Magasinet Motorføreren

  1. Har deres parti gjort formelle      vedtak, enten i program eller andre dokumenter, som sier noe om hvordan      partiet vurderer promillegrense for førere av fritidsbåter?

              Dette er ikke omtalt spesifikt i programmet vårt, men i 2015 fremmet KrF forslag i Stortinget om å redusere promillegrensen til 0,2. (Innst. 205 L (2014-2015).) Så KrF ønsker primært å skjerpe inn promillegrensen til sjøs.

  1. Hvordan vil deres parti stille      seg til et forslag om å senke promillegrensen for fritidsbåtførere til      0,2?

Vi vil være positive til dette, og vi har også fremmet forslag om det i Stortinget i 2015. Dette fikk dessverre bare støtte fra ett annet parti, så det fikk ikke flertall.

  1. Dersom svaret på forrige      spørsmål er nei (eller usikkert); hva er de viktigste årsakene til at det      ikke er ønskelig å senke promillegrensen til sjøs?
  1. Dersom svaret på spm 1 er ja;      hva er de viktigste årsakene til at deres parti mener tiltaket er      fornuftig?

For det første vil det gi et tydelig signal som vil bedre effekten av dagens holdningsskapende arbeid gjennom at båtfolkets holdninger til å kombinere alkohol og føring av båt forbedres. Undersøkelser viser at skjerpelsen av promillegrensen for bilkjøring ser ut til å ha skapt en klarere markering av at bilkjøring og alkohol ikke hører sammen. KrF mener at en skjerping av promillegrensen til sjøs for fritidsbåter vil ha samme effekt. For det andre viser undersøkelser fra Folkehelseinstituttet at man blir mer kritikkløs og risikovillig allerede ved en promille mellom 0,5 og 1,0. Dette er adferd som åpenbart må begrenses i størst mulig grad, og KrF mener dette er et sterkt argument for å skjerpe promillegrensen.

  1. Kan deres parti tenkes å fremme      et forslag om redusert promillegrense til sjøs for Stortinget i løpet av      den kommende fireårsperioden?

              Ja, vi har fremmet et slikt forslag i inneværende stortingsperiode, og vi fikk jo ikke flertall, så det er ikke umulig at det kan bli aktuelt å gjøre igjen i neste periode.

  1. Utover å senke promillegrensen      til 0,2, hva vil deres parti gjøre for å bedre sikkerheten til sjøs i den      kommende stortingsperioden?

KrF har i inneværende periode blant annet stemt for påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter i fart. Andre tiltak som vi har stemt for tidligere, og som vi også vil vurdere i neste periode kan blant annet være å senke terskelen for maksimal motoreffekt uten båtførerprøven, fartsbegrensninger uten båtførerprøven og en ny sertifiseringsordning for førere av båter som kan oppnå større hastigheter.