LO

Arbeid til alle

Vil partiet:

 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

KrF er opptatt av at de som blir langtidsledige utover 52 uker skal gis en økonomisk mulighet til å ta ferie uten reduksjon i dagpengene.

 1. Utvide muligheten til kompetanseheving i dagpengeordningen?

Ja. KrF vil også utrede en ordning med New Enterprise Allowance etter en modell fra Storbritannia. Dette er et målrettet tiltak der personer som mottar dagpenger kan få støtte og assistanse til å starte opp en ny bedrift, dersom det vurderes at de har en forretningsidé med potensial.

 

Kompetanse

Vil partiet:

 1. Etablere fagskolene som faghøyskoler, og generelt styrke etter- og videreutdanningsmulighetene for fagarbeidere?

Fagskolene bidrar med kompetanse som er etterspurt i alle deler av arbeidslivet. Derfor må fagskolene løftes frem som en viktig del av utdanningssystemet. Fagskolene må sikres forutsigbar finansiering. For å sikre kvalitet i sektoren, må det stilles krav knyttet til organisering og pedagogisk personale ved fagskolene. KrF har ikke tatt stilling til betegnelsen «faghøyskoler», men vi vil at studenter ved fagskolene bør ha studentrettigheter på linje med studenter ved universiteter og høgskoler. Det må være hensiktsmessige overgangsmuligheter mellom fagskoler og annen høyere utdanning, og fagskoleutdanning bør gi tilleggspoeng ved opptak til universiteter og høgskoler. KrF vil generelt legge til rette for at flere skal få mulighet til videreutdanning.

 1. Sikre et velfungerende arbeidsliv med gode læringsvilkår i alle deler av næringslivet?

Ja, KrF mener det er viktig å i rom for læring og kompetanseheving i arbeidslivet. For å gi arbeidsgiver sterkere insentiver til å investere i de ansattes kompetanse vil KrF innføre en ordning med KompetanseFUNN etter mønster fra SkatteFUNN, hvor kostnader til kompetansehevende tiltak hos ansatte gir grunnlag for skattefradrag.

 1. Styrke den tidlige innsatsen, blant annet gjennom en form for lærertetthet?

Ja. Denne perioden har KrF sørget for et milliardløft til flere lærere i småskolen. Vi vil innføre en nasjonal norm for lærertetthet for hele grunnskolen, der vi gjennom en 4-årig opptrappingsplan sikrer maksimalt 15 elever per lærer i 1.-4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5.-10. trinn.

 1. Legge mer vekt på praktisk kompetanse og mer tverrfaglighet i grunnskolen?

Ja. KrF mener at skolen må legge bedre til rette for praktiske fag og praksisretting av teoretiske fag. Dette er spesielt viktig på ungdomstrinnet som har hatt for få muligheter til en variert undervisning som sikrer ungdom grunnleggende ferdigheter til en yrkesfaglig skolegang.

 

Trygg pensjon

Vil partiet:

 1. At staten skal bidra til et mer helhetlig og bedre organisert kollektivt styrt system som også gir «mer pensjon for pengene»?

Ja. KrF støtter opp om pensjonsreformen i folketrygden, og vil arbeide for at pensjonsreformens intensjoner i virkning blir mest mulig samsvarende i både private og offentlige pensjonsordninger. Det er ulike tjenestepensjonstilbydere på markedet, og den enkelte arbeidstaker har i flere tilfeller fått større frihet til å velge hvordan vedkommendes fremtidige pensjon skal investeres. Kanskje kan det bli aktuelt med et system der hver arbeidstaker har én og samme pensjonskonto som alle innskudd går inn i, men dette må utredes nærmere.

 1. Tette «hullene» for dem som etter lang yrkeskarriere uforskyldt taper sine rettigheter eller skifter mellom privat og offentlig sektor?

Ja. KrF har, sammen med AP, foreslått i Stortinget å utrede hvordan det kan motvirkes at anbudsrunder i offentlig sektor svekker ansattes pensjonsvilkår. I denne sammenheng er det også avgjørende for KrF at det offentlige løser utfordringen med ideelle organisasjoners pensjonsforpliktelser, slik at disse ikke må gi tapt i konkurransen med kommersielle aktører som tilbyr sine ansatte dårligere pensjonsordninger.

 1. Sikre at staten fortsatt skal være med på spleiselaget i den tariffestede AFP-ordningen?

Ja. KrF mener at brede ordninger med kollektive innslag gir lavere driftskostnader og mindre tap av rettigheter for den enkelte i et arbeidsmarked preget av endring. Vi er opptatt av at de som må ta ut pensjon tidlig, må ha mulighet til det. Vinnerne i dagens AFP-ordning er de som uansett jobber ut over 62 år og som lever lenge. Taperne er de som uansett ville gått av ved 62 år og som lever kort. AFP-ordningen må i større grad ivareta dem den var tiltenkt, nemlig sliterne. Samtidig må ordningen bidra til at folk står lengre i jobb. Det har blitt foreslått å slå sammen AFP med innskuddsbasert tjenestepensjon eller med folketrygden, og at bedriftene som er med i AFP betaler inn innskudd etter hvilken sektor de er i. Det bør vurderes nærmere, fordi det kan gjøre det mulig å målrette ordningen mer mot yrker det er vanskeligere å stå lenge i.

 

Sykelønn

Vil partiet:

 1. Sikre dagens sykelønnsordning?

Ja.

 1. Videreføre og forsterke IA-avtalen?

Ja.

 

Konkurranseutsetting og privatisering

Vil partiet:

 1. Si nei til konkurranseutsetting og privatisering av offentlige velferdstjenester?

KrF ønsker gode offentlige velferdstjenester. KrF er skeptisk til overdreven tro på konkurranseutsetting og markedstenkning i velferden. Samtidig kan private og ideelle virksomheter være gode supplementer som fyller ut det offentlige på en god måte. Vi mener særlig at det er mange ideelle aktører som gir et viktig bidrag i velferdssamfunnet, og KrF vil ha gode vilkår for de ideelle virksomhetene innenfor helse, omsorg, rusbehandling osv.

 

De ideelle aktørene trues i dag på den ene siden av holdningen om at det offentlige selv skal sørge for tjenestetilbudet, og på den andre siden anbuds- og konkurransetenkning. Helse- og omsorgsektorene er ikke rene markeder, men områder der samfunnet gir omsorg og tar seg av hjelpetrengende. KrF vil bruke politiske virkemidler for å styrke ideelle aktørers stilling. Blant annet vil vi avskaffe anbudssystemet på helse- og omsorgsfeltet og heller inngå langsiktige avtaler basert på kvalitet.

 1. Si nei til OPS (Offentlig privat samarbeid) ved utbygging av vei, jernbane, sykehus mv?

Nei. Man skal ikke alltid velge OPS, men noen ganger kan OPS ha noe for seg. KrF mener OPS som kontrakts- og gjennomføringsstrategi i en del tilfeller kan bidra til mer sammenhengende, rasjonell og effektiv utbygging blant annet gjennom tydeligere insentivmekanismer, klarere ansvarsfordeling og ved at drift og vedlikehold ses i sammenheng over en lengre tidsperiode.

 1. Motvirke at bruk av anbud i offentlig sektor svekker ansattes lønns- og pensjonsvilkår?

Ja. KrF har, sammen med AP, foreslått i Stortinget å utrede hvordan det kan motvirkes at anbudsrunder i offentlig sektor svekker ansattes pensjonsvilkår. I denne sammenheng er det også avgjørende for KrF at det offentlige løser utfordringen med ideelle organisasjoners pensjonsforpliktelser, slik at disse ikke må gi tapt i konkurransen med kommersielle aktører som tilbyr sine ansatte dårligere pensjonsordninger.

 1. Begrense mulighetene til å ta ut profitt på velferdstjenester?

Ja. KrF har i Stortinget stemt for å sette ned et offentlig utvalg som kartlegger pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester, herunder handel mellom nærstående, bruk av skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte. Dette utvalget skulle også foreslå løsninger som sørger for at offentlige midler i størst mulig grad går til produksjon av faktisk velferd.

 

 

Arbeidsmiljølovgivningen

Vil partiet:

 1. Endre og styrke dagens arbeidsmiljølov og annet aktuelt lovverk for å sikre arbeidstakernes rettigheter?

Ja, KrF vil styrke arbeidsmiljøloven som en vernelov for arbeidstakerne.

 1. At arbeidsmiljøloven også skal gjelde for oljearbeidere på flerbruksfartøy?

Regjeringen har varslet at de vil samle innspill fra partene i arbeidslivet og komme med en helhetlig stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten vinteren 2018. KrF vil vurdere dette spørsmålet nærmere i forbindelse med denne meldingen.

 1. Sikre at arbeidsmiljøloven har bestemmelser som forutsetter at de mest avvikende arbeidstidsordningene krever avtale med fagforeninger med innstillingsrett?

KrF mener at fagforeninger med innstillingsrett eller Arbeidstilsynet skal godkjenne avtaler om alternative arbeidstidsordninger.

 1. Ikke utvide muligheten til søndagsåpne butikker?

Ja, KrF vil ikke ha større muligheter for søndagsåpent, men beholde søndagen som en annerledesdag der flest mulig kan bruke tid med familie, venner, avslapping og fritidsaktiviteter.

 1. Utvide og forsterke ordningen med regionale verneombud til flere bransjer?

KrF mener at regionale verneombud kan være et godt virkemiddel i kampen mot sosial dumping, og at det kan vurderes om ordningen skal utvides om det foreligger forhold som tilsier dette.

 1. Ta bort den generelle adgangen til midlertidige tilsettinger?

KrF mener at hovedregelen i norsk arbeidsliv fremdeles skal være ordinære faste ansettelser. KrF vil at loven skal evalueres, og dersom det viser seg at den økte adgangen til midlertidige ansettelser innenfor tydelig avgrensede rammer ikke har ført til at flere kommer i arbeid, men bare har gitt mer midlertidighet, vil KrF reversere endringene. KrF har for øvrig fått redusert grensen for hvor lenge man kan gå midlertidig ansatt, og vi vil redusere bruken av midlertidighet i offentlig sektor.

 1. At innleie som hovedregel ikke skal være tillatt og at tidsbegrenset innleie ut over arbeidsmiljølovens bestemmelser bare skal kunne avtales der det er hjemmel i landsomfattende tariffavtale?

KrF mener at hovedregelen i norsk arbeidsliv fremdeles skal være ordinære faste ansettelser. Faste behov skal dekkes gjennom faste ansettelser. Det kan være grunn til å se nærmere på hvordan man kan begrense bruken av innleie noe, men samtidig kan det også være enkelte firmaer i enkelte perioder som kan ha behov for innleid arbeidskraft. Det er viktig at det finnes gode rammer for dette.

 1. At dagens tjenestemannslov beholdes, og om nødvendig forsterkes?

Formålet med de nye reglene for midlertidig ansettelse i staten er at bruken skal reduseres betydelig. KrF var derfor med å sikre at effekten av nye regler for midlertidige ansettelser i staten skal evalueres etter to års virketid, og at resultatene skal drøftes med hovedsammenslutningene i staten og legges frem for Stortinget på egnet måte. Vi ønsker redusert bruk av midlertidighet i offentlig sektor, og særlig i staten må bruken ned. 

 

Sosial dumping

Vil partiet:

 1. At norske lønns- og arbeidsforhold legges til grunn for alt arbeid som utføres i Norge, herunder luftfarten, på norsk sokkel og i norsk territorialfarvann?

KrF mener at alle som arbeider i Norge skal sikres gode lønns- og arbeidsvilkår som gjenspeiler det alminnelige kostnadsnivået knyttet til å leve og bo i Norge.

 1. At det utarbeides en ny konkret handlingsplan for å bekjempe sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet for å styrke et organisert arbeidsliv og partssamarbeid?

KrF mener at det er viktig å sikre målrettede tiltak for å bekjempe sosial dumping. En ny handlingsplan kan være et godt tiltak. Den må da utarbeides sammen med partene i arbeidslivet.

 1. Utvide ordningen med solidaransvar?

Ja, vi har i Stortinget stemt for å om å utvide solidaransvar til bestiller, og utvide ansvarets lengde til seks måneder.

 1. Gjeninnføre ordningen med kollektiv søksmålsrett?

Nei, KrF har gått imot ordningen med kollektiv søksmålsrett fordi vi mener det ikke foreligger grunnlag for å si at dette tiltaket er nødvendig for å kunne bekjempe sosial dumping. I tillegg vil en slik ordning være et brudd på sivilrettslige prinsipper om at den enkelte skal samtykke til at egen sak reises.

 1. Forsvare allmenngjøringsordningen?

Ja, KrF mener at ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler må fortsette.

 1. At dokumentasjonskravene for allmenngjøring må gjøres enklere?

Dette har ikke KrF diskutert i detalj i det siste.

 1.  At allmenngjøringsvedtakene må få lengre varighet enn to år om gangen?

Dette har ikke KrF diskutert i detalj i det siste.

 1. Sikre et organisert arbeidsliv som tar ansvaret for lønnsdannelsen?

Ja, det organiserte arbeidslivet er viktig.

 1. Forby nulltimerskontrakter og arbeidskontrakter uten lønn mellom oppdrag?

Ja, denne typen kontrakter er ikke noe vi ønsker i det norske arbeidslivet. KrF fremmet i 2015 forslag om at alle fast ansatte i bemanningsselskaper skal få garantilønn.

 1. Stille krav om faste ansettelser, fagarbeidere, lærlinger og ryddige lønns- og arbeidsvilkår og maksimalt to kontraktsledd ved offentlige anbud?

KrF har i flere år tatt til orde for krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter av en viss størrelse, og det er gledelig at vi nå har fått et slikt krav fra januar 2017. Ryddige lønns- og arbeidsvilkår må også være et naturlig krav. I Stortinget har KrF også stemt for å begrense antall ledd i offentlige kontrakter slik at utgangspunktet er hovedentreprenør og ett underliggende ledd.

 

Bolig til alle

Vil partiet:

 1. Styrke Husbankens rolle som et virkemiddel i den sosiale boligbyggingen?

Ja. KrF er opptatt av å styrke Husbanken og utvide dens lånekapasitet. Husbanken må ikke reduseres til en bank kun for vanskeligstilte, men må fortsatt være en bank for boligforsyning og konjunkturregulering. Husbanken bør også kunne hjelpe unge og barnefamilier i etablererfasen.

 

Kollektive avtaler og streikeretten

Vil partiet:

 1. Forsvare landsomfattende tariffavtaler?

Ja, KrF vil fremdeles forsvare landsomfattende tariffavtaler.

 1. Sikre organisert og samordnet nasjonal lønnsdannelse?

Ja, KrF ønsker fremdeles å videreføre dagens ordninger med en kombinasjon av sentrale og lokale forhandlinger, hvor de sentrale lønnsforhandlingene både vedtar profil og setter en samlet ramme for oppgjørene.

 1. Gå imot begrensninger i streikeretten?

Ja, KrF anser det ikke som aktuelt å begrense streikeretten.

 1. Øke fagforeningsfradraget til minst det dobbelte?

KrF vil gjerne iverksette tiltak for å øke organisasjonsgraden, men vi tror det vil være andre tiltak som vil være mer hensiktsmessige. Da man økte fagforeningsfradraget forrige gang, økte ikke organisasjonsgraden. KrF vil sammen med arbeidstakerorganisasjonene finne gode tiltak som kan øke organisasjonsgraden.

 

Utdanning

Vil partiet:

 1. Styrke den offentlige fellesskolen som bærebjelken i den norske modellen og sette i verk tiltak for å hindre framveksten av privatskoler?

KrF vil ha en sterk og god offentlig skole som formidler kunnskap og verdier og utruster barn til å møte livet på en god måte. Blant annet vil vi ha en solid satsing på flere dyktige lærere i skolen som er i stand til å følge opp elevene på en god måte. Samtidig mener KrF at friskoler som er godkjent ut fra alternativ pedagogikk eller religiøst grunnlag utgjør et viktig alternativ og supplement til den offentlige skolen. Foreldre må ha rett til å velge en annen skoletype for barna sine enn det som det offentlige tilbyr. KrF ønsker ikke å åpne for friskoler basert på kommersiell drift.

 1. Støtte kravet om at unge som velger fag- eller yrkesopplæring må sikres læreplass?

Ja, altfor mange blir gående uten lærlingplass etter to års skolegang, så vi må gjøre mer for at flere skal få dette. KrF vil blant annet øke lærlingtilskuddet til et beløp som tilsvarer kostnaden ved en skoleplass i videregående.

 

Velferd

Vil partiet:

 1. Fjerne ordningen med refusjon av moms i helseforetakene?

Nei.

 1. Styrke kommuneøkonomien?

Ja, KrF vil styrke kommunenes økonomiske handlingsrom, slik at de kan gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. KrF vil sikre inntektssystemet til kommunene slik at grunnleggende velferdstjenester kan opprettholdes uansett hvor i landet en bor.

 1. Sikre økt folkevalgt(politisk) styring av sykehusene?

Ja. KrF mener det må være mer politisk styring av sykehusene og vil avvikle de regionale helseforetakene. Vi vil at Stortinget skal stå for overordnet, langsiktig styring gjennom

en rullerende Nasjonal helse- og sykehusplan, etter mønster av Nasjonal transportplan.

Vesentlige endringer i sykehusstruktur og sykehusfunksjoner skal avgjøres av Stortinget

gjennom denne planen.

 

For KrF er det viktig at det er de folkevalgte i Stortinget og styrene av de lokale helseforetakene som skal bestemme. Ved at de folkevalgte i kommunene og regionene sitter i de lokale helseforetaksstyrene, og ved å ha en langtidsplan for sykehusene for å gi helhetlig og forutsigbar styring fra Stortinget, vil vi sikre at det er folket, gjennom politikerne de velger på alle tre nivåer, som bestemmer hvordan sykehus-Norge skal se ut framover.

 

Næringspolitikk

Vil partiet:

 1. Opprettholde det statlige eierskapet på dagens nivå?

KrF mener det bør være en god balanse mellom offentlig og privat eierskap. Det direkte statlige eierskapet skal bidra til å oppfylle de overordnede målene i finanspolitikken og ivareta et vedtatt samfunnsansvar. Det betyr at vi ikke vil være konsekvent mot å selge oss ned i enkelte selskaper staten eier, men vi vil være kritiske til dette der selskaper eies for eksempel for å ivareta hovedkontor i Norge, forvaltning av nasjonale ressurser eller viktig infrastruktur. Derfor gikk KrF mot nedsalg i for eksempel Flytoget og Kongsberg Gruppen.

 1. Sikre offentlig eierskap til Statskog på dagens nivå – og stoppe utsalg?

KrF vil beholde det offentlige eierskapet i Statskog. For KrF er det viktig at folks rett til ferdsel i skog og mark og god tilgang på jakt- og fiskerettigheter skal sikres. Når det gjelder salg av skogeiendommer, bør det være mulig å gjennomføre for eksempel noe arronderingssalg som kan gi grunnlag for en bedre og mer effektiv skogsdrift.

 1. Sikre det sterke offentlige eierskapet til vannkraften og 100 prosent statlig eie av Statnett og Statkraft?

Ja, KrF vil ikke privatisere norsk vannkraft. For KrF har det alltid vært et ledende prinsipp at vannet tilhører fellesskapet og at verdiene i våre naturressurser skal tilfalle fellesskapet. Vi har aldri åpnet for privatisering av norsk vannkraft og kommer heller ikke til å gjøre det. KrF vil ikke være avvisende til å vurdere hvordan Statkrafts internasjonale engasjement skal organiseres, og om det kan være hensiktsmessig å invitere andre investorer inn på eiersiden i denne delen av Statkrafts virksomhet. 

 1. Beholde statens eierandel i Statoil?

Ja, KrF har ingen planer om å foreslå ytterligere nedsalg i Statoil. Vi har ikke et dogmatisk forhold til dette, men ser ikke for oss vesentlige endringer i eierandeler nå.

 1. Støtte etablering av nye statlig strategisk eierskapsinstrument som kan bidra til å sikre norsk eierskap i eksisterende bedrifter?

Ja, KrF mener at det bør utredes om en tilpasning av dagens statlige eierskapsforvaltning kan bidra til å sikre nasjonal forankring av strategisk viktige bedrifter sammen med private eiere.

 1. Forsvare og forsterke nettolønnsordningen for sjøfolk for å hindre utflagging?

Ja, KrF vil sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning for å sikre den kompetansen norske sjøfolk representerer for de maritime næringene. Vi er en sterk forsvarer av denne ordningen og er fornøyd med at denne ordningen nå endelig er lovfestet.

 1. Støtte innføring av en ny lov om god handelsskikk i varehandelen?

KrF er bekymret for effektiviteten og konkurransesituasjonen i norsk dagligvaremarked. Vi har ikke gått inn for en lov om god handelsskikk, fordi vi ikke er overbevist om at det er det mest treffsikre virkemiddelet for å løse utfordringene som finnes. I Stortinget har vi derfor stemt for at regjeringen skulle fremme forslag til virkemidler for å bedre konkurransen og effektiviteten i dagligvaremarkedet. Vi har også støttet at det skal legges fram en stortingsmelding om handelsnæringen hvor blant annet konkurransesituasjonen i næringen skal sees på.

 1. Sikre offentlig styring, drift og eierskap til jernbane og stoppe privatisering?

KrF mener at jernbanen er et offentlig ansvar. Staten skal fortsatt eie og ha ansvaret for infrastrukturen, for koordinering og styring av trafikken og for utvikling av jernbanens rolle. Det er avgjørende for KrF at viktige sikkerhetsaspekter på jernbanen ivaretas på en god måte. KrF vil at jernbanen skal fylle en sentral rolle i transportsektoren. For å oppnå dette må sektoren være innrettet og organisert på en slik måte at samfunnet får mest mulig igjen for den økte ressursbruken. Derfor vil KrF gjennomføre jernbanereformen der formålet skal være å sikre bedre kvalitet, økt frekvens og forutsigbarhet for kundene. NSB som transportselskap skal fortsatt være en viktig, sterk og sentral aktør i norsk jernbane.

 

Likestilling

Vil partiet:

 1. Beholde likestillingsloven som en egen lov?

Ja, dette har KrF vært med på å fremme forslag om i Stortinget. Vi mener en egen likestillingslov ville vært positiv for å fortsette kampen for likestilling og mot kjønnsdiskriminering.

 1. Gi selvstendig opptjeningsrett for fedre?

Ja, dette har KrF gått inn for i mange år.

 1. Styrke retten til heltid?

Ja. KrF vil avgrense ufrivillig deltid, blant annet gjennom en strengere tolking av regelverket som sier at full stilling kan nektes dersom det medfører vesentlig ulempe for virksomheten.

 

Fordeling

Vil partiet:

 1. Fortsatt ha et skattesystem som omfordeler og minsker forskjellene?

Ja. KrF slutter opp om skatteforliket og vil ha et skattesystem der de som har mest betaler mest, gjennom et fortsatt system med progressiv inntektsbeskatning.

 1. Beholde formuesskatten, slik at de som har mest, også bidrar mest?

Ja. KrF mener formuesskatten på private formuer i form av hus, hytter, biler, bankinnskudd osv. må beholdes. Derfor har vi gått imot regjeringens forslag til generelle kutt i formuesskatten i denne stortingsperioden. Vi mener samtidig det er positivt å stimulere til investeringer i næringsaktivitet. KrF fikk gjennomslag i skatteforliket på Stortinget for å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, som er investert i bedriftene. Denne vil vi redusere ytterligere for å styrke verdiskapingen og trygge arbeidsplassene. Dette er særlig viktig for mindre bedrifter i distriktene, som ikke kan henvende seg til et internasjonalt kapitalmarked for å skaffe finansiering. Redusert formuesskatt på arbeidende kapital vil også være positivt for å styrke norsk eierskap i næringslivet.

 

Klima

Vil partiet:

 1. Sikre at en ny norsk klimalov inneholder bestemmelser om rapportering på hvordan regjeringen har ivaretatt trepartssamarbeid, sosial dialog og deltagelse fra sivilsamfunnet i arbeidet med gjennomføringen av klimamål fastsatt i loven?

KrF er sterke tilhengere av trepartssamarbeidet og av å involvere sivilsamfunnet aktivt i ulike prosesser og arbeid med viktige saker. Dette er viktige momenter også fremover, men det er ikke spesifikt sagt i loven, som nylig er vedtatt i Stortinget. KrF er av den formening at det ikke er naturlig å adressere disse spørsmålene spesifikt i lovteksten i klimaloven.