Jakt og Fiske

 

Spørsmål 1.
Salg av Statskog
Det er stadig et pågående salg av statlige arealer.
Hvordan ser deres på et videre nedsalg av Statskogs arealer, og hvordan mener dere dette eventuelt påvirker befolkningens tilgang til jakt og fiske?  

For KrF er det viktig at folks rett til ferdsel i skog og mark og god tilgang på jakt- og fiskerettigheter skal sikres. KrF vil beholde det offentlige eierskapet i Statskog, men er ikke prinsipielt mot et visst nedsalg. Hoveddelen av norsk skog er privateid, og det er en god modell. Når det gjelder salg av skogeiendommer, bør det være mulig å gjennomføre for eksempel noe arronderingssalg som kan gi grunnlag for en bedre og mer effektiv skogsdrift.


Spørsmål 2.
Jakt på store rovdyr
I dag er det ikke tillat med «løs på drevet halsende hund» under jakt på store rovdyr.
For å effektivisere rovviltjakten ønsker NJFF at vi skal kunne benytte slike hunder.
Hvordan ser deres parti på dette?

KrF mener beskatning av et høstbart overskudd av store rovdyr er viktig og riktig forvaltning. Slik jakt bør være mest mulig effektiv. KrF har ikke tatt endelig stilling til dette spørsmålet, men vi ser gode argumenter for at «løs på drevet halsende hund» kan være en god og effektiv jaktform også på store rovdyr.

Spørsmål 3.
Kraftutbygginger i vernede vassdrag
Vi ser at det åpnes opp for kraftutbygginger i vernede vassdrag.
Hva legger deres parti i begrepet vernet vassdrag?
Gir dere garantier mot framtidige utbygginger i disse vassdragene?

Norsk vassdragsnatur er unik, og hjem for mange truede og sårbare arter. Vassdrag, elver og brusende fossefall er en umistelig del av norsk natur. KrF mener tiden for de store vannkraftutbyggingene er forbi, og samtidig må vi hindre at summen av mindre inngrep fører til for stort press på vassdragene. Vernede vassdrag skal sammen utgjøre et representativt utsnitt av norsk vassdragsnatur og her skal det ikke bygges ut større kraftanlegg. Det kan unntaksvis gis anledning til mini- og mikrokraftverk, men for KrF er det viktig at det kun skjer der for eksempel hensynet til friluftsliv og andre viktige naturkvaliteter blir ivaretatt på en god måte. I Stortinget i fjor var KrF med på å fremme forslag om at Øystesevassdraget skulle bli inkludert i verneplan for vassdrag, men det stemte Ap, H og Frp imot. KrF gikk også imot regjeringens forslag om utbygging av Opavassdraget som et ledd i flomsikring. Flomsikring må ikke bli et skalkeskjul for utbygging av vernede vassdrag.

 

Spørsmål 4.
Havbruk og ville laksefisk
Oppdrettsnæringen sliter i mange områdermed å nå målsettingen om en miljømessig bærekraftig drift.
I hvilken grad vil dere sette konkrete krav til havbruksnæringen om mer miljøvennlig drift?

KrF mener at havbruksnæringen er en viktig næring for Norge, men at det er helt avgjørende at vi får til en mer bærekraftig utvikling fremover. I programmet vårt går KrF inn for at vi ikke skal ha ytterligere vekst i oppdrettsnæringen før miljøproblemene i næringen er under kontroll. Det er nødvendig at næringen løser utfordringene som blant annet truer eksistensen av en sterk villaksstamme. I behandlingen av havbruksmeldingen der KrF var saksordfører sluttet Stortinget seg til at det skal utarbeides en handlingsplan mot resistens hos lakselus og en strategi mot rømming som tar utgangspunkt i en nullvisjon. Vi får også et system med grenseverdier som avgjør muligheter for vekst i ulike produksjonsområder. Det er viktig at svinn, utslipp og sykdom skal utredes som vekstindikatorer i tillegg til lakselus.

Spørsmål 5.
Statlige midler til friluftslivet
Vi vet at friluftsliv er Norges største fritidsaktivitet. 
Idretten får årlig rundt 1320 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.
Friluftslivet får kun 43 millioner.
Vil dere bidra til å minske denne forskjellen?

Ja. Friluftsliv har lange og sterke tradisjoner i Norge. Det er viktig å løfte frem naturens rekreasjonsverdi og stimulere til naturglede og aktiv bruk av skog og mark. Mulighet for ferdsel og bruk av naturområdene er viktig for trivsel og velvære. KrF mener at det bør legges frem en nasjonal handlingsplan med sikte på å styrke det samlede friluftslivsarbeidet og friluftslivets rolle i folkehelsearbeidet. Arbeidet med handlingsplanen bør skje i nært samarbeid med de sentrale friluftslivsorganisasjonene. Samtidig er det viktig å huske på at allemannsretten sikrer alle fri ferdsel i utmark, så svært mye av friluftslivet behøver ikke koste stort. KrF har imidlertid lang tradisjon for å jobbe for økte bevilgninger til friluftslivets organisasjoner.