Hus & Bolig

KrFs svar på spørsmål fra Hus & Bolig, som er medlemsbladet til Huseiernes Landsforbund

1. BOLIGPOLITIKK:

a) Hvordan vil partiet sentralt påvirke sine lokalpolitikere til å føre en mer aktiv boligpolitikk lokalt?

KrF har grunnleggende respekt for at lokaldemokratiet er velegnet til å ta de beslutninger de skal. Mange steder har de også en aktiv boligpolitikk. Vi drøfter dette jevnlig på våre samlinger, og gir våre lokalpolitikere innspill til programarbeid og gjennom skolering.

b) Nevn viktige forhold, som rikspolitikerne kan påvirke, som vil føre til bedre balanse i boligmarkedet og mindre press på boligprisene.

En forsvarlig økonomisk politikk som sikrer lav rente og fortsatt vekst i økonomien, fortsatt god BSU-ordning, økt boligbygging sentralt i byene, gjennom fortetting og høyere bygg, særlig ved kollektivknutepunkt.

 

2. EIENDOMSSKATT:

a) Er partiet for eller mot eiendomsskatt?

KrF er for kommunenes rett til å skrive ut eiendomsskatt.

b) Er det samsvar mellom det synet partiet sentralt har på eiendomsskatt og den eiendomsskattepolitikken partiet fører i kommunene?

Ja, vi mener det skal avgjøres av kommunestyrene om de vil bruke den inntektskilden.

c) Har partiet vurdert å avvikle eiendomsskatt på primærboliger i skatteloven?

Nei.

 

3. KOMMUNALE AVGIFTER:

Hvilken kontrollinstans skal ha ansvar for å vurdere om de kommunale avgiftene/gebyrene er innenfor selvkost?

Lokaldemokratisk bevissthet, kommunerevisjon, kontrollkomité og hvis det oppstår et problem – fylkesmannen. I tråd med gjeldende lover og rutiner.

 

4. EIENDOMSRETT: 

Mener partiet at kommunene skal kunne kreve boplikt på boliger?

Ja, innenfor gitte kriterer.

5. KOMMUNE-NORGE:

a) Er kommunestrukturen i Norge slik den bør være?

Nei.

b) Vil partiet gjøre noe for å fremskynde sammenslåing av kommuner?

Vi er positive til den prosessen som er i gang. Primært bør nye kommuner bygges gjennom lokale forhandlinger og enighet. Statens «ris bak speilet» bør sitte langt inne å bruke, men kan komme til anvendelse dersom for eksempel en kommune blokkerer for gode lokale løsninger.

c) Vil partiet foreslå å fjerne fylkeskommunen?

Vi vil fortsatt ha et folkevalgt styrt regionnivå, men med regioner som er større enn dagens fylkeskommuner.