Magasinet Hundesport

Spørsmål fra bladet Hundesport:

I dag finnes det ikke mange nok friområder rundt om i landet hvor hundeeiere kan ivareta hundevelferden i båndtvangsperioden. NKK fikk høst 2016 fullt gjennomslag for våre merknader i forbindelse med Friluftsmeldingen, hvor hunders plass i norsk natur og friluft ble anerkjent. Vil partiene jobbe for at hunder får økt bevegelsesfrihet?

KrF er enig i at det er viktig og positivt å kunne ha med hund i naturen. Hundehold bidrar til bedre folkehelse som følge av økt aktivitet og at det stimulerer til mer friluftsliv. KrF mener det må tilrettelegges mer slik at flere hunder kan få løpe fritt i trygge omgivelser. Dette kan for eksempel handle om å sikre/tilrettelegge områder for trening/aktivitet med hund, det å ha egne hundeskoger etter dansk modell eller andre tiltak. Når det gjelder de helt konkrete tiltakene, vil det være lokalpolitikerne som er best egnet til å svare på hva som fungerer og hva som kan/bør prioriteres i den enkelte kommune.

Utvidet båndtvang

Mange kommuner oppretter helårs båndtvang uten at dette er gjort av hensyn til f.eks. beitende husdyr, til tross for at loven pålegger dem å veie opp hensynene til hundevelferd mot hensynet til andre interesser. Hva mener partiet om vilkårlig innført båndtvang?

Noen ganger kan det være nødvendig med utvidet eller ekstraordinær båndtvang, men vi forutsetter at kommunene forholder seg til bestemmelsene i hundelovens paragraf 6. Her kommer det tydelig frem at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund på i tur- og rekreasjonsområder også skal ivaretas i tilstrekkelig grad.

Farlige raser

Hundeloven har i sine forskrifter et forbud mot såkalte «farlige» raser.. Loven legger til utseende som eneste kriteriet for å bedømme farlighet. På bakgrunn av loven har det vært flere episoder hvor hunder er blitt beslaglagt uten at den har gjort noe «galt», men «sett» farlig ut. Forskriften legger opp til omvendt bevisbyrde og pålegger eieren å bevise at hunden ikke er av «farlig» avstamming, noe som er mer eller mindre umulig for en blandingshund. Hvilket syn har partiet på å endre forskriften?

Dette har vi ikke diskutert i partiet.

Rovdyrpolitikk

Tradisjonell jakt med hund på bl.a. hare, rådyr og elg har blitt vanskeliggjort i enkelte områder i Norge på grunn av rovdyr, i første rekke ulv. I NKKs rovdyrpolicy heter det «Naturens mangfold må forvaltes på en måte som fortsatt gjør det mulig å drive tradisjonsrik jakt og fangst med løshund også i fremtiden.» Hva er partiets rovdyrpolitikk, og er man tilhenger av at drepte/skadde hunder skal erstattes på samme måte som andre drepte husdyr?

KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige bestander av de fire store rovdyrene, ulv, bjørn, jerv og gaupe, i tråd med rovdyrforlikene fra 2011 og 2016. KrF var med på forliket om bestandsmål for ulv i fjor sommer, der også ulver i grenserevirer blir regnet med. Når det gjelder erstatning for drepte/skadde hunder, gis det en viss erstatning i en del tilfeller for dette i dag. KrF har ikke diskutert nærmere hvorvidt denne ordningen bør utvides.

Rettsvern og dyrevelferd

Flere saker de siste årene viser at både hunder og andre har et dårlig rettsvern i Norge. Hva mener partiet bør gjøres for å bedre dyrevelferd og dyrs rettsvern i fremtiden?

For KrF er det vesentlig at alt dyrehold skal baseres på god dyrevelferd. Det er viktig at tilsynsmyndighetene har god nok kapasitet til å følge opp tips og utøve tilsyn. Det er viktig at de lovhjemlene som finnes når det gjelder vanskjøtsel og dårlig behandling av dyr brukes.

Servicehunder

Servicehunder av ulik type blir stadig viktigere for funksjonshemmede. Førerhunder er velkjente, i tillegg kommer bl.a. hørehunder, hjelpehunder (assistenter) og terapihunder av ulik type. Disse hundene er i høyeste grad utgiftsbesparende for samfunnet da brukerne blir mer uavhengige, og fordi de i mye større grad kan delta i arbeidslivet. Vil partiet støtte statlig finansiering av slike hunder i større grad enn i dag?

Ja, absolutt! Dette er noe vi både har jobbet og fortsatt jobber for.

Hunder på offentlig transport

Mange offentlige kommunikasjoner (f.eks. langruter med buss) er i dag tilnærmet stengt for landets 500.000 hundeeiere. Vil partiet pålegge alle som driver offentlig kommunikasjon å tilrettelegge for at hundeeiere også kan reise kollektivt?

Dette er en sak vi bør se nærmere på. Det er en relevant problemstilling som påpekes her, men vi har ikke diskutert dette inngående i vårt parti. Samtidig er det viktig å nevne at man også må finne løsninger som ivaretar allergikere og andre på en god måte. Her er det flere hensyn som må ses i sammenheng.