Magasinet Tempo

Et magasin om transport og logistikk

Hva ser dere som transportbransjens viktigste utfordringer de neste fire årene?

Effektiv, sikker og miljøvennlig transport er viktig for verdiskaping og bosetting over hele landet. Da er det viktig med moderne transportsystemer, gode veier, jernbane og sjøtransport som binder landet sammen på en god måte.

Det vil også være viktig å arbeide mot useriøse aktører i transportbransjen og arbeide for trygge og gode arbeidsvilkår for de som arbeider i transportbransjen.

En annen viktig utfordring vil være å fortsette det grønne skiftet, også i transportbransjen. KrF mener vi må gjøre det mulig å transportere varer i biler, lastebiler, ferjer og fly med mindre utslipp av klimagasser. Det skjer ved å erstatte fossile drivstoff med elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff. Transportsektoren bør være utslippsfri i 2030.

 

Hvordan ønsker dere politisk å legge til rette for å løse disse utfordringene – og hva må bransjen gjøre selv?

Vi må fortsette arbeidet som er påbegynt denne perioden med mer effektiv veiutbygging og en fornying og modernisering av jernbanen. Vi vil gjennomføre den påbegynte jernbanereformen og Nye Veier AS må styrkes gjennom en større og utvidet portefølje. KrF vil etablere en ny modell og eierstruktur for riksveifergene i Norge. Et nytt statlig selskap skal eie riksveifergemateriell, ha ansvar for kartlegging av transportbehov og kjøp av fergemateriell, samt sørge for anbudsutlysning av driftskontrakter og oppfølging av disse. KrF vil utrede etablering av en felles transportetat med ansvar for vei, kollektiv, luftfart og sjøfart for å sikre mer helhetlig planlegging, vedlikehold og utbygging i transportsektoren.

Det må være god nok kapasitet på riks- og fylkesveier som fører til de lange transportkorridorene på vei og bane til Europa. Verdiskaping og tilrettelegging av infrastruktur for framtidens eksportnæringer må gi sterkere uttelling ved større investeringsprosjekter på riksveier og overføringer til fylkesveier. Staten må følge opp med tilstrekkelige bevilgninger til infrastruktureier på regionalt nivå slik at de er i stand til å ta hånd om vedlikeholdet på en god måte. Reduksjonen i vedlikeholdsetterslepet på statens veier må fortsette, og innsatsen på fylkesveiene må styrkes kraftig gjennom økte bevilgninger.

Det er viktig å styrke Arbeidstilsynet, Politiet, Tolletaten, Skatteetaten og Statens vegvesen slik at de kan samarbeide bedre i kampen mot transportkriminalitet. Vi vil skjerpe kontrollene med dårlig skodde utenlandske trailere på grenseovergangene, og gå inn for bruk av kameraovervåking på alle grenseoverganger.

Vi vil stille krav om lav- og nullutslippsteknologi i alle transportanbud hvor det er mulig, for å stimulere til de mest miljøvennlige løsningene på de aktuelle strekningene. Vi vil også stimulere norske FoU-miljøer og norsk industri til å utvikle klimavennlig sjøtransport for persontrafikk og gods.

Det må legges bedre til rette for overføring av gods fra vei til bane. Det forutsetter at jernbanenettet styrkes, men også at det legges til rette for god logistikk fra togets stasjoner til områdene rundt. Også på sjøen mener KrF det er potensial for å frakte mer enn i dag. Staten må legge til rette for utvikling av de viktigste havnene og må prioritere tiltak for å kombinere bruk av veier, jernbane og havner på en god og helhetlig måte. Det må fortsatt satses på bedre merking og sikring av farledene.

 

I revidert statsbudsjett ble det vedtatt at man skulle opprette et  CO2-fond for transportbransjen. Ønsker dere å gå videre med dette?

Ja, dette ønsker vi å gå videre med.

Hvis ja – hvordan bør utformingen av et slik fond være? 

I det nye programmet vårt skriver vi at vi ønsker et CO2-fond for næringslivets transport etter modell fra NOx-fondet. I revidert budsjett 2017 peker vi på at regjeringen bør starte forhandlinger med berørte næringsorganisasjoner om etablering av en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringstransport, med sikte på oppstart i løpet av 2019. Disse forhandlingene skal ta utgangspunkt både i argumentene og løsningene som er nevnes i revidert nasjonalbudsjett og de forslagene som næringslivet har spilt inn om en modell basert på NOx-fondet.

Hva heter samferdselsministeren etter valget?

KrF mener nok det er viktigere at samferdselsministeren har evne til å gjennomføre gode og fremtidsrettede samferdselsprosjekter som binder hele landet sammen i årene som kommer enn akkurat hva vedkommende heter. Men KrF ønsker å komme i regjering, og ser gjerne en samferdselsminister fra KrF.