Norsk Fiskerinæring

Spørsmål  1: Bør vi få tilbake et eget Fiskeridepartement i neste Stor­tingsperiode?

Nei

 

Spørsmål 2: Bør det etableres et eget Havdepartement for å ta seg av alle spørsmål knyttet til utnyttelsen av marine ressurser?

Kanskje.

 

Spørsmål 3: Har vi bruk for et eget Fiskeridirektorat i overskue­lig fremtid?

Ja

 

Spørsmål 4: Bør det være en prioritert fiskeripolitisk oppgave å redusere omfanget av fiskeribyråkratiet?

Forenkling av byråkratiet er viktig også for fiskerinæringen og jeg mener at dette er noe vi bør ha fokus på, samtidig som vi forsikrer oss om at forenklingene ikke får negative konsekvenser.

 

Spørsmål 5: Bør fiskesalslagslova oppheves?

Nei

 

Spørsmål 6: Bør det være helt fritt for fiskere og fiskekjøpere å inngå langsiktige avtaler seg imellom så lenge avtalt pris er over fastsatte minstepriser? 

Nei

 

Spørsmål 7: Bør fiskesalslagslova utvides til også å omfatte marin oppdrettsfisk?

Nei

 

Spørsmål 8: Bør deltakerloven oppheves?

Nei. KrF vil beholde deltakerloven.

 

Spørsmål 9: Bør deltakerloven endres slik at fiskeindustribe­drifter har samme rett som fiskere til å eie fiskebåter?

Nei

 

Spørsmål 10: Bør deltakerloven endres slik at utlendinger bosatt i Norge ikke lenger kan eie fiskebåter under 15 meter?

Nei

 

 

Spørsmål 11: Bør det innføres strukturkvoter også for fiskefartøy under 11 meter?

Nei

 

Spørsmål 12: Eidesen-utvalget har foreslått at dagens tidsbegren­sede strukturkvoter bør omgjøres til å løpe uten tidsbegrensning. Er du enig?

Nei, KrF mener at strukturkvoter skal ha en tidsbegrensning og så tilfalle fellesskapet når denne går ut.

 

Spørsmål 13: Bør det innføres skatt på ressursrenten i de norske fiskeriene i løpet av den neste stortingsperioden?

KrF mener at ressursrente skal komme kystsamfunnene til gode, men akkurat hvordan denne skal innkreves har vi ikke tatt stilling til per i dag.

 

Spørsmål 14: Bør salgsgevinster av kvoterettigheter man har fått gratis av staten beskattes ekstra?

Det har vi partiet tatt stilling til.

 

 

Spørsmål 15: Bør spørsmålet om skatt på ressursrenten utredes grundig i løpet av neste stortingsperiode?

Ja, mer kunnskap er alltid viktig.

 

Spørsmål 16: Bør trålernes pliktsystem tas opp til ny politisk behandling i løpet av neste stortingsperiode?

KrFs landsmøte vedtok at vi ønsker å se pliktsystemet i sammenheng med eventuelle endringer i kvotesystemet.

 

Spørsmål 17: Bør dagens ordning med tilbudsplikt omgjøres til en ordning med påbudt leveringsplikt?

KrF vil se dette i sammenheng med eventuelle andre endringer i viktige rammebetingelser for fiskerne og industrien.

 

Spørsmål 18: Bør ressursfordelingen mellom kyst og hav nå ligge fast?

Ja

 

Spørsmål 19: Bør det overføres fiskekvoter fra trålerne til kys­tflåten i neste stortingsperiode?

KrF mener at trålstigen skal ligge fast.

 

Spørsmål 20: Bør båter som leverer ferskt råstoff i Norge få kvotefordeler fremfor båter som lander fisken frosset?

Dette har vi ikke tatt stilling til, men vil vurdere det nærmere.

 

Spørsmål 21: Bør det innføres en avgift på fisk som selges ubear­beidet ut av Norge?

KrF støttet en produksjonsavgift for oppdrettsnæringen som skal gjelde per kilo ubearbeidet fisk som eksporteres.

 

Spørsmål 22: Bør myndighetene på noen måte stimulere til mer ombordproduksjon av fisk?

Hvis dette kan gi bedre kvalitet kan det være viktig å legge til rette for mer ombordproduksjon av fisk.

 

Spørsmål 23: Bør ordningen med å tildele årlige rekrutteringsk­voter til unge fiskere fortsette i neste stortingsperiode?

Viktig at vi har et system som legger til rette for rekrutering.

 

Spørsmål 24: Bør miljøvernorganisasjonene være med på å bestemme fiskekvotene i Barentshavet?

Nei

 

Spørsmål 25: Er det positivt at norske fiskerier blir MSC-klassi­fisert?

Ja

 

Spørsmål 26: Bør det selges nye matfiskkonsesjoner for laks hvert år i neste Stortingsperiode?

Slik situasjonen er nå vil mitt svar være nei, men hvis næringen får kontroll på utfordringene sine og kan vise til bærekraft så vil det kanskje være aktuelt.

 

Spørsmål 27: I tilfellet ja; hvor mange pr. år?

 

Spørsmål 28: Bør nye matfiskkonsesjoner selges på auksjon?

Ja

 

Spørsmål 29: Bør salg av økt MTB (produksjonskapasitet) også foregå på auksjon?

Ja

 

Spørsmål 30: Er du fornøyd med det vekstregimet som nå er eta­blert for norsk

lakseoppdrett, også kalt «trafikklyssystemet»?

Jeg mener vi må gi det tid til å fungere før vi avgjør om vi er fornøyd eller ikke.

 

Spørsmål 31: Bør man i løpet av neste stortingsperiode innføre en avgift på oppdrettsanlegg med for mye lus?

Nei

 

Spørsmål 33: Bør man stille som krav i dag at alle matfiskanlegg må være lusefrie innen 2027?

Nei

 

 

Spørsmål 34: Bør det innføres en øvre grense for hvor mye man kan eie av den totale konsesjonsmassen for oppdrett?

Det har vi ikke tatt stilling til, men KrF tror på en sunn konkurranse mellom stor og små oppdrettere.

 

Spørsmål 35: Bør myndighetene pålegge store oppdrettsselskaper å videreforedle en viss andel av sin produksjon?

Nei

 

 

Spørsmål 36: Myndighetene bestemmer hvor mye hvert oppdrettsan­legg maksimalt kan produsere gjennom nivået på MTB-en. Bør denne beslutningen overlates til næringsaktørene selv?

Nei

 

Spørsmål 37: Bør det innføres en eksportavgift på ubearbeidet laks og ørret øremerket oppdrettskommunene langs kysten?

Ja

 

Spørsmål 38: Om ja på forrige spørsmål: Bør man fortsatt kanali­sere det aller meste av

salgsinntektene fra nye konsesjoner og økt MTB til oppdrettskommunene?

Ja

 

Spørsmål 39: Er det behov for å øke antall fjorder som skal være frie for lakseoppdrett?

KrF er opptatt av et bærekraftig samspill mellom oppdrett og villaksen

 

Spørsmål 40: Bør man åpne for olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen?

Nei

 

Spørsmål 41: Bør Norge redusere importtollen på landbruksprodukt­er for å oppnå bedre markedsadgang for norsk fisk?

Nei – vi trenger både et sterkt landbruk og fiskerinæring

 

Spørsmål 42: Bør ordningene med lovpålagt avgift til markedsføring av sjømat og forskning avvikles i løpet av neste stortingsperiode?

Nei