Norsk Friluftsliv

Jeg mener det i helsesammenheng er billigere å forebygge enn å reparere.

Ja.

 

Jeg vil støtte og/eller selv fremme saker på Stortinget som fremmer friluftsliv.

Ja.

 

Jeg vil som et forebyggende/helsefremmende tiltak styrke investeringer i lavterskel friluftsliv for frivillige friluftslivsorganisasjoner.

Ja.

 

Jeg vil gi trygge gang- og sykkelveier et løft i kommende budsjetter.

Ja, KrF har lang tradisjon for å kjempe for mer til gang- og sykkelveier.

 

Jeg vil sikre at alle har en tursti eller turmulighet ikke lenger enn 500 meter fra bosted.

Har ingen mening. Eller Nei.

Dette bør være opp til lokalpolitikerne å avgjøre, og ikke en detaljstyring som Stortinget skal legge seg opp i. Dessuten kommer det litt an på hva man mener med «turmulighet». Særlig i tettbygde strøk vil det i noen områder trolig være svært krevende å si at man skal kunne «gå på tur» 500 meter fra hjemmet.

 

Jeg vil at skolen skal ta i bruk naturen som klasse rom (sic!) i alle fag, da dette gir mer og bedre læring i tillegg til fysisk aktivitet.

Ja.

Med bakgrunn i programformuleringen «KrF ønsker derfor å innføre en time fysisk aktivitet hver dag i skolen og ta i bruk lokalmiljø og natur som læringsarena.». Om det kan gjøres i absolutt alle fag får vi komme tilbake til, men tenker det er innafor å si «Ja» på dette.

 

Jeg vil at spillemiddelordningen skal utvides slik at de også kan benyttes til merking og skilting av turstier og turruter.

Dette er ikke diskutert i KrF.

 

Jeg vil øke spillemidlenes andel til friluftsliv for barn, unge og inaktive voksne fra 1% til minst 2%.

Dette har KrF ikke tatt stilling til, men vi er positive til intensjonen.

 

Jeg ønsker at alle kommuner etablerer et aktivitetsråd for frivillige organisasjoner, som skal være en god arena for samarbeid mellom en bredde av lokale lag og kommunen for å fremme fysisk aktivitet for alle.

Ja. Det må være opp til den enkelte kommune å avgjøre.

Vi har ikke sagt noe spesifikt om «aktivitetsråd», men i Friluftslivsmeldingen var KrF med på følgende merknad: «[…] mener at det er viktig at alle kommuner er med i et interkommunalt friluftsråd, og at kommunene følger opp lokalt med å opprette egne kommunale friluftsråd.»

 

Jeg vil at det settes av tilstrekkelige midler til kontroll og oppsyn av motorferdsel i naturen, slik at aktiviteten holdes innenfor lovens rammer.

Ja.

Dette har KrF gått inn for i merknader til Friluftslivsmeldingen (Meld. St. 18 (2015-2016), Innst. 26 S (2016-2017)).

 

Jeg vil ta ut potensialet i energisparing og energieffektivisering i eksisterende anlegg før nye naturområder bygges ned for energiproduksjon.

Ja.

Med bakgrunn i følgende avsnitt i programmet: «Norsk vassdragsnatur er unik, og hjem for mange truede og sårbare arter. Vassdrag, elver og brusende fossefall er en umistelig del av norsk natur. KrF mener tiden for de store vannkraftutbyggingene er forbi, og samtidig må vi hindre at summen av mindre inngrep fører til for stort press på vassdragene.»

 

Jeg ønsker at natur og friluftslivsinteresser får en høyere verdi i arealplanleggingen.

Ja.

Med bakgrunn i følgende merknad fra stortingsbehandlingen av Friluftslivsmeldingen: «Dette flertallet vil understreke betydningen arealplanlegging har for muligheten til å utøve friluftsliv og oppleve natur. Dette flertallet vil derfor understreke at hensynet til regionale og nasjonale natur- og friluftsverdier må veie tungt i all planlegging.»

 

Jeg vil opprettholde og styrke byggeforbudet i strandsonen.

Her er det litt åpent for tolkning, så vanskelig å gi et veldig bastant råd. Det er innafor å si Ja, men ikke helt opplagt at vi vil styrke byggeforbudet overalt.

I programmet står det at «KrF vil praktisere hundremetersregelen strengt i pressområdene. I deler av landet der strandsonen ikke er under press, bør det kunne åpnes for en mer fleksibel praksis.» Det står også at «KrF vil sikre allemannsretten, og allmennhetens adgang til strandsonen blant annet ved erverv av friluftsområder og sørge for juridisk bistand til kommuner som vil fjerne ulovlige ferdselshindre i strandsonen.»

 

Jeg vil støtte forslag som styrker allemannsretten.

Ja.

Her vil formuleringen «KrF vil sikre allemannsretten, og allmennhetens adgang til strandsonen blant annet ved erverv av friluftsområder og sørge for juridisk bistand til kommuner som vil fjerne ulovlige ferdselshindre i strandsonen.» være relevant. Det betyr ikke at vi automatisk kommer til å stemme for alle forslag som på en eller annen måte styrker allemannsretten, for den må også balanseres mot privat eiendomsrett. Vi gikk imot grunnlovsfesting, utfra at allemannsretten allerede står sterkt. Derfor ville det være å slå inn åpne dører, og det ville kunne ha noen uforutsette implikasjoner på grunneier/skogeiers rett til å gjøre tiltak på egen eiendom. Hvis man er i tvil her, kan man også svare Har ingen mening.

 

Jeg vil delta i feiringen av Friluftslivets uke 2.-10. september, på en politisk bålsamtale/friluftslivsdebatt og/eller en overnatting i naturen dersom jeg blir invitert.

Her må kandidaten selv avgjøre, men det er jo positivt hvis man har muligheten, naturligvis. Men ikke lov noe dere ikke tenker å holde.

 

Har du noen kommentarer eller synspunkter utover svarene du har gitt, kan det gjøres her:

Friluftsliv har lange og sterke kulturtradisjoner i Norge. Det er viktig å løfte frem naturens rekreasjonsverdi og stimulere til naturglede og aktiv bruk av skog og mark. Mulighet for ferdsel og bruk av naturområdene er viktig for trivsel og velvære.

 

KrF mener at det bør legges frem en nasjonal handlingsplan med sikte på å styrke det samlede friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. Arbeidet med handlingsplanen bør skje i nært samarbeid med de sentrale friluftslivsorganisasjonene. KrF har også programfestet at vi vil innføre «Friluftssekken» som et tilbud til alle kommuner.

 

Allemannsretten er en unik mulighet i Norge for alle til å være brukere av naturen. Vi synes allemannsretten er godt rammet inn i lovverket i dag.