Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Seksualitetsundervisning

Hvordan vil ditt parti hente informasjon om hva som skjer i seksualitetsundervisningen i norsk skole i dag, og hvordan vil dere jobbe for å sikre at alle elever i norsk skole får god seksualitetsundervisning?

KrF vil arbeide for en god og etisk basert seksualundervisning i skolen, en tilgjengelig skolehelsetjeneste og tilgang på gratis prevensjon inkludert god prevensjonsveiledning. Dette vil også være en viktig del av arbeidet med å forebygge uønskede svangerskap.

KrF vil peke på at et viktig aspekt for å øke kvaliteten i seksualundervisningen bør være at den legger mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser.

 

Hva må inkluderes i seksualitetsundervisningen for at denne skal være helhetlig, inkluderende og ikke-diskriminerende?

KrF mener at for å øke kvaliteten i seksualundervisningen bør den legge mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser. Det er viktig at undervisningen også inneholder rom for refleksjon og dialog rundt forelskelse og seksualitet blant barn og ungdom. Det er et mål at ungdom er trygge på seg selv både sosialt og seksuelt. Mange unge i dag, både gutter og jenter, opplever et betydelig kroppspress og en seksualisert kultur som kan gi usunne forhold til egen kropp og egne grenser. I en slik kontekst er det viktig at skolen ikke bare bør bidra med teknisk opplæring i prevensjonsveiledning, men også gir ungdommene gode forutsetninger for at de selv kan ta sine egne valg og være trygge på seg selv og sin egen seksualitet. Her er det også særlig viktig å bevisstgjøre gutter og unge menn til å ta et større ansvar.

 

Hvordan bør seksualitetsundervisningen i norsk skole utføres? I hvilke fag, av hvem, bør det være kompetansekrav til undervisningen og/eller underviser?

Seksualundervisningen i for eksempel Finland og Danmark er mer systematisert og omfattende enn i Norge. KrF mener Norge må lære av land som Finland og Danmark og se på hvilke tiltak disse landene har, og hvordan tiltakene kan ha innvirkning på antall uønskede graviditeter og aborter. Vi mener også det vil være en fordel om man i større grad kan benytte kompetansen til eksterne aktører som skolehelsetjenesten i seksualundervisningen.
 

Seksuelle og reproduktive helsetjenester

Hvordan vil ditt parti jobbe for å styrke tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse i Norge slik at disse er tilgjengelige, inkluderende og ikke-diskriminerende?

Når det gjelder ungdom, er skolehelsetjenesten og helsestasjonene for ungdom åpenbart viktige aktører på dette feltet. Derfor mener KrF at det er avgjørende med god kompetanse og tilstrekkelig antall ansatte her. Dette har vi også prioritert med økte bevilgninger. I statsbudsjettene de siste tre årene har KrF sørget for totalt 320 millioner mer til skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom utover regjeringens forslag. Vi har også fremmet forslag i Stortinget om å utvide jordmødres og helsesøstres forskrivningsrett til prevensjonsmidler, som regjeringen i etterkant har fulgt opp.

KrF vil at det skal være tilgang på gratis prevensjon for unge opp til 25 år, og at dette også skal gjelde langtidsvirkende prevensjon. Dette har vi også fremmet forslag om i Stortinget denne perioden uten å få gjennomslag for det.

KrF vil at alle abortsøkende skal få god veiledning og informasjon før en abort eventuelt besluttes. Denne veiledningen må systematiseres og kvalitetssikres og inneholde tilbud om flere samtaler. Vi vil også at det skal finnes en veiledningstjeneste som gir informasjon om støtteordninger for gravide kvinner og par som er i en vanskelig livssituasjon eller som venter et funksjonshemmet barn. Det må klargjøres hva legenes informasjonsplikt består i for å sikre at alle kvinner og par får den informasjonen de har krav på. Rådgivningsorganer som Amathea og lignende må sikres offentlig støtte.

Svangerskapsomsorgen må styrkes med tettere oppfølging fra jordmor, følgetjeneste med jordmor, og god dekning av fødeavdelinger og barselavdelinger som sørger for langt nok opphold med trygghet for foreldrene. KrF vil sikre at alle fødende har jordmor til stede under aktiv fase av fødsel, i tråd med faglige anbefalinger, og vi vil vurdere en nasjonal opptrappingsplan for å sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

 

På hvilken måte kan informasjon om tilgjengelige helsetjenester best formidles slik at pasienter på enklest mulig måte kan finne relevant helsetjeneste?

Her vil KrF være lydhøre for gode innspill fra faginstanser og andre relevante aktører, men god og enkel informasjon på Internett er naturligvis viktig. I tillegg er det nødvendig med en tilstedeværende skolehelsetjeneste som har tid til å møte de elevene som har behov for hjelp og som da evt. kan henvise videre til riktig helsetjeneste. I Stortinget har KrF i denne perioden fremmet forslag om at regjeringen skulle bygge ut informasjons- og veiledningstjenester om prevensjon og uønsket graviditet, som Internett- og telefontjenester, helsestasjoner for ungdom, studenthelsetjenester og veiledningstjenester, men uten å få flertall for det.

 

Hvilken målgruppe anser dere som viktigst å nå ut til for å øke bruk av helsetjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, og hvorfor?

KrF vil at det skal være tilgang på gratis prevensjon for unge opp til 25 år, og at dette også skal gjelde langtidsvirkende prevensjon. Dette er en gruppe med en relativt høy andel aborter, og der mange fortsatt er i studier og andre livssituasjoner som kan gjøre det ekstra krevende med uplanlagte svangerskap.

En annen viktig gruppe å nå særskilt er innvandrere og minoriteter. Informasjon om prevensjon og alternativer til abort må gjøres tilgjengelig for minoritetskvinner. Ved flere helsestasjoner er det etablert egne grupper for innvandrerkvinner hvor prevensjonsveiledning er ett av flere tema som det informeres om. Det er også ved helsestasjon for ungdom etablert egne grupper for innvandrerungdom, i områder med høy grad av innvandrerbefolkning. Dette er gode tiltak som bør videreføres og videreutvikles.

 

Forebygging av seksuelt overførbare infeksjoner

Hvordan vil ditt parti jobbe for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner?

Dette er et pågående arbeid der ulike tiltak kan være viktige, men her er det igjen et relevant poeng å peke på viktigheten av en god seksualundervisning i skolen der det både er undervisning om viktigheten av og riktig bruk av prevensjon, og også om at ungdom bør utrustes med sunne holdninger og bevissthet rundt kropp og seksualitet.

Hvordan bør tilgang til tjenester være organisert for å best mulig forebygge seksuelt overførbare infeksjoner?

Her har ikke KrF drøftet et detaljert svar på dette spørsmålet, men en viktig faktor for bevissthet rundt slike infeksjoner er velfungerende helsestasjoner for ungdom og en tilstedeværende skolehelsetjeneste med personell som har kunnskap, kompetanse og tid til å ta seg av og veilede de elevene som har bruk for dette. KrF vil innføre en norm for antall helsesøstre per elev i den norske skolen.

Hvilke infeksjoner er det særlig viktig å informere om, forebygge og teste for, og hvorfor?

I denne typen spørsmål vil KrF lytte til helsefaglige instanser som har bedre forutsetninger for å si hva som er særlig viktig å informere om og teste for. Det bør i liten grad være politikerne som avgjør hva slags sykdommer det er viktigst å informere om.