Huseiernes Landsforbund

Hvor mye bør man kunne spare årlig og totalt gjennom BSU-ordningen?

KrF ønsker å beholde ordningen som i dag, men kreve at BSU brukes ved kjøp av første bolig, slik at man ikke kan spare i dette når man allerede eier bolig.

Har partiet forslag til støtteordninger for ungdom og førstegangsetablerere?

For det første må det bygges flere boliger slik at det blir en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, og prisveksten kan avta. Det er ikke minst viktig for unge som skal inn på boligmarkedet.  Videre vil KrF blant annet opprette en «Leie-før-eie»-ordning under Husbanken for unge førstegangsetablerere der leien til Husbanken fungerer som avdrag på egen bolig, slik at en kan kjøpe ut boligen når en har spart opp egenkapital og kan få lån. Ellers bør Husbanken og dens lånekapasitet for øvrig styrkes. Husbanken må ikke reduseres til en bank kun for vanskeligstilte, men bør også kunne hjelpe unge og barnefamilier i etablererfasen. Det bør også bygges enda flere studentboliger. I budsjettforliket mellom KrF, V og regjeringen for 2017 ble det bevilget penger til 300 flere studentboliger enn det regjeringen hadde lagt opp til, dvs. totalt 2 500 nye studentboliger.

Vil partiet redusere eller avvikle dokumentavgiften?

Det et problem at dokumentavgiften er en større belastning første gang man skal inn på boligmarkedet enn hvis man har vært inne lenge og for eksempel solgt en annen bolig med stor fortjeneste. KrF vil derfor utrede en ny ordning med sikte på å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig finansiert ved innføring av en viss skatt på verdiøkning ved salg av egen bolig.

I dag er den kommunale eiendomsskatten en bruttoskatt som ikke tar hensyn til boligeierens gjeld, inntekt eller betalingsevne. Vil partiet endre eiendomsskatteloven slik at dette blir en nettoskatt?

KrF har i en årrekke kjempet for at det skal være mulig for kommunene å ta sosiale hensyn ved utskriving av eiendomsskatt. Dette har vi også fremmet forslag om i Stortinget.

Vil partiet innføre statlig boligskatt?

Nei.

Er Enovas støtteordninger for boligeiere gode nok?

Støtteordningene må inneholde nok midler til at boligeiere som ønsker å sette i verk ENØK-tiltak reelt sett har mulighet til å få støtte. KrF har vært opptatt av å få til en enkel og ubyråkratisk støtteordning for energitiltak i husholdninger. Fra 2015 har Enova hatt den rettighetsbaserte tilskuddsordningen Enovatilskuddet som gir støtte til private husholdninger for en rekke tiltak for energieffektivisering i eget hjem. Denne ordningen har KrF vært med på å styrke i budsjettforlikene denne perioden, og vi vil følge opp dette videre også fremover.

Vil partiet åpne for skattereduksjon i forbindelse med enøktiltak i boligen?

Fra og med 2016 kan Enovatilskuddet til ENØK-tiltak i eget hjem tas ut som skattefradrag dersom personen ønsker det. Dette har KrF støttet opp om, og vi vil fortsette å følge denne tilskuddsordningen fremover og vurdere rammene for denne.

Vil partiet innføre et øvre rentetak på forbrukslån og kredittkortgjeld?

KrF mener at det må utredes nærmere hvorvidt et øvre rentetak er en hensiktsmessig form for regulering. Det har vi også stemt for i Stortinget. Vi er dessuten tydelige på at vi ønsker strengere regulering av markedsføring av kredittkort, forbrukslån og tilsvarende. KrF vil også opprette et gjeldsregister som gjør det mulig for bankene å spore at en forbruker for eksempel har tatt opp forbrukslån for å dekke egenkapitalen sin. Det er avgjørende at et slikt register omfatter all gjeld.

Vil partiet endre loven som regulerer bolighandel (avhendingsloven), slik at det blir enklere for kjøper å holde takstmann eller eiendomsmegler ansvarlig for feil de har gjort i prospekt eller tilstandsrapport?

KrF har nå i vår fremmet et representantforslag i Stortinget med seks punkter for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig. Blant annet tar vi til orde for å gi boligkjøperne mer tid i bolighandel, vurdering av en autorisasjonsordning for takstmenn, utredning av en omlegging av forsikringsordningene i bolighandelen så det er kjøper som velger forsikringens innretning, og at det bør vurderes insentiver i regelverket som kan øke bruken av felles, standardiserte tilstandsrapporter ved bolighandelen, slik at selgeres og kjøperes forventninger avklares bedre i en tidlig fase og reklamasjoner kan unngås.

Bør eiendomsmegleren fortsatt kunne representere både kjøper og selger eller bør partene i en eiendomshandel ha hver sin partsrepresentant?

Dette har vi ikke drøftet i partiet.