Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

  1. Hva anser      dere som den største utfordringen innen hjernehelse- og hjerneslagområdet?

KrF mener hovedutfordringen i dag er at vi mangler en helhetlig hjerneplan som beskriver status, utfordringer og tiltak på hele feltet. Vi må ha en plan for alt fra forskning og forebygging, til behandling og metoder, og om hvordan en skal leve videre i etterkant. Vi har kommet langt på feltet, men vi har en stor oppgave spesielt når det gjelder å få spredt kunnskap om symptomer sånn at flere kan hjelpe til og dermed gi bedre prognoser for dem som rammes.

 

  1. Hvilke tiltak vil dere prioritere i kommende      stortingsperiode for å ytterligere forbedre norsk hjerneslagbehandling og      -rehabilitering?

KrF vil prioritere informasjon og kunnskapsspredning. Det er så utrolig viktig at befolkningen har kunnskap om symptomer, hvordan de skal reagere, og hva de skal gjøre når en person rammes av slag. Når det er sagt, må også rehabilitering prioriteres. Det er ikke tilstrekkelig å komme inn med masse gode tiltak og redde folk hvis rehabiliteringen ikke er god. Behandlingen er ikke ferdig før du er rehabilitert.

 

  1. Hvilke tiltak vil dere i kommende periode gjennomføre      for å gjøre hverdagen enklere for slagrammede og pårørende?

KrF mener slagrammede vil få en bedre hverdag dersom vi lykkes med kunnskap til folket og tidlig behandling. Da vil slagrammede få mindre funksjonsnedsettelser. Det gir en stor gevinst for pasienten selv og pårørende, mye mindre belastning og større mulighet for å trene opp etterpå. Vi er opptatt av at det ikke må ikke være slik at pårørende må kjempe for å få god rehabilitering. Du er ikke ferdigbehandlet før du har fått god rehabilitering. Det er viktig at en ser hele mennesket, og at det legges til rette også for eksempel for logoped og motorisk trening. Vi er også opptatt av de pårørende må ivaretas. De er viktige aktører og spiller en stor og viktig rolle i pasientens helbred, men det er viktig å huske på at de pårørende ikke er behandlere, og heller ikke skal måtte ta hele jobben.