Jernbanealliansen

KrFs svar på spørsmål fra Jernbanealliansen, som består av ti organisasjoner som ønsker å fremme jernbanen i Norge

1. Hva vil partiet ditt gjøre for at investeringene i jernbanen skal gi mest mulig avkastning for samfunnet?

For å få mest mulig avkastning av jernbaneinvesteringer er det i hvert fall viktig at infrastrukturen vedlikeholdes på en god måte. Dette bidrar til å redusere forsinkelser og andre problemer i togtrafikken. Derfor er KrF glad for at vi sammen med Venstre og regjeringen har økt bevilgningene til Jernbaneverket med nesten 50 prosent siden 2013 slik at vedlikeholdsetterslepet nå er i ferd med å gå ned.

Vi bør også sørge for at utbygging av nye jernbanestrekninger gjør det mulig å kjøre tog med høyere hastighet. Særlig er dette viktig med Intercity-utbyggingene rundt de store byene. Når man kombinerer en raskere og mer driftssikker jernbane med klok arealpolitikk og utbygging av både boliger og arbeidsplasser, gir det god samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

2. Vil ditt parti ta initiativ til forpliktende, regionale planer som bygger opp under store kollektivsatsinger, slik at vi unngår at boligfelt, arbeidsplasser og handelsvirksomhet lokaliseres usentralt i forhold til jernbanestasjonene?

Ja, KrF mener det er svært viktig at vi klarer å tenke helhetlig når vi skal bygge ut boligarealer og kollektivtransport. Det bør stilles krav til mer fortetting og høyere bebyggelse, særlig rundt sentrale kollektivknutepunkt, og staten må inngå forpliktende partnerskap med kommunene om utbygging av kollektivtransport. Kommunenes bolig- og byutviklingspolitikk må gis tydeligere rammer, men også bedre statlig støtte til kollektivtransport.

Høyere og tettere bebyggelse rundt viktige kollektivknutepunkter gjør at man reduserer behovet for transport før man kommer frem til for eksempel jernbanestasjonen. Det gjelder både boliger, men også næringsarealer der folk skal arbeide. I Oslo har vi for eksempel fått til dette rundt Bjørvika der KrFs byutviklingsbyråd Ann Kathrine Skjørshammer på tidlig 2000-tall spilte en viktig pådriverrolle for de store utbyggingene som har skjedd rundt Oslo S de siste årene. Også i Bergen har KrF hatt byutviklingsbyråden i mange år, og der har det de siste årene vært betydelig byutvikling rundt traseen for Bybanen, som KrF har vært ivrig forkjemper for.

3. Hvilken holdning har ditt parti til at staten – når det bevilges penger til jernbaneutbygging – bør stille krav til kommunenes arealpolitikk, slik at den bygger opp under jernbanesatsing og knutepunktsutvikling?

KrF har flere ganger tatt til orde for at det bør bygges tettere og høyere i bysentra og i tettsteder rundt kollektivknutepunkter. Vi mener det bør kunne innføres bindende statlige planretningslinjer for tilstrekkelig regional boligbygging i områder med vekstpress. Det har vi også fremmet forslag om i Stortinget.

4. Hvordan vil ditt parti legge til rette for at folk kan komme seg effektivt og miljøvennlig til og fra jernbanestasjonene, med minst mulig bruk av egen bil?

Det handler blant annet om gode sykkelveier og parkeringsmuligheter for sykkel, at man klarer å se lokal busstrafikk i sammenheng med togtilbudet, og at man bygger flere boliger i gangavstand til jernbanestasjonene. Samtidig er det også en del som er nødt til å bruke bilen et stykke på vei, men da er det viktig med gode parkeringsmuligheter ved alle jernbanestasjoner slik at man ikke er nødt til å kjøre lenger enn nødvendig før man kan komme seg på et tog.

5. Hvordan vil ditt parti koordinere jernbanen med lokal kollektivtransport?

KrF, Venstre og regjeringen har lagt frem planer for en jernbanereform, som vi tror vil bidra til styrking av jernbanen som fremkomstmiddel, tydeligere ansvarsfordeling mellom aktørene og en mer effektiv organisering av sektoren. Ett av grepene i denne reformen er å dele Jernbaneverket i et rent infrastrukturselskap og et jernbanedirektorat som blant annet får ansvar for langsiktig planlegging av utviklingen av togtilbudet, konkurranseutsetting av persontogtilbudet og planlegging av utvikling av ny jernbaneinfrastruktur. Dette direktoratet skal også ha en koordinerende rolle mellom jernbanen og øvrig kollektivtransport. Vi mener dette vil føre til langt bedre samhandling mellom de ulike aktørene.