Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus

KrFs svar på spørsmål fra Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus

1. Hvordan mener ditt parti at kommunen/fylkeskommunen kan ivareta innbyggernes tilgang til rimelig jakt og fiske på best mulig måte? Er dere opptatt av å vekte mulighetene for jakt og fiske opp mot en stadig større urbanisering og omdisponering av jaktbare områder i fylket?

Vi bor i et unikt land der retten til å dra på tur og bruke utmarka er fri for alle. Allemannsretten er det aller viktigste fundamentet for friluftslivet. Barn og ungdom må stimuleres til å bli aktive naturbrukere. Her spiller barnehage og skole en viktig rolle. Tilskuddsordningene til friluftstiltak må forbedres for å styrke frivillige organisasjoners innsats på dette området. For å bidra til økt friluftslivsaktivitet blant ungdom vil KrF blant annet også heve aldersgrensen for gratis innlandsfiske fra 16 til 18 år. Jakt/fiske og generelt friluftsliv må vurderes i samband med alle arealplaner som omfatter utmark. Her må det foretas lokalpolitisk skjønn.

2. Hvilke tiltak foreslår ditt parti for å ivareta mulighetene for å drive jakt med hund i områder der de store rovdyra nå hevder revir?

Det er helt klart at mange kvier seg for å bruke løshund, spesielt i områder med ulv. Vi var for noen år siden med på å få utvidet nødvergeparagrafen til å omfatte angrep på jakthund. Men det er jo en ekstremsituasjon, og man vil i de fleste tilfeller ikke være i nærheten ved et eventuelt slikt angrep. Hvis NJFF har gode innspill til andre tiltak, mottar vi gjerne det.

3. Mener ditt parti at jakt og fiske bidrar til trivsel og bedre folkehelse? Hvis ja – hvordan tydeliggjør dere dette i partiprogrammet? Hvis nei – hva mener dere om jakt og fiske?

Ja. KrF skriver følgende om dette i vårt stortingsprogram: «Jakt og fiske er positive aktiviteter som det må legges godt til rette for slik at det er enkelt å sikre rekruttering. Det er viktig at regler og bestemmelser har som mål å sikre bærekraftige og gode bestander. Jakt og fiske er viktig for forvaltning av bestandene, som rekreasjon og for turisme og næring.» Vi vil blant annet sikre allemannsretten, bedre tilskuddsordningene for friluftslivstiltak og frivillige organisasjoner som jobber med friluftsliv og aktiv naturbruk, og vi vil heve aldersgrensen for gratis innlandsfiske fra 16 til 18 år.