Kvinnefronten

KrFs svar på spørsmål fra Kvinnefronten

1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

Konkurranser kan prioritere pris fremfor kvalitet, og kortsiktighet i stedet for langsiktighet. Helse-, omsorgs- og sosialsektorene er ikke markeder, men områder der samfunnet gir omsorg og tar seg av hjelpetrengende. KrF tror ikke at helse- og omsorgssektoren er et område der det er klokt med storstilt konkurranseutsetting, men det er opp til våre lokalpolitikere å avgjøre hvordan de vil organisere sine tjenester, og hvorvidt de vil gå inn for en viss bruk av anbud eller ikke. Derimot er KrF svært opptatt av gode vilkår for ideelle aktører innenfor helse og eldreomsorg, nettopp fordi den idealismen og de verdiene de står for, har en egenverdi i velferdssamfunnet.

2. Vil dere/ditt parti stoppe og rekommunalisere tjenester som er privatisert der dette er mulig?

Ikke på generelt og prinsipielt grunnlag, men dersom en kommune vurderer at kvaliteten i tilbudet, forholdene for de ansatte osv. er for dårlig, eller at andre lokale forhold tilsier at man bør rekommunalisere, står våre lokalpolitikere fritt til å gå inn for dette.

3. Vil dere/ditt parti iverksette prøveprosjekt for 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i minst to etater i kommunen i samarbeid med fagbevegelsen?

Nei.

4. Vil dere/ditt parti iverksette obligatorisk seksualundervisning i skoler som inkluderer bevisstgjøring om porno og hvordan pornoen påvirker ungdommens syn på seksualitet?

Ja. KrF har lenge tatt til orde for å styrke kvaliteten i seksualundervisningen slik at den legger mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser. Her bør også bevisstgjøring rundt porno og dens påvirkning på ungdoms syn på seksualitet inkluderes.

5. Vil dere/ditt parti forby strippe-klubber?

Nei.

6. Vil dere/ditt parti iverksette holdningskampanjer om seksuell trakassering og voldtekt retta mot unge gutter?

Ja, vi er positive til denne typen tiltak. Vi må også styrke kvaliteten i seksualundervisningen i skolen slik at den legger mer vekt på å sette grenser, ta gjennomtenkte valg og respektere andres seksualitet og grenser.

7. Vil dere/ditt parti iverksette tiltak og/eller prioritere bevilgninger for å hjelpe kvinner ut av prostitusjon?

Ja, dette er svært viktig.

8. Vil dere/ditt parti jobbe for å gi utenlandske kvinner som har vært i prostitusjon rett å søke om asyl i Norge?

Ja. KrF mener at mennesker som kan sannsynliggjøre at er ofre for menneskehandel, bør få oppholdstillatelse i Norge selv om det ikke blir en straffesak der de vitner.

9. Vil der/ditt parti fjerne og/eller gå i mot regjeringas forslag til å utvide grensa for sjølstendig oppholdstillatelse for ekteskapsinnvandrere til 5 år?

Vi vil ikke gå mot forslaget på generelt grunnlag, men vi mener det er svært viktig å se nærmere på hvordan man bedre kan sikre kvinner som blir utsatt for vold i ekteskapet slik at de får opphold ved samlivsbrudd. Ofre for vold i nære relasjoner skal ikke måtte velge mellom å reise ut av Norge og å bli værende i en voldelig familierelasjon.