MOTGIFT

MOTGIFT er Norsk Narkotikapolitiforenings medlems- og informasjonstidsskift. Bladet utkommer fire ganger i året. NNPF har ca 3700 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere.

1. Hva mener ditt parti skal være det overordnede målet for norsk narkotikapolitikk?

KrF mener vi aldri må gi opp troen på at mennesker kan bli rusfrie. Det overordnede målet for narkotikapolitikken må være færrest mulige skader som følge av narkotikabruk ved at flest mulig hjelpes ut av rusavhengighet, godt forebyggende arbeid så færre får rusproblemer og at vi klarer å hjelpe dem som fortsatt er i rusavhengighet til et verdig liv med ulike hjelpende og skadereduserende tiltak.

 

2. Hva mener ditt parti vil være de viktigste virkemidlene for å nå dette målet?

  • Vi trenger et      behandlingstilbud med nok kapasitet og med nok evne til å lage tilbud som      er tilpasset den enkelte rusavhengige. KrF ønsker et behandlingstilbud som      er mangfoldig og kunnskapsbasert, og det overordnede målet må være      rusfrihet for den enkelte.
  • KrF ønsker å innføre et      integrert ettervern for kriminalomsorgen, rusomsorgen og andre grupper som      har det samme behovet Integrert ettervern betyr at når      vedtak/dom/behandling starter, utløses det en rett til ettervern, og det      etableres kontakt med brukeren. Den rusavhengige skal få ettervern fra      første dag etter endt opphold/behandling, og det bør legges til rette for      at aktørene som har stått for behandlingen også kan være med og følge      personen videre i den første overgangsfasen.
  • Det bør opprettes overdoseteam      i større byer og tettsteder, og at det utarbeides strategier mot overdoser      i kommunene. Vi må også sikre at kommunene etablerer gode      lavterskelhelsetjenester for personer med alvorlige rus- og/eller psykiske      helseproblemer bemannet med sykepleiere og annet helsepersonell, for      eksempel etter modell fra Gatehospitalet i Oslo.
  • Det trengs et      tilstedeværende og kompetent politi som både kan avdekke og reagere mot      innførsel og omsetning av narkotika, og som kan bidra på en god måte i det      svært viktige forebyggende arbeidet, særlig blant barn og unge.

 

3. Mener ditt parti at en avkriminalisering/legalisering av cannabisstoffer vil føre til at det blir færre overdosedødsfall på heroin? I så fall, hvordan vil dette kunne skje?

KrF vil ikke avkriminalisere verken cannabis eller andre narkotiske stoffer. Vi vil ha nulltoleranse overfor alle former for narkotikaomsetning og mener at straffene for innførsel til Norge og salg av narkotika, selv små kvanta, må heves for å begrense mengden av narkotika som omsettes. Når det gjelder brukerne, er vi opptatt av at rusavhengighet i seg selv er mest å regne som et helseproblem. Vi er veldig opptatt av at tunge rusmisbrukere skal få helsehjelp, og vi ser at bøter og bøtesoning ikke har noen positiv effekt for denne gruppen, snarere det motsatte. Samtidig er KrF ikke for å overføre alt ansvar for oppfølging av rusmisbrukere fra justissektoren til helsesektoren. KrF mener for eksempel det er veldig viktig at vi ikke gir fra oss muligheten til å gripe inn overfor unge mennesker som er i ferd med å utvikle et rusproblem. Både bekymringssamtaler, som politiet i dag gjennomfører tusenvis av hvert år, og ungdomskontrakter er hjemlet i justissektoren, og slik bør det fortsatt være.

 

4. Hvor mange narkotikarelaterte dødsfall (konkret antall) mener ditt parti er akseptabelt at vi har i Norge hvert år? Svaret må ta utgangspunkt i partiets politikk/de virkemidler dere ønsker til å benytte i narkotikapolitikken?

Det er ikke akseptabelt med noen dødsfall relatert til narkotika, og vi trenger å jobbe hardt for å redusere antallet overdoser og andre dødsfall knyttet til dette. Det

 

5. Portugalmodellen er ofte trukket frem som et eksempel på en vellykket narkotikapolitikk.

- Kjenner partiet til hva som var bakgrunnen for innføringen av politikken i Portugal?

- Kjenner ditt parti til hvordan denne politikken fungerer i praksis?

- Mener ditt parti at denne bør innføres i Norge?

- Hvordan skal den i så fall tilpasses norske forhold for å sikre at man oppnår partiets overordnede mål i narkotikapolitikken?

KrF er ikke for legalisering eller er tilhengere av Portugalmodellen og nemndsystem, som mange andre partier peker på. Vi ønsker ikke å overføre alt ansvar for oppfølging av rusmisbrukere fra justissektoren til helsesektoren. Vi mener det er et raust rom både for påtaleunnlatelse med vilkår og helseoppfølging innenfor dagens rammer.

 

6. Hvilken rolle mener ditt parti at norsk politi skal ha i fremtidens narkotikabekjempelse?

Politiet skal ha en viktig rolle, både i å bekjempe innførsel og omsetning av narkotika, og i det forebyggende arbeidet, særlig blant barn og unge. Når det gjelder omsetning, er det særlig viktig å arbeide for å få tatt bakmennene, og her må det også samarbeides med politimyndigheter i andre land. I det forebyggende arbeidet er også politiet i nærmiljøet en viktig aktør, og derfor har det vært svært viktig for KrF i forbindelse med politireformen å jobbe for god lokal tilstedeværelse i form av en dedikert politikontakt, selv om kanskje selve lensmannskontoret noen steder blir lagt ned.