Norges idrettsforbund

FANESAK 1:

Én milliard årlig til breddeanlegg i hele Norge

I Norge har vi en glimrende ordning til å finansiere bygging av idrettsanlegg.  Spillemidlene virker som en katalysator for anleggsbygging all den tid pengene fra Norsk Tipping blir både en toppfinansiering og en kvalitetssikring.  Likevel er det ikke tilstrekkelig med penger i ordningen, verken til at ordningen sikrer lik dekning i hele landet eller til å ivareta behovet for idrettsanlegg. Det gjelder både for den organiserte idretten og for de egenorganiserte som også er aktive i anlegg bygget over spillemidlene.

Våre 11 500 idrettslag drømmer om én milliard kroner i året på statsbudsjettet for å støtte bygging av breddeidrettsanlegg over hele landet.

1.      Ser ditt parti behovet for en anleggsfinansiering der kommuner og idrettslag ikke må vente i flere år for å kunne realisere sine planer for idretts- og nærmiljøanlegg?

KrF mener de statlige tilskuddene må være preget av langsiktighet og forutsigbarhet. Det er et stort etterslep i utbetalingene av spillemidler til idrettsanlegg. Dette utgjør en stor usikkerhet for kommuner og lokale idrettslag. KrF mener det må bli større forutsigbarhet ved bygging av idrettsanlegg.

2.     Vil dere være med på å sette av penger på statsbudsjettet som supplement til spillemidlene?

KrF mener nok primært at den statlige støtten til bygging av idrettsanlegg bør gå gjennom spillemidlene og momsfritaksordningen.

3.     Vil dere være med på å sette av én milliard årlig til å bygge breddeidrettsanlegg i hele landet?

KrF mener det må bli mer forutsigbarhet og mindre etterslep i utbetalingen av spillemidler, men at den statlige støtten til idrettsanlegg primært bør være gjennom spillemidler og momsfritak. Dersom det på et tidspunkt blir aktuelt med ytterligere ordninger, må vi komme tilbake til evt. beløp i budsjettforhandlinger.

4.    Vil ditt parti bidra til systematisk å redusere de regionale forskjellene i anleggsdekningen slik at alle, uavhengig av bosted, skal få god tilgang til idretts- og nærmiljøanlegg?

Ja, vi sier i stortingsprogrammet vårt at vi vil ha et anleggsløft der anleggskapasiteten er lavest. Dette vil bidra til å utjevne forskjellene.

5.     I utgangspunktet var finansieringen av idrettsanlegg tenkt fordelt med en tredel over spillemidlene, en tredel fra kommunene og en tredel fra dugnad.  I dag er spillemidlenes andel ca. 22 prosent. Hva er en rimelig andel av finansieringen over spillemidlene etter din mening?

KrF støttet endringene fra 2013 da idrettens andel av de totale spillemidlene ble økt fra 48 til 64 prosent. Det var et betydelig løft for idretten. Det er vanskelig å angi en spesifikk prosentandel av kostnadene til bygging av idrettsanlegg som skal finansieres av spillemidler. En strikt prosentsats kan i sin tur lede til at det blir bygd færre idrettsanlegg overhodet. Men dette er en problemstilling som vi må være bevisst på og følge nærmere i årene som kommer.

6.    Vil dere bidra til at spillemidlenes andel av finansieringen økes til 30 prosent ved bygging av idretts- og nærmiljøanlegg?

Vi mener det er vanskelig å binde seg til en slik prosentsats. Men KrF vil for eksempel la enkle aktivitetshaller som krever minimalt av investerings- og driftsutgifter komme inn under tilskuddsordningen til bygging av idrettsanlegg. Det vil kunne gjøre at man i noen tilfeller får flere idrettsanlegg for pengene.

7.     Vil ditt parti støtte 'gratis-prinsippet' om at idrettslag ikke skal betale for leie av idrettsanlegg ved trening for idrettslagets barne- og ungdomsgrupper?

Når det gjelder kommunale idrettsanlegg, må det være opp til de lokale politikerne å avgjøre, men i utgangspunktet og på generelt grunnlag er KrF positive til dette.

  1.  Er 'gratis-prinsippet' et godt prinsipp?

Ja.

9.    Vil ditt parti at Kulturdepartementet og idretten i fellesskap skal lage flere nasjonale føringer for prioriteringen for hvilke anleggstyper som bygges eller mener dere at dette bør styres lokalt?

Her vil svare avhenge litt av hva slags arena det er snakk om. Når det gjelder lokale mindre anlegg og nærmiljøanlegg, bør dette i stor grad styres lokalt ut fra hva det er behov for i det enkelte lokalsamfunn. Samtidig kan det utfra behovet for enkelte større eller særskilte arenatyper være hensiktsmessig at regjeringen sammen med idretten foretar en koordinering av nasjonale og regionale planer for idrettsanlegg av større karakter.

10.            Vil dere gi støtte til nasjonalanlegg over statsbudsjettet?

Det kan være aktuelt for KrF å gjøre, men anlegg for toppidrett og mesterskap må i stor grad kunne drives kommersielt. Offentlige investeringer i slike anlegg og arrangementer må være betinget av at tilsvarende inntekter genereres, alternativt at anleggene også kan benyttes av masseidretten.

11.  Vil ditt parti støtte utviklingen av et nytt og større toppidrettssenter slik at det blir i stand til å kunne gi et tilbud på et høyt nivå? (Campus Sognsvann)

Dette har vi så langt ikke diskutert grundig i partiet.

 

 

FANESAK 2:

Fjern skattelegging på frivilligheten

Innføringen av ordningene med merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner er meget gode og rettferdige ordninger. Det er og blir urimelig at frivillige organisasjoner skal betale moms for de samme varer og tjenester der kommuner har fritak og private får full refusjon.  Ordningen med momskompensasjon for idrettslag som bygger egne anlegg, har årlig blitt «fylt opp» i revidert budsjett slik at det i realiteten er full kompensasjon.  Kompensasjon for varer og tjenester utgjør i dag i overkant av 1,2 milliarder kroner, mens det reelle behovet er ca. 1,7 milliarder kroner.

 

Norsk idrett ønsker seg en tilslutning til et prinsipp om at idrett og frivillighet ikke skal ‘beskattes’ gjennom å måtte betale merverdiavgift på varer og tjenester.

 

Er ditt parti enig i prinsippet om at innbetalt merverdiavgift for frivillig virke skal kompenseres fullt ut?

Ja, KrF vil gi frivillige organisasjoner, herunder idrettslag, fullstendig fritak for moms.

Vil dere bidra til at summen som årlig avsettes til kompensasjon for vare- og tjenestemoms, kompenserer frivillighetens kostnader fullt ut?

Ja, dette må være et klart mål.

Vil dere sørge for at ordningen med merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg forblir en forutsigbar ordning som gir full kompensasjon?

Ja, vi sier i stortingsprogrammet vårt at KrF vil innføre fullt momsfritak for bygging av idrettsanlegg og at ordningen blir regelstyrt.

4.     I forkant av at statsbudsjettet 2017 ble vedtatt kom Skatteetaten med en presisering av kravene til beregningsenhet for grensebeløp for skatteplikt og plikt til arbeidsgiveravgift. Fra 1.1.2018 vil grensebeløpene gjelde for den juridiske enhet, altså fleridrettslaget, og ikke per undergruppe, slik tidligere praksis har vært.  Det betyr at fleridrettslag, som for eksempel Kjelsås IL med åtte forskjellige grupper (allidrett for barn, fotball, håndball, basketball, langrenn, alpint, orientering og idrett for utviklingshemmede), vil måtte betale ‘skatt’ på dugnad ettersom grensebeløpene i praksis vil reduseres til 1/8. For fleridrettslag vil denne presiseringen, i tillegg til å ha en økonomisk konsekvens, kunne få organisatoriske konsekvenser for idretten.

a.     Vil ditt parti sørge for at dugnadsinnsats ikke ‘skattlegges’ på denne måten?

Dette er en problemstilling vi per nå ikke har diskutert konkret, men vi tar med oss innspillet og vil vurdere det nærmere.

b.     Vil ditt parti sørge for at ordningen for skatteplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift enten går tilbake dit den var – og slik den fortsatt er for beregning av moms – eller at innslagspunktet økes drastisk?

Dette må vi se nærmere på før vi konkluderer. I forlikene om statsbudsjett de siste årene har KrF vært med på å øke grensen for når frivillige må betale arbeidsgiveravgift fra 45 000 per ansatt/450 000 per organisasjon til 60 000 per ansatt/600 000 per organisasjon.

 

FANESAK 3:

Styrk idrettslagene

Noe av det viktigste for idrettslagene og frivilligheten er å få muligheten til å drive mest mulig med idrett – selve årsaken til at idrettslaget finnes – og ikke med søknader, rapportering, pengeinnsamling osv.  Etter idrettens mening må det være myndighetenes oppgave å understøtte frivilligheten, ikke erstatte den.

 

Pengestrømmene i norsk idrett: Den totale inntektsstrømmen til norsk idrett var i 2015 på 21,6 mrd kroner. Spillemidlene utgjorde 2,26 mrd, eller i underkant av 10 prosent av inntektsstrømmen, og bidragene fra fylker og kommuner utgjorde om lag 28 %.  Norsk idrett får ingen penger over statsbudsjettet til idrettsformål, men får, i likhet med frivilligheten for øvrig, kompensert deler av merverdiavgiften til varer og tjenester og til bygging av idrettsanlegg.

 

Idretten ønsker seg en stat og kommuner som ser verdien i den innsatsen som legges ned og som gjør hverdagen enklere for idrettslagene.

 

 

1.      Hva tenker ditt parti om graden av statlig ‘styring’ av frivillige medlemsorganisasjoner?

KrF vil ha et samfunn der vi bryr oss om og stiller opp for hverandre. Frivillige og ideelle organisasjoner er helt avgjørende for nettopp dette. KrF tror at samfunnet bygges best nedenfra. Det betyr at de frivillige fellesskapene, foreningene og lagene har en stor egenverdi. De er ikke «kjekke å ha som et tillegg til staten og kommunen», men de er utrolig verdifulle i seg selv. Når folk selv velger å bruke tid på frivillig arbeid, gir de av seg selv til andre og de får også mye tilbake. Det skaper samhold, tilhørighet, engasjement og gode relasjoner mellom mennesker. Mange oppgaver har frivillige og ideelle mye bedre forutsetninger for å løse enn det offentlige virksomheter har.

a) Kan dere klargjøre deres syn på idrettens rett til å være uavhengig, frittstående og selveiende?

KrF tenker at frivillighet lever av lyst og dør under tvang. Vi mener at det offentliges rolle er å støtte frivillige lag og organisasjoner, og ikke styre dem. Norge er helt avhengig av de mange tusen enkeltpersonene som gjør en uvurderlig frivillig innsats for sine lokalsamfunn på mange ulike vis. Det gjelder innen idrett, kor, korps, ungdomsarbeid, integrering og inkludering og mange andre ting. Uten frivilligheten og dugnadsånd stopper Norge opp.

3.     Vil ditt parti sørge for at døve og hørselshemmede som har behov for tolketjenester på kveldstid og på fritidsreiser, inkludert deltakelse på idrettsarrangement til utlandet, skal få det?

Ja, dette bør det arbeides videre med. KrF vil utvide tolketjenesten for døve og døvblinde, og dette vil kunne være et moment som kommer inn i vurderingene rundt det.

4.     Vil ditt parti sørge for at de som har behov for ledsager-, fritids- og støttekontaktordninger for å være aktive, skal få det?

Dette vil KrF ha en positiv holdning til. Man må alltid vurdere nærmere nøyaktig hva man konkret kan få til, men vi har blant annet skrevet i det nye programmet vårt at vi vil sikre et tilstrekkelig antall timer med BPA til deltakelse i idrett og fritidsaktiviteter, uavhengig av i hvilken kommune den enkelte bor.

5.     Hvordan vil ditt parti hjelpe idretten til å nå ulike målgrupper i samfunnet (flyktninger, asylsøkere, mennesker med nedsatt funksjonsevne, barn i lavinntektsfamilier osv)?

KrF vil gi ekstra støtte til idrettslagenes integreringsarbeid, og gjøre det enklere for flyktninger og innvandrere å få økonomisk støtte til å delta i aktiv idrett. For personer med nedsatt funksjonsevne vil vi sikre et tilstrekkelig antall timer med BPA til deltakelse i idrett og fritidsaktiviteter, uavhengig av i hvilken kommune den enkelte bor. For barn i lavinntektsfamilier er utlånsordninger for utstyr viktig, og et annet eksempel på et målrettet tiltak er en ordning der lavinntektsfamilier kan få et frikort som sikrer at alle barn kan delta på minst en fritidsaktivitet. Dette bør utformes og tilpasses lokalt. Siden idretten skal være en åpen og inkluderende arena for alle, mener KrF også at idretten og idrettsarenaer, inkludert tribuner/tilskuerplasser, skal være alkoholfrie soner.

6.     Vil ditt parti gjøre det lettere for idretten å være vertskap for store idrettsarrangement?

Ja, i programmet vårt skriver KrF at vi vil jobbe for å få flere internasjonale mesterskap og arrangementer til Norge.

7.      Vil ditt parti sørge for at kommunene har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig til støtteordningen som skal gi barn og ungdom mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter, inkl idretten?

Ja, dette er en viktig ordning. Den har KrF bidratt til å styrke i hvert budsjettforlik de siste årene.

8.      Vil ditt parti være enig i at dekking av treningsavgift i idrettslaget inngår i ovennevnte støtteordning?

Dette har vi i KrF ikke diskutert i det siste. I programmet vårt peker vi på at et godt eksempel på et målrettet tiltak er en ordning der lavinntektsfamilier kan få et frikort som sikrer at alle barn kan delta på minst en fritidsaktivitet. Dette bør utformes og tilpasses lokalt, og det vil være en mulig annen metode for å oppnå det ønskede resultatet om mulighet for deltakelse.

9.      Vil ditt parti sørge for at det etableres ordninger for utlån av idrettsutstyr i alle kommuner?

Ja, slike ordninger er gode tiltak. KrF ønsker ikke å pålegge kommunene en bestemt løsning her, men mange av våre lokalpolitikere har tatt initiativ til slike ordninger i sin kommune. Her vil de lokale være best egnet til å finne ut hva som fungerer best hos dem, og hvordan de vil organisere det, gjerne også i samarbeid med for eksempel frivilligsentraler eller lignende.

10.  Vil ditt parti bidra til at prosjekter som over tid har vist seg å fungere kan slippe å forbli prosjekter i evighet?

Ja, og i denne sammenhengen mener KrF at grunnstøtten er viktig blant annet for å sikre bred deltakelse gjennom lavest mulig kontingenter og annen egenbetaling. Det er viktig at frivillige organisasjoner mottar frie midler gjennom økt grunnstøtte, og ikke gjøres avhengige av prosjektmidler eller annen mer myndighetsstyrt og ressurskrevende støtte.

11.    Vil ditt parti bidra til å redusere byråkratiet for idrettslagene gjennom enklere søknads- og rapporteringsrutiner der det det er mulig?

Ja, det må alltid være et mål å redusere unødvendig byråkrati og rapportering. Så der dette er mulig å få til på en god måte, vil KrF være positive til det.

12.   Store idrettsarrangement gir en rekke ringvirkninger for lokalt næringsliv og for kommunene/regionene som er vertskap, og for å få store idrettsarrangementer til Norge kan ikke idretten ta hele regningen. Vil ditt parti gjøre det lettere for idretten å være vertskap for store idrettsarrangement?

Ja, i programmet vårt skriver KrF at vi vil jobbe for å få flere internasjonale mesterskap og arrangementer til Norge.

 

ANDRE TEMAER SOM ER VIKTIGE FOR IDRETTEN:

Én time daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever

Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli en av samfunnet store helseutfordringer. Å øke fysisk aktivitet i samfunnet er en oppgave som er for stor til å løses med holdningskampanjer alene.  Til tross for at idretten kun har ansvar for sine medlemmer, viser idrettsbevegelsen i praksis at den ønsker å bidra til et mer fysisk aktivt samfunn.

Den arenaen som når alle barn og ungdommer er skolen.  Idretten er kjent med at det foregår flere vellykkede prosjekter som tar sikte på å få til én time daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever. Mange idretter og mange idrettslag kan også direkte bidra inn i skolens eller skolefritidsordningens tilbud, som for eksempel at svømmeklubbene i Bergen har tatt og har levert strålende når det gjelder det lovpålagte kravet om svømmeopplæring i skolen.

I tillegg til helsegevinsten er det vist at daglig fysisk aktivitet også hjelper på skoleprestasjonene. Idretten ønsker seg et fysisk aktivt samfunn der alle skoleelever får én time daglig fysisk aktivitet, ledet av kompetent personell.

 

Vil ditt parti gå inn for prinsippet om én time daglig fysisk aktivitet på alle trinn i grunnskolen?

Ja, dette har vi også fremmet forslag om i Stortinget uten å få flertall for det.

Vil dere jobbe for en gradvis innføring av dette prinsippet?

Ja, det er lurt å innfase dette gradvis, og KrF ønsker ikke å utvide det totalet timetallet i skolen i særlig grad. Samtidig er det viktig at den fysiske aktiviteten ikke blir så omfattende og seriøs at man ender opp med en time gym hver dag. Her bør skoleledelsen og lærerne ha frihet til å bruke godt skjønn i hvordan man legger opp dette på hver skole.

Vil dere invitere idretten og andre frivillige organisasjoner inn som bidragsytere til å få realisert mer fysisk aktivitet i skolen?

Ja, det vil kunne være en god idé mange steder. KrF har programfestet at vi ønsker å styrke samarbeidet mellom skole og frivillig idrettsarbeid. Det vil samtidig være viktig at man har tilstrekkelig lokal frihet til å legge opp dette slik det passer best de lokale forholdene.

Ønsker ditt parti å øke antall kroppsøvingstimer i skolen?

Dette har vi ikke spesifikt tatt stilling til, men generelt ønsker KrF å prioritere pengene i skolen på innhold og flere lærere fremfor flere skoletimer, så vi vil nok i utgangspunktet være noe skeptiske til dette.

 

Toppidrettens rammevilkår

Å være toppidrettsutøver på internasjonalt nivå er en heldagsjobb. Svært mange norske toppidrettsutøvere kan ikke leve av idretten, da deres idrett ikke er interessant for sponsorer eller at utøveren ikke får tilstrekkelig med premiepenger. Skal Norge fortsatt hevde seg i idretter der utøverne ikke er kommersielt interessante, må det legges til rette strukturer og kanskje ressurser som sikrer muligheten for satsing på idretten sin, eventuelt i sammenheng med utdanning eller arbeid.

Norges idrettsforbund ser for seg slike eventuell ordninger kun skal gjelde for de ytterst få som har status som toppidrettsutøvere av Olympiatoppen.

 

  1. Kan ditt parti tenke seg å gjøre det enklere å kunne kombinere toppidrett med utdanning?

KrF stemte i Stortinget for noen år tilbake for at vi skulle få en utredning om hvordan studier og studiefinansiering i større grad kan tilrettelegges for toppidrettsutøvere. Vi har ikke programfestet konkrete punkter rundt dette nå, men her vil vi være villige til å lytte til gode innspill og vurdere dem.

  1. Vil dere kunne forlenge godkjent studietid for toppidrettsutøvere slik at de ikke mister retten til stipend fordi deres studietid blir forlenget?

Vi har ikke diskutert dette forslaget i partiet nylig, men det vil kunne være en del av en eventuell helhetlig utredning som nevnt ovenfor.

  1. Vil dere være med på å jobbe fram en standardisert og allmenngyldig ordning for tilrettelegging av studieløp for toppidrettsutøvere slik at det blir lik praksis fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon?

Dette vil vi være villig til å diskutere. Samtidig har også de ulike utdanningsinstitusjonene en viss frihet til å legge opp sitt utdanningsløp, så det er ikke gitt at det er helt enkelt å lage én tilretteleggingsordning som passer alle.

  1. Vil ditt parti kunne gå inn for statlige stipender til toppidrettsutøvere med lave markedsinntekter slik at de kan fortsette toppidrettskarrieren lenger?

Dette har vi ikke diskutert i KrF i det siste.

  1. Vil dere avsette mer penger i budsjettet til slik at det skal bli enklere å kunne kombinere yrkesfaglig studieretning på videregående skole med forberedelser til toppidrett? (elevplassene er dyrere enn ved allmennfaglig studieretning)

Dette har vi ikke tatt stilling til per nå.