik at de kunne brukt midlene slik hver enkelt kulturskole mener er best. Da ville mange kulturskoler kunne ha redusert ventelister og redusert egenandelene. Det ville gitt en bedre kulturskole for flere.

Hvilke muligheter og hvilken rolle oppfatter ditt parti at kulturskolen har som kommunalt ressurssenter?

Et bredt kulturtilbud til barn og unge er viktig for å gi dem muligheter til opplevelse, forståelse og utvikling av egne evner og uttrykk. Deltakelse i kulturaktiviteter er en viktig del av det å være menneske, og det å oppdage ulike sider og dimensjoner ved det å være menneske. KrF vil styrke kulturskolene som et tilbud til alle som ønsker det, og øke midlene til pedagogisk utvikling. Kulturskolen er viktig både som breddetilbud og for utvikling av spesielle talenter.

Hvordan mener ditt parti at kommunen skal forvalte sitt ansvar som skoleeier?

Kulturskoletilbudet lider under manglende satsing og politisk prioritering. KrF har fremmet forslag i Stortinget om øremerkede statlige midler til kulturskolene og om en forpliktende opptrappingsplan for de kommunale musikk- og kulturskolene. KrF mener det må tas mer aktive grep dersom den negative utviklingen skal snus, og også staten må bidra. Dramatiske budsjettkutt rammer mange kulturskoler svært hardt. Denne utviklingen kan ikke fortsette.

Hvilke forventninger har ditt parti til kulturskolen?

Kulturskolen er viktig både som breddetilbud og for utvikling av spesielle talenter. Kulturskolene skal være et tilbud med tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet, slik at barn og unge med ulik bakgrunn skal ha de samme mulighetene til å utvikle seg innenfor kulturfeltet. Det er våre forventninger til kulturskolen, og det legger også noen forventninger på oss politikere for å stille med tilstrekkelig finansiering.