Kvinnefronten

 1. Vil ditt parti forby at det tas ut økonomisk profitt fra velferdstjenester?

Nei. KrF har en skepsis mot overdreven tro på konkurranseutsetting og kommersialisering. Og i Stortinget har vi vært med på å fremme forslag om å nedsette et utvalg som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester og foreslå løsninger for å sikre at offentlige midler i størst mulig grad går til velferd. Men KrF vil ikke gå inn for å for eksempel legge ned alle de private barnehagene som er helt avgjørende for at vi har full barnehagedekning og en relativt høy andel av kvinner i jobb i Norge.

KrF er særlig opptatt av gode vilkår for de ideelle aktørene innen velferdsfeltet. Disse ideelle aktører trues i dag på den ene siden av holdningen om at det offentlige alltid selv skal sørge for tjenestetilbudet, og på den andre siden utstrakt anbuds- og konkurransetenkning. Helse- og omsorgsektorene er ikke rene markeder, men områder der samfunnet gir omsorg og tar seg av hjelpetrengende. Skal vi ta vare på kunnskapen og kompetansen som ideelle organisasjoner tilbyr samfunnet, må det politisk vilje til for å sikre de ideelle aktørenes eksistens i velferdstilbudet. Og det vil KrF.

 1. Vil ditt parti iverksette prøveprosjekt for 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon?

Nei, KrF går ikke inn for prøveprosjekt med 6-timersdag. Men vi ønsker en sterkere mulighet for livsfasetilpasset arbeidstid, og derfor vil vi at småbarnsforeldre som i dag har en fulltidsstilling, må sikres en lovfestet rett til å midlertidig gå ned til 80 prosent stilling mens barna er små.

 1. Vil ditt parti lovfeste retten til faste og hele stillinger?

KrF vil avgrense ufrivillig deltid, blant annet gjennom en strengere tolking av regelverket som sier at full stilling kan nektes dersom det medfører vesentlig ulempe for virksomheten. Vi ønsker også å stille krav i alle offentlige virksomheter om redusert bruk av deltidsstillinger.

 1. Vil ditt parti iverksette obligatorisk seksualundervisning i skoler som inkluderer bevisstgjøring om porno og hvordan pornoen påvirker ungdommens syn på seksualitet?

Ja. KrF vil ha en god og etisk basert seksualundervisning i skolen som også legger mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser. Vi har også nå i vår fremmet et representantforslag i Stortinget om flere tiltak for å beskytte barn mot pornografi, Dokument 8:74 S (2016-2017).

 1. Vil ditt parti iverksette nasjonale holdningskampanjer om seksuell trakassering og voldtekt?

Seksuell hetsing og trakassering er et alvorlig hinder for å oppnå likestilling. Voldtekt er et av de mest traumatiserende og alvorlige overgrepene et menneske kan utsettes for. Vi trenger en forsterket innsats mot både trakassering og voldtekt. En holdningskampanje kan være relevant, men det er også andre viktige punkter. KrF vil blant annet at forebygging av mobbing og seksuell trakassering blir en del av utdanningen for rektorer, lærere og andre ansatte i skolen. Og KrF har i vår fremmet et representantforslag i Stortinget med flere tiltak for å bekjempe voldtekt, herunder tilgang til voldtektsmottak, kompetanseheving i politi og rettsvesen og mer helhetlig oppfølging av ofre. Vi fikk også enstemmig tilslutning til et forslag om en ny handlingsplan mot voldtekt, og en nasjonal holdningskampanje vil være naturlig å vurdere inn i arbeidet med denne planen.

 1. Vil ditt parti opprettholde hallikparagrafen og sexkjøpsloven?

Ja

 1. Vil ditt parti gi asyl til ofre for menneskehandel?

Ja

 1. Vil ditt parti fjerne 3 års regelen og gi ekteskapsinnvandrere opphold på selvstendig grunnlag?

KrF vil at personer som har midlertidig oppholdstillatelse gjennom familiegjenforening/familieetablering og som det er sannsynliggjort at er ofre for vold og overgrep skal få oppholdstillatelse.

 1. Vil ditt parti nedsette en havarikommisjon for å granske menns drap av kvinner?

Det har vi ikke tatt stilling til, men KrF var pådriver for og svært sentral i arbeidet med opptrappingsplanen mot vold og overgrep, og vi vil sterkt vurdere et slikt forslag.

 1. Vil ditt parti fortsette å forby surrogati?

Ja

 1. Vil ditt parti oppfylle de nasjonale retningslinjene for barselomsorgen?

Ja. En faglig forsvarlig oppfølging av retningslinjene for svangerskaps- og barselomsorgen forutsetter god oppfølging i kommunene både fra helsestasjon ved helsesøster og fra jordmortjenesten. Vi har fremmet flere forslag i Stortinget for å få på plass flere jordmødre, og vi vil vurdere en nasjonal opptrappingsplan for å sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. KrF mener også at svangerskapsomsorgen må styrkes med tettere oppfølging fra jordmor, følgetjeneste med jordmor, og god dekning av fødeavdelinger og barselavdelinger som sørger for langt nok opphold med trygghet for foreldrene.

 1. Vil ditt parti jobbe for å endre straffeloven slik at det kreves samtykke ved seksuell omgang?

Vi har tatt opp dette i Stortinget flere ganger, men vil vurdere ulempene før vi konkluderer. Vi må ikke komme i en situasjon som kan gjøre det vanskeligere for voldtatte.

 1. Vil ditt parti beholde likestillingsloven med dagens formål som er å styrke kvinners stilling?

Ja. KrF ønsket å beholde likestillingsloven som egen lov med tilhørende formålsparagraf som i dag, siden kjønnslikestilling ikke er oppnådd og det fremdeles både er individuell og strukturell diskriminering av kvinner.