Norges Hytteforbund

Spørsmål 1. Kommunal eiendomsskatt/kommunale gebyrer

 

1.a. Vil ditt parti ta initiativ til at dagens regelverk for taksering innskjerpes slik at fritidsboliger ikke får en høyere skattetakst i forhold til sin salgsverdi enn helårsboliger, og at regelverket praktiseres i tråd med lovens intensjoner intensjonen i alle kommuner?

For noen år siden var KrF med på å fremme et forslag om en maksimalgrense for verdsettelse av eiendom ved beregning av eiendomsskatt, og denne grensen skulle være felles for helårsboliger og fritidsboliger. Vi har så langt ikke tatt til orde for en regelendring som skissert i spørsmålet, men dersom dette blir en sak, vil KrF naturligvis gå inn i saken og vurdere fordeler og ulemper med en slik ordning før vi tar vårt standpunkt.

 

1.b. Vil ditt parti støtte arbeidet for en slik reduksjon av hytteskattleggingen og tilsvarende forandring av Lov om eiendomsskatt?

Dette forslaget har KrF ikke drøftet i detalj, men per nå har vi ingen planer om å endre prosentrammene som kommunene må forholde seg til når det gjelder fastsetting av eiendomsskatt.

 

1.c. Vil ditt parti ta initiativ til at det opprettes en uhildet klageinstans for vurdering av fastsettelse av kommunale gebyrer?

Dette har vi ikke drøftet i partiet.

 

1.d. Vil ditt parti støtte slikt forslag om innføring av statlig eiendomsskatt?

Nei, KrF har ikke tatt til orde for en statlig eiendomsskatt.

 

Spørsmål 2. Om tomtefesteloven

2. Vil ditt parti gå inn for å avskaffe tomtefesteloven?

KrF har til nå ikke tatt til orde for å avvikle tomtefesteordningen som sådan, men vi ser at det er utfordrende sider ved ordningen. KrF stemte for endringene i tomtefesteloven i 2015 der vi blant annet fikk redusert satsen for ny festeavgift sammenlignet med det regjeringen hadde foreslått og innført et tak på hvor høy festeavgiften kan være per dekar. Bakgrunnen for disse lovendringene var at Norge ble dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen på at den norske loven ivaretok tomteeierne i for liten grad, og at vi derfor måtte få til en bedre balanse mellom rettighetene til fester og tomteeier. Det har hele tiden vært KrFs linje i denne saken at begge parter skal behandles anstendig. Tomtefesteloven er ikke spesifikt omtalt i det nye stortingsprogrammet, så dersom spørsmålet om avvikling igjen blir aktuelt, vil partiet måtte diskutere saken på nytt før vi lander et endelig standpunkt.

 

Spørsmål 3. Praktisering av boplikt

3.a. Vil ditt parti opprettholde hovedprinsippene i lov om boplikt?

Ja.

 

3.b. Hvis ja, vil ditt parti ta initiativ til, eller støtte, at kommunene pålegges jevnlig å vurdere fortsatt nødvendighet av innført boplikt for bopliktområdene i den enkelte kommune?

Ja, ingen slike ordninger bør hugges i stein. Hvis forholdene endrer seg, bør ny vurdering foretas.

 

Spørsmål 4. Samarbeid mellom hyttefolk og vertskommune

4. Vil ditt parti i kommende stortingsperiode ta initiativ til, eller aktivt støtte, en lovjustering for å sikre at kommunene innfører slike konsultasjonsordninger rettet mot hytteforeningene i den enkelte kommune?

Dette er ikke et tiltak KrF har tatt stilling til på nasjonalt plan. I utgangspunktet er nok dette noe som med fordel kan løses lokalt, etter de behov og forutsetninger som finnes i de ulike kommunene.  Ulike brukergrupper bør alltid høres før beslutninger tas. Hvorvidt dette skal skje i form av et konsultasjonsforum, har vi ikke tatt stilling til.

 

Spørsmål 5. Utgifter som påføres hyttekommunen fra fritidsbeboerne

5.a. Vil ditt parti ta initiativ til, eller støtte forslag om, at slike fordelingsordninger til fordel for vertskommunene, utredes i neste stortingsperiode?

Ja, i KrFs stortingsprogram for neste periode peker vi nettopp på det at for noen reiselivsdestinasjoner utgjør et stort antall besøkende en belastning på det offentlige helsetilbudet lokalt. Vi mener man bør vurdere kompensasjonsordninger eller en fordeling av kostnader når besøkende har krav på tjenester fra primærhelsetjenesten.

 

5.b. Vil ditt parti ta initiativ til, eller støtte forslag om, at der befolkningsgrunnlag har betydning for kommunale inntekter eller beregning av beredskapstjenester (eksempelvis politireformen), skal fritidsbeboerne telle med i beregningsgrunnlaget?

Vi har ikke diskutert dette konkret i partiet i det siste. Det er et poeng at for eksempel i forbindelse med beredskap kan det være krevende å håndtere store svingninger i innbyggertallet i kommunen, men det kan også tenkes at det finnes andre og mer hensiktsmessige metoder for å håndtere dette enn gjennom å endre inntektssystemet til kommunene.

 

Spørsmål 6. Bruk av vannskuter

6.a. Vil ditt parti bidra til å gjeninnføre dagens restriksjoner mot vannscootere hvis Regjeringen fjerner dem før valget?

Ja, KrF mener at det var klokt å innføre en forskrift for bruk av vannscooter, og vi ønsker ikke å oppheve dagens restriksjoner. Dersom restriksjonene blir fjernet før valget, vil KrF jobbe for å gjeninnføre disse.

 

6.b. Vil ditt parti støtte gjeninnføring av et obligatorisk småbåtregister med tvungen registrering og merking av alle motoriserte småbåter, herunder vannscootere?

Ja. Behovet for et obligatorisk småbåtregister har KrF også tatt opp med statsråden gjennom et skriftlig spørsmål i Stortinget i august i fjor.